قالب وبلاگ

هفته نامه صدای گلپایگان

سيماي فرزانگان گلپايگان (9)         

                                                                      » سعيد نخعي گلپايگاني«

قسمت پنجم:

اي که در زهد و ورع  ثاني سلمان بودي        

در ره صدق و صفا بوذر دوران بودي          

شرح احوال فقيه مبارز حضرت آيت ا... آخوند ملامحمدجواد صافي گلپايگاني

ب ) مبارزه با کشف حجاب:

در سال1313 شمسي هنگامي که مسأله کشف حجاب مطرح گرديد و رژيم منحوس پهلوي تصميم بر اين کار گرفت، علي اصغرخان حکمت شيرازي که درآن موقع وزير معارف و فرهنگ ايران بود به شيراز مسافرت کرد و در جشني که به افتخار او در مدرسه شاپور منعقد گرديده و طبقات مختلف مردم نيز درآن حضور داشتند شرکت کرد و طبق برنامه قبلي پس از ايراد سخنراني و نمايش، ناگهان چهل زن و دختر بي حجاب روي صحنه آمدند و به رقص و پاي کوبي پرداختند، اين صحنه که در نظر مردم بسيار زشت و زننده بود موجب تعجب همگان را فراهم آورد و همگي در بهت و غم و اندوه فرو رفتند و همه فکر مي کردند که شايد شاه از اين موضوع بي اطلاع باشد، اما پس از چند روز در تهران در ميدان جلاليه، رئيس الوزراء (محمد علي فروغي [23]) دختران مدارس را بدون چادر جمع کرد و علي اصغر خان در ضمن نطقي گفت: بعضي گمان کردند که اقدامات در شيراز خود سرانه بوده ولي بدانيد که موضوع کشف حجاب بانوان رأي اعليحضرت همايوني است و بايستي در مجلس به تصويب برسد و مي رسد، اين موضوع که يکي از جنايات بزرگ رضاخان بود براي مردم مسلمان خصوصاً علماء سنگين تمام شد و مخالفت همگان رابرانگيخت .

مرحوم آخوند ملامحمدجوادصافي از کساني بود که در اين ضمينه مخالفت خود را اعلام داشته و در اين راه مبارزه نمود و نسبت به اين ظلم بي حد و حصري که براي کشف حجاب و اختلاط زن و مرد و برچيدن سنت اسلامي مي شد، انتقاد نمود.

آيت الله حاج آقاعلي صافي در اين مورد آورده اند»چون دولت جنايت کار انگليس که رضاخان را روي کار آورد در آرزوي تسلط بر تمام نواحي اين مملکت بود و مي دانست که تا اسلام را از ميان نبرد و مردم را به امور مذهبي بي اعتنا نسازد نمي تواند به مقصد خود راه يابد، از اين رو در صدد برآمدند که يک سري برنامه هايي را به دست رضاخان انجام دهند و اين نوکر باوفاي آنها هم سريعاً دستورها را يکي پس از ديگري اجرا مي کرد و مخصوصاً از وقتي که او را به ترکيه پيش نوکر جنايتکار و ضد دين خود مصطفي کمال پاشا – که بعد حتي اسم خود را هم عوض کرد و چون با پيغمبر مخالف بود نام مصطفي را هم کنار گذاشت و به کمال اتاترک نام گذاري شد – فرستادند ، در مراجعت از آنجا در اعمال ضد دين و اسلام تندتر و جسورتر گرديد .

در اين مسير اقداماتي نمود که به برخي از آنها در اين اشعار اشاره رفته است. يکي از اين اقدام ها کشف حجاب اجباري زنان بود . اشتباه نکنيد اقدام به آزادي زن نکرد، بلکه با زور و جبر و تشکيل مجالس و اجبار مردان و زنان به شرکت لخت و نيمه لخت در آنجا و گماردن مأموران غلاظ و شداد شهرباني در هر کوي و برزن چادر و روسري از سر زنان برمي گرفتند و مي زدند و مي بستند و مي شکستند .

حتي جشن کشف حجاب را استاندار مشهد، نجس روان به اسم ( پاک روان [24]) در ايوان صحن نو حرم حضرت رضا (عليه السلام) برگزار نمود و به زور مرد و زن را براي شرکت در آن مجلس بردند . در قم هم در صحن موزه – که حالا مسقف شده –توليت آن وقت، جشن کشف حجاب را برگزار کرد که عکس آن مجالس را ديده ام، به هر حال کاري کردند که نه تنها مخالف اسلام بود، بلکه در نظر دنيايي به قول اينها متمدن هم محکوم و مردود شمرده مي شد. «[25]

آخوند ملامحمد جواد صافي طي قصيده اي مفصل اين اقدام ضد ديني را نکوهش کرده و فرموده:

همان ملحد که خصم مال و جان است                     

همان ناکس که سرتا پا وبال است

نبود او را بسر چون بويي از دين                       

 اهانت کرد بس با دين و آيين

نمود آن بد سرشت کمتر از زن                          

 برهنه بانوان در کوي و برزن

پي کشف حجاب آن ناکس پست    

 بسي کشت و بسي آزرد و بس خست

زن و دختر به دست پاسبانان        

به هر کوي و گذر نالان و گريان

براي قسمتي اشرار بيعار      

دَ رِ فحشا گشود آن شوم غدار

چه با عفت زني کز خوف جان داد   

چه آبستن زني کو حمل بنهاد

بسا محجوبه کز ضرب لگد مُرد     

بسا مستوره کاندامش شده خورد

همه جا زور جشن آن گرفتند          

به ميل خويشتن بس ياوه گفتند

همي مي خواست تا از بهر اين کار     

امام جمعه تهران کند يار [26]

ولي مردانه وار آن قائد دين               

نکرد او را در اين تکليف تمکين

چنان برضد او کرد استقامت              

که  نامش  ماند نيکو تا  قيامت

چرا مجبور در کشف حجاب است        

چرا اينگونه در رنج و عذاب است

بر ايشان بيش از اندازه جفا رفت         

هواي نفس را بين تا کجا رفت

اگر مي بود ما را غيرت دين            

نمي کرديم از اين ظلم، تمکين

چه خيري پس در اين کشف حجاب است   

چه کس سيراب آخر زين سراب است

هزاران زحمت آرد بي حجابي                     

به دلها کينه کارد بي حجابي

هزاران فتنه ها در اوست اندر 

هلاک عالَمي در اوست مضمر

پي قوادي زن بهر مردان        

عجب دامي بود از بهر شيطان

حجاب از بهر زن فخر و وقار است                          

برايش در دو عالم اعتبار است[27]

در جايي ديگر خطاب به پهلوي گفته:

اي که داري آرزوي انخساف ماه شرع            

وايکه ز اول فطرتت ازبد مخمَّرکرده اند

هرچه مي خواهي بگو و هرچه مي خواهي بکن       

کار فرمايان عالم کار ديگر کرده اند

يک دو روزي گر مساعد گشت وقت ايمن مباش      

صد هزاران چون تو را با خاک يکسر کرده اند

اين همان خانه است کاندر آن بجاي عيش و نوش    

بستر از خاک ملکشه بهر سنجر کرده اند[28]

سرانجام دوران پهلوي اول با تمام مظالم و ستمگري ها به پايان رسيد و همان گونه که اين فقيه دل آگاه خبر دادآن ملعون به ذلتي که عبرت همگان گرديد گرفتارشد و به جزيره موريس تبعيد و براي هميشه تاريخ درآنجا دفن گرديد. پس از او پسرش محمد رضا به سلطنت رسيد و دوران جديد استعماري و برنامه هاي ضد ايراني و انساني و خلاف شرع، شروع شد و همان گونه که آيت الله صافي آن روزگار را پيش بيني کرده بود و در سروده هاي خود از ملت ايران مي خواهد که تا هنگامي که او جاي نگرفته،کنارش بگذارند وگرنه او نيز راه پدر را ادامه خواهد داد، ايشان ضمن سروده اي مي فرمايند:

اگر چه رفت آن مردود گمراه                          

ولي آوخ که شد فرزند او شاه

نخواهد داشت جز ظلم و ستم کار                       

مثل باشد، نزايد مار جز مار[29]

 2) مبارزه باخوانين:

از جريان هاي جالبي که براي ايشان در طول مبارزاتشان با مستکبرين و ستمگران واقع شده اين بود که در موقعي که اميرمفخم بختياري نفوذ و قدرت زيادي داشت و مخصوصاً شعاع نفوذش منطقه گلپايگان و خمين را دربرگرفته و مظالم و استکبارش شدت مي يافت و در اين منطقه مطلق العنان شده و دهات و قراء متعددي را با زور و اکراه تصاحب کرده و قباله مي نمود و در موقعي که جرأت و گستاخيش تا حدي رسيده بود که افرادش را مأمورکرد که قوام السلطنه را که وزير داخله بود، در هنگام رفتن يا بازگشتن از وزارتخانه از درشکه پايين کشيدند و به منزل او که در خيابان حسن آباد بود بردند و مي خواست او را چوب بزند، در چنين موقعيتي مرحوم آيت الله ملامحمدجوادصافي برخلاف توقع او،که انتطار سکوت از ايشان داشت، با او مخالفت مي کرد و از گسترش نفوذ و مظالم او جلوگيري مي نمود و بالخصوص جلو نفوذ آنچناني وي را گرفته و قلمرو مظالم او را تقريباً درحدود کمره (خمين) متوقف ساخته بود، اميرمفخم وقتي با انواع وسايلي که در اختيار داشت نتوانست ايشان را لا اقل به سکوت وادار کند، در مقام تهديد و اذيت وتوهين به ايشان برآمد و شخصي را به نام شهاب لشکر با جمعي تفنگدار و مسلح براي جلب ايشان به کمره وتوهين حضوري، از کمره به گلپايگان فرستاد و به ظاهرنامه دعوتي هم به دستش داده بود، مبني بر اين که چون حضور شما در کمره، براي مذاکره در بعضي امور ضرورت دارد،تشريف بياوريد و شهاب لشکر هم مأموريت دارند که در خدمت شما باشند.

وقتي اين نامه و اين جمعيت به گلپايگان رسيد و به ايشان ابلاغ شد،تمام طبقات نگران شدند و با حال عدم سازش و تسليمي که در آن مرحوم ديده بودند، خطر جاني را براي ايشان پيش بيني مي کردند، مأموران دولت و حکومتي ها با اين که درآن موقع خيلي به ظاهر بسط يد و قدرت داشتند، درخود جرأت مقاومت با شخصي که به عنوان "امير" معروف بود نمي ديدند، لذا سران طبقات مخصوصاً علماي بزرگ که درآن عصر در گلپايگان کم نبودند جلساتي تشکيل دادند و چاره جويي مي کردند و شهاب لشکر را تا دو روز يا بيشتربه عذرهايي قانع مي ساختند و بالاخره تصميم گرفتند که دو نفر از علماي بزرگ نيز ايشان را در رفتن به کمره و ملاقات" امير" همراهي نمايند، اما در اين اثنا شهاب لشکر از تعلل و عدم انجام فرمان امير سخت ناراحت شده و شايد براي اولين بار فرمان او را با اين وضع روبرو مي ديد،شخصاً درب منزل مرحوم آيت الله صافي آمده و در زده بود که جواب نامه امير رابدهند،ايشان براي اين که خودشان شخصاً جواب نفي بدهند با قرآن استخاره کرده بودند و اين آيه آمده بود که»وَکَذلِکَ جَعَلنا لِکُلُّ نَبي عَدُوّاً مِنَ المُجرمِينَ وَ کَفي بِرَبِّکَ هادياً وَ نَصيراً[30]؛ و اين گونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم، اما همين بس که خدا هادي وياور توست.« لذا فوراً و بدون درنگ شخصاً به درب منزل آمده بودند و به شهاب لشکر گفته بودند: چه مي خواهي؟ گفته بود: جواب نامه را، ايشان فرموده بودند: امير غلط کرده که نامه نوشته وتو هم غلط کردي که نامه آوردي و به داخل خانه برگشته بودند،به لطف خدا شهاب لشکر چنان مرعوب شد که از همانجا رفت و مثل اين که مأموريتش را فراموش نمود، اين واقعه بسيار عجيب بود؛ زيرا اگر او با نيروهاي تحت امرش وارد منزل مي شدند وآقا را دستگير مي کردند هيچ يک از مقامات دولتي و متنفذين محلي جرأت و جسارت معارضه با آن ها را نداشتند.

اميرمفخم تا زنده بود از ايشان بيمناک بود و حتي در اواخرکه آن قدرت قبلي را نداشت و يک خان و فئودال ساده بود، وسائط متعدد روانه مي کرد تا بلکه با ايشان ديدار کند ولي ايشان نمي پذيرفتند.[31]

3- ) مبارزه با فرقه ضالّه بهائية:

يکي ديگر از خدمات ديني ايشان، مبارزه با فرقه ضالّه بهائيه بود. با اين که آنها گلپايگان را به جهاتي مطمع نظر قرار داده بودند و چندين مرتبه با کمک و تقويت مقامات دولتي نقشه ها کشيده و اشخاصي را با بودجه هاي کلان براي تبليغ از بهائيت به گلپايگان فرستاده بودند ، ولي با مبارزات و پايمردي ها و فداکاري هاي ايشان در آن دوران اختناق از آن مقاصد جلوگيري شد[32].

                                                                                           (ادامه دارد...)

پا نوشت ها:

[23] . او در زمان رضاخان چندين بار به نخست وزيري رسيد، حتي در زمان فرار او و روي کارآمدن پسرش نيز نخست وزير بود.آخوند ملامحمدجواد در مورد او مي گويد: 

تمام گفته دولت دروغ است                

فروغي را کجا دل با فروغ است  (کلمة الحق،ص68)

[24]. پاکروان که مدتي نائب التوليه و استاندار خراسان شد و مرتکب آن همه کارهاي خلاف و ضد دين گرديد و براي خوش خدمتي به رضاخان و اظهار دشمني با ديانت و ولايت خصوصاً حضرت رضا (عليه السلام) کارهايي کرد که نظيرش جز از دشمنان اسلام و انسانيت مثل يزيد و شمر سابقه ندارد، مرحوم آخوند ملامحمدجوادصافي در اشعارش در مورد او گفته:

يکي زانها است آنکو در خراسان               

نمود آن ظلم و بيداد  فراوان

به صِرف حرف کي گردد روان پاک             

کسي مانند آن ناپاک سفاک

نجس باشد روان آن ستمگر              

که  دارد بغض وافر با پيمبر

کنار مرقد شاه خراسان                

 نمود آن قتل و توهين فراوان (کلمة الحق ، ص 53)

[25].مصاحبه با مجله آموزه.

[26]. مقصود مرحوم حاج سيد محمد، امام جمعه تهران است که مکرر در قصه جمهوري وتغييررژيم و مسأله کشف حجاب با رضاخان مخالفت کرد و خداوند او را تا آخر از شر رضاخان حفظ فرمود و با سرفرازي از دنيا رفت.

[27]. کلمة الحق ، ص 46.

[28]. صافي نامه و فيض ايزدي ، ص 12.

[29]. صافي نامه وفيض ايزدي، ص 13.

[30]. فرقان ، 31 .

[31]. دانشمندان گلپايگان ، ج 1 ، ص 114 و صافي نامه و فيض ايزدي، ص 11.

[32]. دانشمندان گلپايگان ، ج 1 ، ص 120.

 

صعود گروه هاي كوهنوردي به قله 4811 متري سبلان

سبلان يكي از زيباترين قلل مرتفع ايران در استان اردبيل مي باشد. قله پر از برف و مخروطي شكل با تكه هاي ابر و مِه بر بالاي سر و درياچه قشنگ با آب زلال همه ساله ميزبان هزاران كوهنورد مشتاق است. يخچال هاي بزرگ كه از هر سو قله را محاصره كرده و به ويژه چشمه هاي آب گرم شابيل و قطور سويي به مجموعه سبلان شكوه و جلالي بي نظير بخشيده است. مردادماه سبلان با مناظر اطراف خود به حدي زيباست كه زبان از بيان آن عاجز است بهترين زمان صعود به اين قله از ابتداي مردادماه تا نيمه دوم شهريور مي باشد كه يخ درياچه آب شده و هواي منفي 2 الي 3 درجه زير صفر قابل تحمل است از طرفي آب گرم شابيل در پايين قله از بهترين آب گرم هاي ايران است كه بعد از صعود و بازگشت خستگي را با استحمام در آن از تن كوهنورد خارج مي كند چهار گروه شاهين- نجات- جاويد و ققنوس در يك برنامه مشترك و با تعداد 35 نفر به مناسبت عيد سعيد فطر موفق به صعود اين قله شدند اين چهارمني برنامه گروه كوهنوردي ققنوس در سال جاري بعد از كوه گشت شاهان و كليبر تبريز (قلعه بابك) و صعود به قله 4450 متري قاش مستان (دنا) در سال جاري مي باشد.

با تشكر- گروه كوهنوردي ققنوس 

 

شهر ما گلپايگان

گلپايگان را از دل و جان دوست دارم

فصل بهارش را چو باران دوست دارم

در فصل تابستان و گرماي فراوان

گرماي آن را چون بهاران دوست دارم

پاييز آن را با تمام برگ ريزان

چون شاخه و برگ درختان دوست دارم

فصل زمستانش كه سوز برف دارد

مانند ابر نو بهاران دوست دارم

اين شهر پر آوازه را با عالمانش

مثل همه آموزگاران دوست دارم

فرهنگيان و نخبگان و شاعران را

مانند روح آبشاران دوست دارم

هر جا شهيدي خفته باشد در دل كوه

مانند گلزار شهيدان دوست دارم

جمع كشاورزان اين شهر كهن را

چون دامدار و باغبانان دوست دارم

صنعتگر و بازاري و هر كارگر را

در فصل فصل روزگاران دوست دارم

هر كس كه دلسوزي نمايد بهر شهرم

چون جان شيرينم فراوان دوست دارم

بگذارد هر كس نام نيكويي در اين شهر

نام نكويش را به دوران دوست دارم

گر همچو طالب ثبت دفترها شود نام

او را چو بعضي شهرداران دوست دارم

»طالب گلپايگاني«

 

سرطان فارسي وان!!!

ادامه از شماره قبل:

سريال هايي كه اغلب در اين شبكه روي آنتن مي روند سريال هايي خاص شبكه هاي كابلي هستند كه هيچ بعيد نيست كه پاره اي از آنها توليدات شركت هاي فيلمسازي يا شبكه هاي مرتبط به اين غول رسانه اي باشد؛ اما هر چه هست اين سريال ها به دقت و حساب شده انتخاب شده اند.

سريال هاي اين شبكه را از منظر مضموني مي توان به 3 دسته تقسيم كرد:

دسته اول سريال هاي درام و رمانس به اصطلاح خانوادگي كه بيشتر آنها مضاميني غيراخلاقي داشته و به روابط نامشروع دختران و پسران و البته خيانت زن و شوهر به يكديگر و ... مي پردازند.

فارسي وان شبكه اي است تحت لواي مجموعه رسانه اي استار كه متعلق به »نيوزكورپوريشن« است و شركتي به نام موبي نيز همكار شركت استار در تهيه و توليد برنامه هاي اين شبكه است.

سريال » ويكتوريا«، » مونوس و مونوس«، » خانه مد«، » جسور و زيبا« و ... از اين جمله هستند.

دسته دوم سريال هاي طنز از جنس سريال هاي طنز روتين و شبانه هستند كه در لوكيشن هاي داخلي و محدود و با اتكا به شوخي هاي صرفاً كلامي و اغلب ركيك ساخته و پرداخته شده اند.

مضمون اين سريال ها نيز با توجه به نمايش روابط جنسي آزاد جوانان و هم خانگي آنها بدون ازدواج و ... در تأثير گذاري هاي مخرب اخلاقي و فرهنگي كم از دسته نخست ندارند. سريال كره اي » همسر يا دردسر«، » دارما و گري«، »ريبا«، » آشنايي با مادر« و ... سريال هاي طنز اين شبكه هستند.

در نهايت دسته سوم هم سريال هاي پر حادثه، جنايي و پليسي مشهور سال هاي اخير همچون »24«، »حصار چوبي« و ... هستند كه از سطح كيفي بالاتري نسبت به بقيه سريال ها برخوردار بوده و با وجود تفاوت هاي فرهنگي با مخاطب فارسي زبان لااقل مسايل غيراخلاقي را به عنوان يك ارزش تبليغ نمي كنند.

به اين ترتيب هر جنس و هر گروه سني، حتي بچه ها نيز خوراكي براي خود در ميان سريال هاي فارسي وان خواهند يافت.

دوستي از قول يكي از عرضه كنندگان خدمات ماهواره اي! روايت مي كرد كه اين روزها براي آن گروه از خانواده هاي ايراني كه از برنامه هاي ماهواره اي استفاده مي كنند، هيچ شبكه اي به اندازه فارسي وان اهميت ندارد. بسياري از آنها حاضرند هيچ يك از شبكه هاي ماهواره اي فارسي را نداشته باشند ولي در عوض فارسي وان آنها صاف و بي پارازيت باشد.

اين يعني يك شبكه در برابر همه شبكه ها، شبكه اي كه بيشتر از هر شبكه ديگر تماشا مي شود. بسياري از زنان خانه داري كه از ماهواره استفاده مي كنند، عادت به روشن كردن اين شبكه در طول روز دارند، حتي در زماني كه مشغول كار در خانه هستند به شنيدن صداي آن عادت كرده و داستان را دنبال مي كنند.

اينكه ويكتوريا با دوست پسر جوانش به كجا رسيده اند يا شوهر ويكتوريا و دوست دخترش با بچه نامشروع شان چه كرده اند، آيا همسر رسمي مونوس از وجود همسر غيررسمي و فرزند نامشروع اش اطلاع پيدا كرده و يا اينكه رئيس مونوس كه در حال خيانت به همسر خود است توانسته اين ماجرا را پنهان نگاه دارد يا نه و ... تقريباً مضمون همه سريال هايي كه در اين شبكه پخش مي شود همين است.

هر چند كه سريال هاي كره اي (آسيايي) اين شبكه به ظاهر قدري اخلاقي تر به نظر مي رسند و لايه هاي سنتي فرهنگ آسيايي آن براي مخاطب ايراني ملموس و جذب كننده به نظر مي رسد اما در خلال آن، حضور فرهنگ غرب در زندگي آنها تأثير خود را بر تماشاگر ايراني مي گذارد.

حرف آخر آنكه فارسي وان با نمايش سريال هاي درجه چندم كره اي و كلمبيايي و به ندرت هم آمريكايي،امواج فرهنگي بيگانه و البته مهاجم را به خانه هاي ما مي فرستد و از طريق ترويج بي اخلاقي، فرهنگ ايراني- اسلامي و بنيان خانواده را هدف گرفته است.

اما غلظت سريال هاي كلمبيايي به قدري شديد است كه روي نمونه هاي غربي خود را كم كند! حقيقت اينكه نمايش اين همه بي اخلاقي در يك سريال واقعاً كمياب است و شخصيت ها و مناسبات ميان آنها در اين سريال ها بر هيچ منطقي استوار نيستند جز غرايزي كه به شكلي حيواني شخصيت ها را به دنبال هم مي كشند.

موفقيت فارسي وان در جذب مخاطب، ديگر شبكه هاي فارسي زبان را هم به اين نتيجه رسانده است كه آنها هم به دوبله و پخش سريال هاي خارجي بپردازند. شبكه » جم تي وي« از جمله شبكه هايي است كه به تازگي پا در جاي پاي فارسي وان گذاشته است، هر چند كه فارسي وان به دليل اينكه اختصاصي به اين حوزه مي پردازد، همچنان يكه تاز است.

اما اين جرياني است كه مدام در حال گسترش است و شبكه هاي داخلي هم با اين بضاعت، حرفي براي گفتن مقابل آنها ندارند، مگر آنكه فكري اساسي براي آن كرد.

حرف آخر آنكه فارسي وان با نمايش سريال هاي درجه چندم كره اي و كلمبيايي و به ندرت هم آمريكايي، امواج فرهنگي بيگانه و البته مهاجم را به خانه هاي ما مي فرستد و از طريق ترويج بي اخلاقي، فرهنگ ايراني- اسلامي و بنيان خانواده را هدف گرفته است.

در اين سريال ها، بي بند و باري در روابط جنس هاي مخالف و خيانت اخلاقي اعضاي خانواده به هم، امري طبيعي و مرسوم نمايش داده مي شود.

با تماشا و همراهي كردن اين سريال ها، نه تنها چنين مسايلي قبح خود را از دست مي دهند بلكه به دليل تماشاي هر روزه و طولاني مدت اين سريال ها به شخصيت ها نزديك شده و با آنها هم ذات پنداري مي كنند و انجام چنين مسايلي تشويق وترغيب مي شوند و متأسفانه بسياري از خانواده ها به پذيرش اين شبكه در كانون خانواده خود، زمينه هاي پذيرش الگوهايي اين چنيني را براي جوانان فراهم مي كنند.

                                                              گردآورنده: » حميدرضا افشاني«

 

جهت افزايش احتمال رؤيت ساير رانندگان توصيه مي گردد 15 دقيقه پيش از غروب آفتاب تا 15 دقيقه پس از طلوع آفتاب چراغ هاي خودرو همواره روشن باشد.

                           روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

شهيد قاسمعلي جمالي

فرزند: احمد

تاريخ تولد: 1342/1/9

تاريخ شهادت: 1360/11/1

محل شهادت: جنوب- شوش

سن در هنگام شهادت': 18 سال

محل تولد: گلپايگان- ورزنه

يگان اعزامي: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گلپايگان

قسمتي از وصيتنامه شهيد:

فرزند شما اكنون در جبهه نبرد با كفار است و ممكن است خدا تا چه صباحي ديگر مرا به سوي خود دعوت كند. پيام مهمتر از همه براي شما دارم اطاعت از امام است، مبادا از دستور امام سرپيچي كنيد كه هر چقدر از دستورات او سرپيچي كنيد روح مرا آزرده ايد. برادران عزيز خواندن قرآن را فراموش نكنيد. مادرم، مبارزه تا وقتي ادامه دارد كه پرچم لااله الا اله بر فراز كاخ سفيد امريكا و كاخ كرملين به اهتزاز درآيد.

 

انديشه ايمن، جامعه ايمن

هفته چهل و يكم

ايمني در امور روزمره (3)

شهروندان گرامي در ادامه مطالب ارائه شده در شماره قبل اين نشريه توجه شما را به رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از چرخ گوشت جلب مي نمايد.

1) چرخ گوشت را در هر حالت (چه در زمان استفاده و چه در زمان غيراستفاده) از دسترس كودكان دور نگه داريد.

2) اگر صداي تلفن يا زنگ منزلتان شما را وادار كند كه كودك را با چرخ گوشت تنها بگذاريد دو شاخه برق آن را از پريز جدا كنيد و در سطح بالاتر از زمين قرار دهيد؛ زيرا كودك بر اثر كنجكاوي سراغ آن خواهد رفت.

3) چرخ گوشت به عنوان يك وسيله برقي مي تواند ايجاد حادثه برق گرفتگي نمايد؛ لذا به خاطر داشته باشيد سيستم اتصال چرخ گوشت را به صورت دوره اي بازديد نموده تا از سلامت آن مطمئن شويد و براي شستشوي قسمت هاي برقي آن از دستمال مرطوب استفاده نماييد.

4) حتي المقدور در حضور كودكان از چرخ گوشت استفاده نكنيد. حداكثر سيم برق اين وسيله بايد 30 سانتي متر باشد كه موجب استقرار آن روي سطوح بلند مانند كابينت شود.

5) چرخ گوشتي ايمن تر است كه طول گلوبه آن بيشتر از قطرش باشد.

ايمن بيانديشيم تا ايمن بمانيم

آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان

 

تجليل از خواهران تذكر لساني امر به معروف و نهي از منكر

در آييني با حضور امام جمعه شهرستان و مسئول ستاد مردمي امر به معروف و نهي از منكر كه با حضور خواهران تذكر لساني امر به معروف و نهي از منكر در محل سالن كتابخانه آيت ا... محمدي گلپايگاني تشكيل شد، از 28 نفر خواهران فعال در اين نهاد با اهداي لوح تقدير و كمك هزينه سفر به مشهد مقدس كه از سوي شوراي اسلامي شهر گلپايگان در نظر گرفته شده بود، تجليل شد.

حضرت حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي امام جمعه شهرستان ضمن تقدير از اقدامات خواهران در اين ستاد با بيان اينكه امر به معروف و نهي از منكر براي همه آحاد جامعه واجب و لازم است، افزود: خواهراني كه در اين وادي و به اين كار مقدس مشغول هستند بايد در اين امر به گونه اي وارد عمل شوند كه خداي ناكرده جواب معكوس ندهد و بار منفي به دنبال نداشته باشد.

امام جمعه شهرستان گلپايگان با تأكيد بر اين نكته كه رفتار شما خواهران با مخاطبين بايد به گونه اي باشد كه هر انسان بي منطقي آن را بپذيرد، تصريح كرد: در برخي مواقع تذكر با چشم نيز پيام دارد؛ اما در مورد افراد مختلف متفاوت است برخي را بايد با گفتار قانع كرد؛ لذا شيوه هاي برخورد با افرادي كه احساس مي كنيد شيوه پوششي آنان مناسب جامعه اسلامي نيست بايد  منش و منطق گرايي لازم را به مخاطب داشته باشد.

وي در پايان تأكيد كرد: مسئول ستاد مردمي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان در راستاي آموزش هاي لازم به خواهران جديدالورود به اين نهاد قبل از ورود به اين عرصه ابتدا تجربه كسب كنند؛ زيرا كه تأثير گذاري بيان خوب در اين تذكرات اثرات مثبتي به دنبال خواهد داشت.

 

مخاطب گرامي

با سلام

احتراماً، با عنايت به لزوم مشاركت جويي علاقمندان به رشد و ارتقاء شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار و توجه به اين مهم كه توسعه حاصل نمي گردد مگر اينكه از توان و خرد جمعي استفاده گردد.

لذا كسب نظرات حضرتعالي از ضروريات بوده كه در اين خصوص پاسخ به سؤالات ذيل مسوولين شهرستان را جهت پيشبرد بهتر امور مساعدت مي نمايد.

1) اولويت هاي شهرستان هاي مذكور با توجه به كمبود شديد اعتبارات و بودجه در سنوات اخير در حال حاضر چيست؟

2) چه راهكارهايي را جنابعالي براي تحقق اولويت هاي ياد شده ارائه مي فرماييد؟

3) پيشنهادات و انتقادات سازنده در زمينه توسعه و بهبود عملكرد شهرستاني را بيان نموده و حتي الامكان توصيه هاي قابل تحقق در اين موضوع را مطرح نماييد.

4) آيا مايليد اين نحوه ارتباط با شما تداوم يابد؟

خواهشمند است با ارائه خود ظرف يك ماه آينده و در صورت صلاحديد ضمن اعلام نام و نام خانوادگي، آدرس، تلفن و كدپستي، مراتب را به آدرس تهران- ميدان بهارستان- مجلس شوراي اسلامي ارسال و يا به شماره تلفن 33523883 -021 دورنگار و يا به آدرس:

 s.mmirmohammadi@yahoo.com  ايميل فرماييد.

                                                               با تشكر

                                            سيد محمدحسين ميرمحمدي

               نماينده مردم شريف گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي

 

خاكستر هجران

در سينه ي دلدادگان غم جا گرفته

خاكستر هجران غم مأوا گرفته

در كوچه ي دلواپسي، در كنج حسرت

ديدم كه غم رخساره ي زيبا گرفته

امروز را با غصه ها سر كرده ام من

فردا گرفتارم كه غم فردا گرفته

كي مي شود از غصه ها آزاد گردم

وقتي كه غم سر تا سر دل را گرفته

در آرزوي ديدنت جانها بسوزد

خاكستر مستانگي معنا گرفته

با محرمان معرفت زين غم نگويم

وقتي كه اقيانوس غم دريا گرفته

نامحرمان عشق را تبريك گويم

تبريك زيرا معرفتها پا گرفته

در كوچه باغ عاشقي آزادگي نيست

وقتي كه زنجير مرا مولا گرفته

خواهم كه در زندان غم نابود گردم

وقتي فنا با معرفت سيما گرفته

جانان من در آمدن تعجيل بنماي

داني كه ظلم و جور را دنيا گرفته

مولاي من ديباچه ي قرب الهي است

با قرب او قرب خدا معنا گرفته

آيينه ها قلبي پر از احساس دارند

آندم كه مهرت در دل ما جا گرفته

مهدي سرآغاز و سرانجام حقيقت

اين قدر را از حضرت زهرا گرفته

(فاني) هزاران جان فداي خاك پايش

وقتي خدا از عاشقان امضا گرفته

سراينده: حسين حبيبي تخلص فاني

 

سرپرست جديد شركت بازيافت گلپايگان و خوانسار:

بازيافت زباله يك ضرورت است نه يك انتخاب

سرپرست جديد شركت بازيافت گلپايگان و خوانسار اعلام كرد: با توجه به شروع فاز اول طرح تفكيك زباله از مبدأ و مصوبات مجدانه اعضاء هيئت مديره هرگونه فعاليت در حوزه پسماندهاي خانگي تجاري، صنعتي، بيمارستاني و كشاورزي بايد به صورت ساماندهي شده و با اخذ مجوز از سازمان هاي مربوطه انجام پذيرد.

كليه فعالان در اين حوزه مي توانند با مراجعه به شركت بازيافت به آدرس: ميدان بسيج- مجتمع پارسيان- طبقه سوم- پلاك 7 نسبت به اخذ كد فعاليت اقدام نمايند.

سامانه 137 آماده دريافت انتقادات، پيشنهادات، تخلفات حوزه بازيافت و گزارش فعاليت دوره گردها مي باشد.

 

دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني

                                                                                » استاد اكبر افاضلي«

كتابي با عنوان » بياد او« به مناسبت دهمين سال درگذشت دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني توسط استاد دانشمند و نويسنده ي معروف آقاي محمدحسين ميمندي نژاد، در فروردين 1337 منتشر گرديده است كه چند سطري از اين كتاب دويست صفحه اي تقديم علاقه مندان و دوستداران گلپايگاني مي گردد.

                                                        برداشت از تاريخ مصور گلپايگان

دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني فرزند آميرزا محمدعلي خان بيگلربيگي در محله ي باباعبدا...، كوچه بيگلربيگي متولد شده است. (1) چون پدرش شغل ديواني داشته، پس از انتقال به پايتخت، خانه ي مذكور را حاج محمد علينقي بيك گلپايگاني خريده و در آن مختصر تغييراتي داده بود. ايشان هم خانه مذكور را به محمدباقر صالحي فروخت كه اكنون در اختيار ورثه نامبرده مي باشد.

كساني كه با آثار قلمي دكتر ميمندي نژاد آشنا هستند مي دانند كه وي در سينه چه سوزي و در قلم چه آتشي دارد. داستان وي كه حاوي حقيقتي بارز و راهنماي زندگي زناشويي جوانان بايد قرار گيرد، ظاهراً قضيه ساده است پزشكي حساس و نيك نفس از بخت بد با زني حسود زندگي مي كند. حسادت اين زن چنان عرصه زندگي را بر پزشك تنگ مي گرداند كه سرانجام دق مرگ مي شود.

دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني زندگي خود را ظاهراً فداي سعادت آتيه فرزندان خويش كرده است و به خاطر حُسن تربيت آنان مادرشان را از منزل نمي راند، اين نيز به نتيجه نمي رسد؛ زيرا همان مادري كه به شوهر علاقه ندارد، به فرزندان نيز دلبستگي نمي تواند داشت.

اينك داستان اين »خباثت«:

26 فروردين 1327 دوست عزيز و محبوبي رخت از جهان بربست و به سراي ديگر شتافت. راهي است كه همگي بايد برويم، او هم رفت؛ ولي در سن جواني، در بحبوهه كار و فعاليت، در هنگامي كه تمام وقت خود را صرف خدمت مي نمود نه تنها اطرافيان بلكه همگي از رفتنش متأثر گرديدند. تأثر از اين جهت نبود كه جواني مي رود و آرزوها و آمال شخصي را در دل تيره خاك نهان مي كند؛ بلكه تأثر براي اين بود كه فردي فعال و شخصي كه زندگي خود را وقف خدمت به جامعه نموده بود و ميل داشت در فن خود حداكثر استفاده را برساند از بين رفت. ملاقات اتفاقي با نزديكان و سپس پزشكاني كه بر بالينش بوده اند و تحقيقاتي كه در اطراف زندگيش نموده ام حقايقي را بر من آشكار ساخت كه از دانستن آنها قلبم گرفت، فكرم منقلب گرديد، آتشي در درونم افروخته شد كه با اشك چشم قادر به ساختن آن نگرديدم، براي تسلي خاطر، براي اينكه ديگران هم بر آن واقف گردند و مخصوصاً براي اينكه يك حقيقت بزرگ و فلسفه اجتماعي را ظاهر سازم به نقل آن مبادرت مي كنم، شايد از نقل كردن آن درسي به آيندگان داده شود.                 دكتر ميمندي نژاد

شايد شما هم توجه نموده ايد اغلب از كساني كه وجودشان منشاء اثري بوده است و آثاري از خود به يادگار گذارده اند زندگي داخلي شان با ناراحتي توأم بوده است، دسته اي بيمار، گروهي فقير و سائل بكف، برخي عاشق بي قرار، عده اي گرفتار زن ناسازگار و ‌‍(بالعكس مرد ناباب) بوده اند كه زندگي را بر آنان تلخ نموده است.

دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني علاقه زيادي به تحصيل پزشكي داشت، پس از تحصيلات مقدماتي و متوسطه، وارد مدرسه طب گرديد. مادرش آرزو داشت در جشن دامادي فرزندش شركت كند، عروسي را كه پسند خاطرش بود برگزيد و به فرزند خود پيشنهاد كرد او را شريك زندگي خود سازد. مصطفي ميل نداشت قبل از اتمام تحصيل سرانجامي به زندگي خود دهد، بر سر اين موضوع با مادر بحث كرد. روزي در كلاس درس آمدند او را به خانه بردند، بساط عقدي چيده شده بود، برخلاف ميل قلبي، براي رضاي خاطر مادر كه اصرار داشت، »بله« را گفت؛ ولي در باطن تن به اين وصلت نداد. طولي نكشيد مادرش بيمار و بستري گرديد، عروس خوش خدمتي مي كرد. مادر موقعي كه متوجه شد رفتني است، گفت: شما را به هم مي سپارم، با هم خوب باشيد، روح مرا آزار ندهيد. يكسال بعد مصطفي براي ادامه تحصيل عازم فرانسه گرديد. در موقع حركت پدر را بوسيد و از خانه خارج شد. پدر در حالي كه گريه مي كرد صورتش را غرق بوسه ساخت و گفت: فرزند فكر مي كنم اين آخرين ديدار ما باشد. (2)

مصطفي سعي داشت هر چه زودتر تحصيلات خود را به اتمام رسانده، به وطن مراجعت كند. تحصيل تمام شد به خانه و كاشانه خود برگشت،از ديدن كسان خود مشعوف گرديد؛ ولي پدر فوت كرده بود، شريك زندگي كه چندين سال رسماً زن او بود؛ اما در باطن به او علاقه اي نداشت حاضر بود، تحت تأثير عواملي قرار گرفت و در زندگي مشترك غوطه ور گرديد، فكر كرد پدر شده و براي سعادت فرزند بايد از خانم خود نگهداري كند. خانم به عوض اينكه با مهرباني و محبت از شوهرش پذيرايي كند، بناي بدرفتاري را گذاشت و زندگي را بر شوهرش تلخ كرد.

او پزشك بود، مطبي برپا كرد، بيماراني كه مراجعه مي كردند تحت بازرسي دقيق قرار مي گرفتند، خانم در اطاق ديگر چشم به سوراخ كليد و گوش به زنگ منتظر بود.

پزشك بايد با بيماران به زبان خوش صحبت كند، اگر احياناً خنده اي مي كرد و به مريضه اي روي خوش نشان مي داد، در را باز مي كرد و فضاحتي به بار مي آورد. اين حسادت بيجا، عصبانيت و نارحتي توليد مي كرد، قهر و غضب ايجاد مي شد، تكرار اين صحنه مشتريان را منزجر و متنفر مي نمود. گفتگوهايي كه متعاقب آن در خارج به راه مي افتاد وضعيت مطبش را خراب كرد. هر قدر خواست به خانمش بفهماند اين رفتار پسنديده نيست و حاصلش بدنامي و نچرخيدن مطب است فايده نبخشيد، مجبور شد مطبش را تعطيل كند و از طبابت دست بردارد. گرفتاري هاي تدريس و وظايف اداري باعث مي شد گاهي دير به خانه بيايد و اين خود وسيله اي براي اعتراض و ناسازگاري خانم بود. اين دعواها او را وادار كرد موضوع را با خواهرش در ميان گذارد، او فرزندان خود را دوست داشت، خواهر هم كه بدي برادر را نمي خواهد به فكر چاره افتاد كه اگر با زن ديگري ازدواج كند، مادر بدبين و حسود بچه هايش با قهر تقاضاي طلاق خواهد كرد. خانم حسود و مظنون از آمدن خواهر شوهر با زن جواني به خانه مشكوك شد و غوغايي برپا كرد، تهديدها نمود و رسوايي ها به راه انداخت.

از طرف ديگر مصطفي مجبور بود از برادران كوچكترش پرستاري كند و خانمش از بودن برادران شوهر در خانه ناراضي بود و به آنان حسادت مي ورزيد و مثل غلام زرخريد با آنان برخورد داشت.

دكتر مصطفي بيمار شد، عده اي به عيادتش آمدند در برابر آنان خانم پرخاش مي كرد تا اينكه بيماري شوهرش تشديد گرديد؛ ولي خانم از زيارت رفتن تا مسافرت و كم محلي به فرزندان و اقوام شوهر و عيادت كنندگان دريغ نداشت و چنان رفتار زشتي از خود بروز مي داد كه حتي خدمتكار خانه را با اذيت و آزار مانع رسيدگي به فرزندان و مريض مي نمود تا اينكه آنچه نبايد بشود شد. برادران از رفتار زن برادر رنج مي بردند، برادر كوچكتر از شر زن برادر به مدرسه شبانه روزي يكي از شهرهاي دور از مركز رفت، برادر ديگر هم عازم خارج شد. موقع حركت دوبرادر با اشك خداحافظي كردند. چه محدوديت هايي كه براي فرستادن خرجي برادرانش براي او فراهم كرد، نامه هايش مورد بازرسي خانم قرار مي گرفت.

سوابق تحصيلي و كاري وي

حبيبي قبل از رفتن به فرانسه تحصيل پزشكي را تمام كرده بود. پس از ورود به فرانسه در دانشكده طب شهر بُردو به ادامه تحصيل پرداخت. حبيبي براي تدوين پايان نامه دكتراي خود و احراز تخصص در رشته آسيب شناسي وارد انيستيتوي سرطان و آسيب شناسي گرديد. پس از تكميل تحصيلات در سال 1315 وارد تهران شد.

به موجب حكم شماره 16461/ 50714 مورخ 1315/8/2 به رتبه يك دانشياري نايل گرديد.

به موجب حكم شماره 498 مورخ 1315/6/9 براي تدريس نسج شناسي و جنين شناسي در دانشكده طب مأموريت يافت.

خلاصه كتب و انتشارات علمي او:

1) تشخيص تومورهاي پستان به وسيله گذراندن نور از آن 2) كتاب جنين شناسي 3) كتاب بافت شناسي 4)كتاب آسيب شناسي 5) رينوسپوريديوم سيبري در ايران 6) مطالعات آسيب شناسي راجع به سالك 7) مطالعات ضايعات ريزبيني اعضاء دروني در بيماري تيفوس 8) سرطان پستان دختران كوچك 9) تومورهاي كاذب آسيبي روده 10) اكزانتوگرانولوماتوزبيني و غدد لنفي زير آرواره اي 11) ليكن سرخ حلقه اي آتروفيك 12) بيماري نييه بوك شومان 13) بيماري هاي غده هاي عرق.

اين بود اجمالي از كارهاي علمي تدوين شده او.

حبيبي آرزو داشت كودكان معصومش خوب تربيت شوند. پس حبيبي زنده است، زنده جاويد

و اما متن وصيتنامه وي:

اينجانب دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني مراتب زير را اعلام وتصديق مي نمايم:

الف) قرض ها كه 12 مورد نوشته ب) مطالبات و غيره كه در هفت مورد يادآوري كرده. مورخ 1327/1/9 و در پيرو وصيتنامه اختيار تربيت كامران و كامبيز فرزندانم با عبدا... برادر اينجانب است، 1327/1/18 و باز هم سه روز بعد نوشته بايد به طور حتم تحصيل كامران وكامبيز و زندگي آنها مستقيماً زير نظر دكتر عبدا... حبيبي صورت گيرد.

ناگفته نماند از پدر دكتر مصطفي حبيبي مرحوم آميرزا محمدعلي خان بيگلربيگي وقفياتي هم در گلپايگان باقي مانده است. (3)

پانوشت ها:

1) خانه مذكور، انتهاي خيابان شهيد احمدي، نرسيده به خيابان امام حسين (ع) است.

2) پدر دكتر مصطفي بيگلربيگي و حاكم گلپايگان بوده است.

3) تلخيص و برداشت از كتاب بياد او، تأليف دكتر ميمندي نژاد

 

 

عمده فعالان در عرصه توزيعي و خدماتي فاقد مهارت هستند

ر- زماني: نماينده مردم شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر عمده فعالان در عرصه توزيعي و خدماتي فاقد مهارت هستند و اتحاديه ها، صنوف و مجامع صنفي بايد در ارائه خدمات مكانيكي، الكترونيكي، تأسيساتي با تعامل و همكاري با سيستم مهارت آموزي مركز نسبت به آموزش فعالان اين حرفه ها اقدام کنند.

سيد محمد حسين ميرمحمدي به مناسبت هفته مهارت در بازديدي كه عصر چهارشنبه از مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان داشت، با بيان اينكه ما شاهد اتفاق خوب بر اساس زحمات و مهارت آموزي جوانان و علاقه مندان هستيم، اظهار داشت: در سيستم آموزشي كشور يك خلاء عمده وجود دارد كه فارغ التحصيلان در مقاطع ديپلم، كارداني و كارشناسي فاقد مهارت كافي در يك رشته متناسب و مكمل رشته دانشگاهي و ... هستند و به اين لحاظ به راحتي وارد بازار كار مناسب با توجه به تحصيلات خود نمي شوند.

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه سازمان آموزش فني و حرفه اي مي تواند نسبت به اين مشكل تا حدودي وارد عمل شود، افزود: مدرك تحصيلي به تنهايي براي كليه فارغ التحصيلان نمي تواند يك شغل محسوب شود و در اين راستا مي بايست مراكز آموزشي چه در بخش دولتي يا بخش خصوصي با برگزاري آموزشگاه هاي مختلف زمينه آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي را به علاقه مندان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي و ... فراهم كنند.

وي با اذعان به اينكه مهارت هاي آموزشي بايد به درون دبيرستان ها برده شود، تصريح كرد: تحصيلات دختران و پسران در دوران دبيرستان و آموزش همزمان مهارت هاي مهم فني و حرفه اي مي تواند در تعيين ساختار شغلي آينده آنان تأثير بسزايي داشته و نهايتاً اينكه جامعه و كشور با بهره گيري از افراد تحصيلكرده داراي تخصص هاي مورد نياز پيشرفت شاياني در تمامي زمينه ها خواهد داشت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر عمده فعالان در عرصه توزيعي و خدماتي فاقد مهارت هستند و اتحاديه ها، صنوف و مجامع صنفي بايد در ارائه خدمات مكانيكي، الكترونيكي، تأسيساتي با تعامل و همكاري با سيستم مهارت آموزي مركز نسبت به آموزش فعالان اين حرفه ها اقدام کنند.

ميرمحمدي در راستاي عمده فعاليت هاي صنايع در بخش هاي بزرگ، متوسط و كوچك بيان داشت: افراد متخصص براي فعاليت در اين بخش هاي صنايع بايد داراي مهارت هاي لازم بوده تا بتوانند بازدهي بهتر و مؤثرتري در توليد داشته باشند و قطعه سازان نيز با برنامه ريزي هاي مشخص نسبت به آموزش مهارت هاي لازم به كاركنان خود قبل از وارد شدن در بخش توليد اقدام كنند.

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي يكي از شاخصه هاي مهارت آموزي را آمايش جمعيت برشمرد  و افزود: در جوامع با گستره جمعيت نسبت به گزينش افراد داراي مهارت در بخش هاي توليدي از به كارگيري كساني كه داراي مهارت كافي بوده به منظور بهره وري بهتر استفاده مي كنند.

در ادامه محمدحسين شفيعي با ارائه گزارشي در راستاي فعاليت هاي مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گلپايگان و تعداد هنرجويان كارآزموده در اين مركز را به استحضار نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي رساند و افزود: در حال حاضر اين مركز با 7 كارگاه آموزشي شامل كارگاه تراشكاري، ابزارتيزكني، اتومكانيك، برق خودرو، سرويس و نگهداري خودرو، برق صنعتي و ... به آموزش كارجويان مي پردازد و با توجه به صنايع پتروشيمي و صنعت خودرو سازي و پليمر كه در شهرستان گلپايگان وجود دارد، اين مركز در راستاي آموزش به افراد شاغل در اين شركت ها مقدمات لازم را در حال پيگيري است.

رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان در پايان با بيان اينكه كميته راهبردي با مسئوليت فرماندار شهرستان و اعضا شامل مديران دستگاه هاي ذيربط به منظور نيازسنجي آموزش و ارتقاء بخشي به كيفيت آموزشي فرهنگ كار و كارآفريني و آموزش هاي مهارتي طي سال گذشته و امسال دو جلسه برگزار كرده است، افزود: براي افرادي كه در راستاي فراگيري آموزش هاي غيرفعال در اين مركز اقداماتي در حال پيگيري است تا نسبت به ايجاد مراكز فوق با توجه به نياز شهرستان اقدام شود.

گفتني است؛ نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به همراه رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان از كارگاه هاي مختلف آموزشي اين مركز بازديد كردند و هفته مهارت را به مربيان و كارآموزان تبريك گفت.

 

 

سرمايه گذاران در راستاي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي گلپايگان شتاب كنند

ر- زماني: فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: سرمايه گذاران در راستاي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي (بندر خشك) گلپايگان به منظور سرمايه گذاري در اين پروژه بسيار عظيم نسبت به رشد و بالندگي شهرستان شتاب كنند.

محسن حسين ميرزايي در جلسه مشترك قرارگاه صنعت و سرمايه گذاري شهرستان گلپايگان كه عصر چهارشنبه با حضور مسئولين ذيربط و نمايندگان قرارگاه هاي صنعت و سرمايه گذاري، اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي در سالن مديريت بحران فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه در راستاي توسعه،پيشرفت و تعالي شهرستان اقدامات و پيگيري هاي مختلفي صورت گرفته است، اظهار داشت: يكي از طرح هاي بسيار تأثيرگذار در جهت عمران و آبادي گلپايگان كه در صورت اجرايي شدن مابقي شاخص هاي توسعه شهرستان هم تأثير مهم و مؤثري خواهد داشت و تأثير آن بر توسعه غرب استان نيز مؤثر خواهد بود، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي (بندر خشك) خواهد بود كه از مدت ها قبل در اين راستا پيگيري هاي شبانه روزي صورت گرفته است.

فرماندار گلپايگان اذعان داشت: نتيجه اقدامات و پيگيري هاي انجام گرفته نهايتاً منجر به ابلاغيه اي از طريق استانداري اصفهان به چند شهر استان اصفهان در جهت ايجاد منطقه ويژه اقتصادي (بندر خشك) بود كه يكي از اين شهرستان ها گلپايگان است كه امتياز ويژه اي نسبت به ديگر شهرستان هاي استان دارد.

و?ي افزود: در اين راستا مديريت شهرستان به همراه نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و رؤساي ادارات جلسات جدي و مستمري به صورت تخصصي برگزار كرد كه در نهايت امروز قرارگاه صنعت و سرمايه گذاري شهرستان با قرارگاه اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي در جلسه مشترك به همراهي برخي از مديران ادارات كه عضو هيچ كدام از اين دو قرارگاه نيستند، بحث هاي مفصل و تبادل نظرهايي پيرامون ايجاد منطقه ويژه اقتصادي (بندر خشك) در گلپايگان صورت پذيرفت.

حسين ميرزايي با بيان اينكه اعضاي جلسه و قرارگاه در خصوص تشكيل منطقه ويژه اقتصادي متفق القول بوده و بر آن تأكيد داشتند، تصريح كرد: انجام اين كار ارزشمند و عملياتي شدن آن در راستاي توسعه اقتصادي و ارتقاي وضعيت شهرستان در تمام ابعاد بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.

وي به معرفي اعضاي كميته پيگيري و جانمايي محلي منطقه ويژه اقتصادي (بندر خشك) متشكل از رؤساي ادارات: برق، گاز، مخابرات، منابع طبيعي، محيط زيست، منابع آب، آب و فاضلاب شهري، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و مديريت خانه صنعت و تجارت پرداخت و افزود: مديران دستگاه هاي فوق مأموريت يافتند طي سه هفته آينده نسبت به جانمايي محل بندر خشك اقدام كرده و ادارات خدمات رسان (آب، برق، گاز و مخابرات) نيز نظرات تخصصي خود را در زمينه ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز در اين منطقه اعلام نمايند و نهايتاً پس از سه هفته با آماده شدن و به توافق و تفاهم رسيدن در خصوص محل انجام منطقه ويژه اقتصادي مجدداً جلسه مشترك با قرارگاه هاي مورد اشاره در راستاي جذب سرمايه گذار و افرادي كه توانمندي فعاليت در اين منطقه ويژه اقتصادي را داشته باشند، تشكيل خواهد شد.

فرماندار گلپايگان با دعوت از سرمايه گذاران در سراسر كشور و افرادي كه توانمندي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي غرب استان (گلپايگان) را دارند، افزود: به منظور سرمايه گذاري در اين پروژه بسيار عظيم نسبت به رشد و بالندگي شهرستان كه يكي از شاخص هاي مهم استان اصفهان به جهت برخورداري از موقعيت جغرافيايي و همسايگي با سه استان مركزي، لرستان و چهار محال و بختياري و بسترسازي ايجاد خط آهن استان مركزي به اصفهان و شيراز را در كارنامه خود دارد، اقدام نمايند.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه استان اصفهان فاقد منطقه ويژه اقتصادي است، افزود: با ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در گلپايگان اين شهرستان يكي از شهرهاي مهم اقتصادي استان اصفهان محسوب خواهد شد.

 

پيشرفت 100 درصدي آموزش فني و حرفه اي نسبت به سال گذشته در گلپايگان

ر- زماني: رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان گفت: آموزش فني و حرفه اي گلپايگان در مقايسه سه ماهه اول سال 92 با سه ماهه اول سال 93، پيشرفت 100 درصدي داشته است.

محمدحسين شفيعي در نشست خبري با خبرنگاران كه صبح ?يکشنبه در محل مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گلپايگان برگزار شد، در ابتدا با ارائه بخشي? از فعاليت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اظهار داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد فعاليت مي كند در راستاي آموزش به كارجويان، دانشجويان فني مهندسي، روستاييان، سربازان، زندانيان و دانش آموزان نقش بسزايي در ترويج مهارت آموزي آنان ايفا مي كند.

رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان با بيان اينكه در شهرستان گلپايگان در حال حاضر 7 كارگاه آموزشي شامل كارگاه تراشكاري، ابزارتيزكني، اتومكانيك، برق خودرو، سرويس و نگهداري خودرو، برق صنعتي و ... به آموزش كارجويان مي پردازد، افزود: با توجه به صنايع پتروشيمي و صنعت خودرو سازي و پليمر كه در شهرستان گلپايگان وجود دارد، اين مركز در راستاي آموزش به افراد شاغل در اين شركت ها مقدمات لازم را در حال پيگيري است.

وي افزود: كارگاه هاي جوشكاري درب و پنجره به منظور آموزش دانش آموزان در مقاطع فني براي دريافت گواهي و ديپلم فني فعاليت دارد و در آينده نزديك دوره آموزشي صنايع چوب و كشاورزي در اين مركز راه اندازي خواهد شد كه به آموزش كارجويان در زمينه هاي دامداري و پرورش گاو و گوسفند مهارت آموزي خواهد داشت.

شفيعي با اشاره به مناسبت هاي هفته مهارت كه از 11 لغايت 18 مردادماه به مناسبت هفته كارآموزي در سراسر كشور اجرا مي شود، اذعان داشت: در اين راستا به منظور ترويج و ارتقاي مهارت در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري مزين به سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" با هدف عزم ملي براي فرصت هاي شغلي پايدار و فراگير کردن آموزش هاي مختلف در سطوح جامعه اقدام به برنامه ريزي كرده است كه روز شنبه به نام "روز كارآفريني و فرهنگ" و روزهاي آتي به نام " دانشجو و مهارت آموزي"، "مردم و مديريت جهادي"، "جوانان و ديپلماسي مهارت در افق چشم انداز 1404"، "كارآموزي اشتغال مولد"، "زنان، فعاليت و توسعه زندگي" و " مربي، توانمندسازي توليد ملي" برشمرد.

وي در ادامه به مقايسه عملكرد سه ماهه سال 92 مركز آموزش فني و حرفه اي گلپايگان با سه ماهه سال 93  اشاره كرد و بيان داشت: در سال 92 كل تعهدات مركز 39 هزار و 79 نفر ساعت بوده كه عملكرد آن 38 هزار و 223 نفر ساعت يعني با 97/88 درصد با 17 دوره آموزشي و تعهد 230 نفر با عملكرد 229 نفر و در سال 93 با تعهد دوره آموزشي 61 هزار و 193 نفر ساعت عملكرد 51 هزار و 248 نفر ساعت داشته كه 81/8 درصد در 42 دوره آموزشي برگزار كرده است.

رئيس مركز آموزشي فني و حرفه اي گلپايگان افزود: در بحث آموزش زندانيان در سال 92 اين مركز 240 تعهد را به صورت 100 درصد آموزش داده و در سال 93 برابر اعلام مسئولين زندان 4 هزار و 890 نفر تعهد، 3 هزار و 760 نفر عملكرد آموزش داشته است.

شفيعي در پايان با بيان اينكه كميته راهبردي با مسئوليت فرماندار شهرستان و اعضا شامل مديران دستگاه هاي ذيربط به منظور نيازسنجي آموزش و ارتقاء بخشي به كيفيت آموزشي فرهنگ كار و كارآفريني و آموزش هاي مهارتي طي سال گذشته و امسال دو جلسه برگزار كرده است، گفت: براي افرادي كه در راستاي فراگيري آموزش هاي غيرفعال در اين مركز اقداماتي در حال پيگيري است تا نسبت به ايجاد مراكز فوق با توجه به نياز شهرستان اقدام شود.

 

كنگره سرداران و 360 شهيد شهرستان گلپايگان برگزار مي شود

ر- زماني: فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: كنگره بزرگداشت سرداران و 360 شهيد شهرستان گلپايگان روز پنج شنبه 10 مهرماه در حسينيه ناصربن علي (ع) امامزادگان هفده تن برگزار مي شود.

محسن حسين ميرزايي در دومين جلسه هماهنگي برگزاري كنگره سرداران و 360 شهيد شهرستان گلپايگان كه عصر چهارشنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه برابر گزارش دبير كنگره از فرايند امور انجام گرفته تا به امروز اعضاي جلسه مطلع و نظرات خود را پيرامون آن بيان داشتند، اظهار داشت: در راستاي برگزاري هر چه مطلوب تر كنگره و بهره برداري كامل از آن بايستي به گونه اي عمل كنيم كه آحاد جامعه در برگزاري آن نقش داشته باشند و از پير و جوان، خرد و كلان و زن و مرد با هر گرايش و تفكري در برگزاري آن وارد صحنه شده و در برپايي آن وارد صحنه شوند؛ زيرا شهيدان متعلق به تمام آحاد جامعه، ايران اسلامي و متعلق به اسلام هستند.

فرماندار گلپايگان با بيان اينكه شهدا متعلق به يك گروه، طيف و جبهه خاص نيستند، تصريح كرد: در راستاي همين اعتقاد بايد به گونه اي عمل كنيم كه تمام گروه ها، اصناف و ادارات در برگزاري كنگره عظيم و نقش آفرين سرداران و 360 شهيد اين شهرستان دخيل بوده و با زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي عزيز كه جزو وظايف ذاتي همه ماست، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه را از وظايف ذاتي خود و همه دستگاه ها و آحاد جامعه بدانيم.

وي خواستار حضور كليه آحاد جامعه به ويژه همشهريان گلپايگاني در سراسر كشور براي حضور در اين كنگره شد و افزود: مردم شهيدپرور و انقلابي شهرستان گلپايگان همان گونه كه تا به حال نشان داده اند كه در تمام عرصه هاي انقلاب اسلامي حضوري فعال و پررنگ دارند، براي پاسداشت مقام شامخ شهداي عزيز شهرستان در اين كنگره حضور چشمگير داشته باشند.

در ادامه اين جلسه احكام مسئوليت مسئولين كميته ها اعلام و مقرر شد رؤساي كميته ها با برگزاري منظم و مستمر جلسات با هماهنگي دبيرخانه كنگره برنامه ريزي هاي مفيد و مبسوطي را در راستاي برگزاري هر چه بهتر كنگره داشته باشند.

گفتني است؛ كنگره بزرگداشت سرداران و 360 شهيد شهرستان گلپايگان روز پنج شنبه 10 مهرماه در حسينيه ناصربن علي (ع) امامزادگان هفده تن برگزار مي شود.

 

درج انتقاد در نشريات و پايگاه هاي خبري در پيشبرد اهداف جامعه اثرگذار است

ر- زماني: نماينده مردم گلپا?يگان در مجلس گفت: يقين دارم درج انتقاد چه در نشريات و چه در پايگاه هاي خبري مي تواند در پيشبرد اهداف جامعه اثرگذاري بهتري داشته باشد.

سيد محمدحسين ميرمحمدي در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه كه عصر پنج شنبه به مناسبت 17 مردادماه روز خبرنگار در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گلپايگان تشكيل شد، با بيان اينكه نامگذاري روز خبرنگار در كشور ايران به مناسبت شهادت شهيد صارمي اقدامي به حق و مناسب بود، اظهارداشت: تجليل از برخي حِرَف كه جايگاه ويژه دارند و داراي چارچوب و مختصات خاصي هستند كه يكي از آنها حرفه مقدس خبرنگاري است.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نشريه داري و سايت داري متفاوت با خبرنگاري است، افزود: خبر يعني كسب اطلاع جديد از وقايع در حوزه هاي متعدد و انتقاد به افراد در راستاي رفع نواقص كه با شيوه هاي مختلف به صورت مقاله و با استفاده از نشريات و سايت ها در آن صورت مي گيرد.

وي با بيان اينكه حوزه خبر هميشه با چالش مواجه است، افزود: فعاليت در حوزه خبرنگاري به علت مسايل، مشكلات و خطراتي كه براي خبرنگاران دارد، جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود؛ اما آنچه كه خبرنگاران بايد نسبت به آن پايبند باشند، امانت داري صحيح خبر است و همان قدر كه وظيفه اطلاع رساني مي تواند بار مثبت و منفي را به ذهن مخاطب وارد كند، پاك كردن آن از ذهن، كاري بسيار سخت و محال خواهد بود.

ميرمحمدي با اشاره به اينكه جايگاه خبرنگاري بسيار ظريف و حساس است، تصريح كرد: كوچك ترين غفلت مي تواند تبعات سخت و مشكلات اساسي براي خبرنگاران به وجود آورد كه لازم است در اين خصوص خبرنگاران اين ظرافت ها را رعايت كنند و در عرصه انتقال خبر نياز به تجربه، تجليل و پردازش است كه اين از نكات مهم خبرنگاري به حساب مي آيد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در عرصه خبر مجموعه رسانه هاي شهرستان گلپايگان موفق عمل كرده اند، خاطرنشان كرد: خبرنگاران با تفكر، ديدگاه ها و نگاه اصلاحاتي كه بر كار آنها بوده، سعي در حفظ جايگاه خبر در گلپايگان داشته اند و ما به عنوان نمايندگان مجلس و فردي كه بايد ارتباط تنگاتنگ با مردم در راستاي وظايف داشته باشد از پل ارتباطي خبرنگاران به اين مهم دست پيدا كرده ايم و آن گونه كه لازم بوده مردم را با اطلاع رساني از مسايل به وسيله خبرنگاران مطلع ساخته ايم.

وي با تشريح وظايف و عملكرد خبرنگاران، يكي از ويژگي كار خبرنگاري را اطلاع رساني و بسترسازي مسايل و امور اجتماعي به آحاد جامعه برشمرد و افزود: خبرنگاران با تكيه بر خلاقيت و بينش اجتماعي خود نسبت به آماده سازي مردم در عرصه هاي مختلف به ويژه سياست خارجي و ترغيب آنان به چگونگي استفاده از يارانه ها و ديگر امور مي تواند تأثيرگذاري فراواني داشته باشند.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اينكه در حوزه رسانه خبرنگاران وظيفه سنگيني برعهده دارند به آگاه سازي و بسترسازي لازم در جهت پيشرفت و تعالي كشور در راستاي اقتصاد مقاومتي و ديگر امور اشاره كرد و افزود: خبرنگاران با بهره مندي از جريانات روز مي توانند نسبت به انعكاس آنچه براي جامعه مفيد واقع مي شود، بدون نگاه شخصي و عدم گرايش هاي جناحي و امانت داري به صورت ويژه وارد عمل شوند.

وي در پايان با تقدير از خبرنگاران شهرستان گلپايگان اظهار داشت: يقين دارم درج انتقاد چه در نشريات و چه در پايگاه هاي خبري مي تواند در پيشبرد اهداف جامعه اثرگذاري بهتري داشته باشد.

در ادامه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گلپايگان با ارائه گزارشي در خصوص عملكرد خبرنگاران و نشريات فعال شهرستان به مشكلات و مسايلي كه خبرنگاران و نشريه داران در راستاي اطلاع رساني با آن مواجه هستند اشاره كرد و اظهار داشت: در دنياي كنوني كه همگان سرگرم كارهاي روزمره خود هستند و كمتر كسي به تحولات و اخبار حواشي خود دقت مي كند، قشر خبرنگاران كه ريزبيني را در مسايل سياسي و اقتصادي دارند، نقش خود را به عنوان واسط به خوبي ايفا مي كنند و با اطلاع رساني به موقع و دقيق به مردم نسبت به آگاه سازي جامعه اقدام مي كنند.

هادي بياتي با تقدير از فعالين عرصه خبر بيان داشت: نقدهاي سازنده كه باعث پيشرفت و تعالي كشور مي شود بر عهده مجموعه پرتلاش خبرنگاران است.

در ادامه نشست اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان گلپايگان با نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي خبرنگاران مسايل و مشكلات خود را در حوزه خبري و ديگر مسايل مرتبط بيان كردند كه عمدتاً پيرامون مسايل مالي، بيمه خبرنگاران و نبود چاپخانه جهت چاپ نشريه در شهرستان بود.

گفتني است؛ در پايان اين نشست ميرمحمدي با اهداي هداياي نقدي روز خبرنگار را به خبرنگاران شهرستان گلپايگان تبريك گفت.

 

آنچه والدين در روزهاي اول تولد نوزادشان بايد بدانند:

شير مادر به تنهايي به عنوان بهتر?ن غذا برا?ي شش ماه اول زندگي? و تامين کننده بخش مهم? از انرژي? و مواد غذايي?? در شش ماه دوم شناخته شده است.

آغوز يا شير روزها?ي اول، اغلب به رنگ زرد و غليظ بوده ممکن است ظاهر? متفاوت داشته باشد. ا?ين ماده بسيار مغذي? و غني? از مواد حفاظت? و سلول ها? زنده است که ضمن تقو?يت سيستم ا?يمن? شيرخوار ، به منزله اولين و مهمترين اقدام جهت ا?يمن سازي? و کمک به حفاظت و? بر عليه بسياري? از بيمار?يهاي? عفوني? است. مهمترين کار، دادن آغوز هر چه زودتر بعد از تولد نوزاد است هر چند مقدار آن کم باشد.

احتمال ابتلا به پوسيدگي? دندان، برفک دهان ،سرطان خون و ابتلا به اسهال در کودکان? که با شير مادر تغذيه مي?­شوند کمتر است.

تغذ?يه با شير مادر علاوه بر آ?نکه تامين کننده نيازهاي? غذا??يي کودک و مواد ايمن? بخش کودک است  از طرف? ارتباطات عاطفي? مادر و کودک به هنگام شير دادن از پستان نيز ?يک امتياز استثنايي?? برا?ي مادر است و تاثير شگفت? بر رشد عاطفي? ،ذهني? و رواني? کودک دارد.

شير مادر از لحظه اول تولد تمام نيازها?ي تغذ?يه اي? نوزاد را برطرف مي کند.حتي در چند روز اول تولدکه هنوز جر?يان عادي? شير برقرار نشده،نوزاد نياز به آّب،آب قند ،شير يا آشاميدني? د?يگر ندارد و همان مقدار محدود آغوز و سپس شير مادر بار?ي رشد طبيعي? کودک کافي? است.حجم معده نوزاد در روزها?ي اول پس از تولد به اندازه ?يک توپ کوچک است و به مقدار کم? شير نياز دارد.

از طرفي? تماس پوست با پوست مادر و نوزاد از بدو تولد و مک?دن ها? درست  و مکرر پستان توسط نوزاد 8-12 بار در روز و هر بار به مدت 10 -30 دق?قه در افزا?ش تول?د ش?ر  بس?ار موثر است.

چنانچه نوزاد شما از روز دوم به بعد دچار زرد? شود، جهت رفع آن نه تنها قطع ش?ر مادر توص?ه نم?­شود بلکه م?­با?ست از در?افت کاف? ش?ر مادر توسط نوزادتان اطم?نان حاصل نما??د ز?را در بس?ار? از مواقع ناش? از در?افت ناکاف? ش?ر مادر است نه خود ش?ر مادر و تغذ?ه کاف? به بهبود? سر?عتر ب?مار? کمک م?­کند.

در روزها? سوم تا پنجم پس از تولد حتما نوزادتان را جهت معا?نه و وزن کردن و انجام تست غربالگر? به مرکز تحت پوشش خود برده و همزمان از صحت وضع?ت ش?رده? خود و جار? شدن مناسب ش?ر از پستان­ها?تان اطم?نان حاصل نما??د.

 

گرما? ب?ش از حد مح?ط و پوشاندن لباس ز?اد بخصوص هنگام ش?ر خوردن موجب از دست دادن آب بدن او،ب?­حال? ،مک?دن­ها? غ?ر موثر و در?افت کم ش?ر م?­شود که خطرناک است. دما? مناسب اتاق خواب نوزاد  ب?ن 23تا 25 درجه سانت?­گراد است که توص?ه م?­شود در ا?ن دما،?ک ?ا دو لا?ه لباس سبک و راحت به او بپوشان?د.

 

 

برگرفته از فصلنامه شماره 55 ش?ر مادر                                                 واحد سلامت کودکان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپا?گان

 

 

انتقاد امام جمعه گلپايگان از صدا و سيماي مركز استان

ر- زماني: امام جمعه گلپايگان گفت: انتظار است كه مسئولين صدا و سيماي مركز استان از اماكن مختلف در شهرستان هاي مختلف استان برنامه تهيه و به مسايل نگاه استاني داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي در نشست كميته برنامه ريزي برگزاري دعاي ندبه شهرستان گلپايگان از شبكه سراسري يك سيما كه عصر جمعه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه درخواست برگزاري دعاي ندبه را از صدا و سيما حدود 8 ماه گذشته داشتيم و عليرغم اينكه برنامه ريزي در اين راستا نياز به زمان بيشتري داشته و مسئولين ذيربط در يك فرصت يك هفته اي خواستار فراهم كردن مقدمات آن در شهرستان شده اند، اظهار داشت: با تقدير از دست اندكاران امور فرهنگي در شهرستان، بديهي است برخي از امور في البداهه پيش آمده كه چاره اي نيست.

امام جمعه گلپايگان با بيان اينكه مقرر شد اين برنامه از شبكه يك سيما به صورت زنده صبح جمعه آينده پخش شود، افزود: طي درخواستي كه در خصوص يك مصاحبه تلويزيوني با شبكه استان اصفهان با بنده صورت گرفت، ضمن انتقاد حاضر به مصاحبه نشدم و خطاب به آنها بيان داشتم به مديريت صدا و سيماي اصفهان به دليل عدم پخش برنامه ها از ديگر شهرستان هاي استان كه عمدتاً برنامه هاي پخش شده از اين مركز متعلق به شهرستان اصفهان است، بگوييد نام صدا و سيماي مركز استان اصفهان را به صدا و سيماي شهرستان اصفهان تغيير دهيد و انتظار اين است كه مسئولين صدا و سيماي مركز استان از اماكن مختلف در شهرستان هاي مختلف استان برنامه تهيه و به مسايل نگاه استاني داشته باشند، ضمن اينكه اين گلايه را بسياري از شهرستان هاي استان از سوي فرمانداران و ائمه جمعه نسبت به مسئولين صدا و سيماي اصفهان دارند.

حجت الاسلام اسماعيلي با اشاره به اينكه در فرصت به دست آمده در برگزاري دعاي ندبه از شبكه سراسري سيما لازم است دست اندركاران با به كارگيري تمام توان و تلاش خود در برگزاري هر چه باشكوه تر آن وارد عمل شوند، افزود: مسئولين ذيربط با همكاري آحاد جامعه در پررنگ شدن اين برنامه نقش بسزايي در پويايي شهرستان و ترويج فرهنگ ديني آن داشته باشند.

در ادامه فرماندار گلپايگان با بيان اينكه اجراي آيين فرهنگي به ويژه امور ديني توفيق بزرگي است كه دست اندركاران و برگزاركنندگان آن در تلاش براي نهادينه كردن آن هستند، افزود: اعتقاد قلبي همه ما اين است كه مؤثرترين و تأثيرگذارترين كار فرهنگي برگزاري آيين هاي دعا، نمازجمعه، كنگره شهدا، اعزام كاروان راهيان نور و ... است.

محسن حسين ميرزايي با تقدير از مسئولين ذيربط امور فرهنگي شهرستان خواستار تلاش مضاعف كليه دست اندركاران در برگزاري هر چه باشكوه تر مراسم دعاي ندبه شد و افزود: لازم است كليه دستگاه هاي تبليغاتي و فرهنگي شهرستان به ويژه خبرنگاران فهيم، دلسوز و تلاشگر در راستاي اطلاع رساني اين آيين به آحاد جامعه تلاش مضاعف داشته باشند.

وي با بيان اينكه برگزاري اين آيين ها پيش مقدمه برگزاري كنگره بسيار مهم، محوري و اساسي كنگره سرداران و 360 شهيد شهرستان است كه در 10 مهرماه در گلپايگان برگزار مي شود، افزود: دست اندركاران و برگزاركنندگان آيين هاي فرهنگي به ويژه دعاي پر فيض ندبه نسبت به حضور پررنگ مردم متدين و مذهبي شهرستان تلاش و كوشش بي بديل داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ با برنامه ريزي هاي انجام گرفته مقرر شد، دعاي پرفيض ندبه صبح جمعه آينده با حضور آحاد مردم شهرستان گلپايگان در آستان مقدس امامزادگان هفده تن و ناصربن علي (ع) از شبكه سراسري يك سيما به صورت زنده پخش شود.

 

شغل خبرنگاري و معضلات پيش رو در گلپايگان

ر- زماني: شاغلين در حرفه خبرنگاري كه بنا بر حسب و گفته بسياري از مسئولين حرفه سخت و زيان آور محسوب مي شود، چگونه بايد خرج و مخارج زندگي خود را با درآمدهاي پايين اين شغل تأمين كنند؟

امسال روز خبرنگار با روز جمعه مصادف شد و ائمه جمعه سراسر كشور در خطبه هاي خود ضمن تجليل از خبرنگاران و جايگاه رسانه و خبرنويسي با گراميداشت ياد و خاطره شهيد صارمي خبرنگار مظلوم اين روز را گرامي داشتند.

تجليل از خبرنگاران، خبر و خبرنويسي كه به عنوان يك حرفه و نه شغل معرفي شده است، هر ساله به اين مناسبت كه بيان شد از سوي مسئولين، ارگان ها و نهادهاي مختلف كشوري، استاني و شهرستاني به عمل مي آيد؛ اما آنچه مهم است اينكه آيا خبرنگاران بايد با توجه به شغل حساس و مهمي كه در عرصه اطلاع رساني و بازگوكردن مسايل مهم و پشت پرده نيز دارند با يك تجليل و يا اهداي هدايايي بسنده كنند؟ شاغلين در اين حرفه كه بنا بر حسب و گفته بسياري از مسئولين حرفه سخت و زيان آور محسوب مي شود چگونه بايد خرج و مخارج زندگي خود را با درآمدهاي پايين اين شغل تأمين كنند؟

در دوره اي كه بسياري از خبرنگاران شهرستاني مجبور به تهيه لوازم، تجهيزات و ملزومات خبرنگاري از جمله: دوربين، ضبط صوت، هزينه تردد و حتي كاغذ و قلم را از درآمد خود تأمين نمايند، چگونه مي توانند زندگي تورم زاي امروز را با اين مخارج تأمين كنند؟

خبرنگاران نياز به امنيت شغلي با تأمين وضعيت اقتصادي شان دارند تا بتوانند در سايه اين امنيت و تأمين اقتصادي با فكري آزاد و انديشه اي بدون دغدغه در راستاي زدودن مشكلات و معضلات اجتماعي به شيوه خبرنويسي اقدام كنند.

امسال به مناسبت روز خبرنگار كه اصطلاحاً بايد به آن هفته خبرنگار اطلاق شود به دليل اينكه مراسم خاصي طي يك روز براي تجليل از اين قشر زحمتكش به عمل نمي آيد و ممكن است در طول هفته و در جلسات و مراسم هاي مختلف مسئولين پشت تريبون كه قرار مي گيرند با تذكري يادي از خبرنگاران نيز كنند، بنابراين آنچه انتظار خبرنگاران از مسئولين رده بالاي كشور در راستاي تأمين نيازهاي اساسي و نه بلندپروازانه اين طيف وجود دارد اينكه خبرنگاران را به گونه اي كه شايسته شغل و مرام آنان است تأمين شغلي و اقتصادي كنند، آن گونه كه رئيس جمهور در ديدار با خانواده شهيد صارمي بيان كردند، بايد يك تشكيلاتي به منظور فراهم كردن نيازهاي خبرنگاران در راستاي شغلي شان در كشور ايجاد شود تا خبرنگاران با خيالي آسوده تر به كار و حرفه خود كه همان اطلاع رساني است، بپردازند.

هر چند امام جمعه گلپايگان در نشستي كه در راستاي تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گلپايگان عصر شنبه در مصلاي گلپايگان برگزار كرد با اذعان به اينكه در حال حاضر دولت با مشكلات مالي و اقتصادي به وجود آمده، طي چند سال گذشته گريبان گير است، اما با تأكيد به خبرنگاران در راستاي مشكلات مالي كه با آن مواجه هستند، خواستار تشكيل  صندوق قرض الحسنه و سپرده گذاري در جهت رفع مشكلات مالي اعضا از سوي خبرنگاران شد و با بيان اينكه خبرنگاران بايد با ايجاد يك حساب قرض الحسنه با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان و شركت كليه خبرنگاران اقدام كنند.

وي همچنين در اين راستا قول سپرده گذاري مبلغ 10 ميليون ريال در حساب مذكور را عهده دار شد و افزود: خبرنگاران با سپرده گذاري مبلغي به صورت ماهيانه در تأمين بودجه آن اقدام نمايند.

نماينده ولي در گلپايگان در راستاي تقاضاي نشريه داران مبني بر فعاليت چاپخانه مجهز خواستار رفع اين معضل با همكاري فرمانداري، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان در اسرع وقت شد.

وي با اظهار اميدواري به اينكه رسالت خبرنگاري، رسالت رسولان و پيامبران است، افزود: خبرنگاران بايد به وظيفه خود عمل كنند ولو اينكه ديگران آنها را زير سؤال ببرند و حتي زحمات شان را ناديده بگيرند.

معاون فرمانداري گلپايگان نيز در اين نشست صميمانه با توجه به مباحث مطرح شده از سوي خبرنگاران شهرستان خواستار پيگيري معضلات از جمله: تجهيز چاپخانه مجهز و ديگر مايحتاج آنان از سوي مسئولين ذيربط شد و بيان داشت: نگاه مان به حرفه خبري نگاهي فراتر از انعكاس اخبار، نقدنويسي و تلاش در راستاي موج آفريني چه در سيستم اداري و فرهنگي و موضوعات اجتماعي بايد باشد تا بتوانيم نسبت به كاهش معضلات اقدام كنيم.

محمدسعيد طاهري ادامه داد: خبرنگاران با سعي و تلاش مجدانه در راستاي زدودن از مسايل و مشكلات اجتماعي و سيستم اداري سعي در نشر بحث هاي نقد منصفانه بدون موضع گيري انتقام گيرانه و نگاه هاي سياسي به مسايل بپردازند.

در پايان اين نشست رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي با ارائه گزارشي در خصوص عملكرد خبرنگاران و نشريات فعال شهرستان به مشكلات و مسايلي كه خبرنگاران و نشريه داران در راستاي اطلاع رساني با آن مواجه هستند اشاره كرد و اظهار داشت: عدم چاپخانه مجهز، بيمه خبرنگاران و مشكلات مالي كه برخي از آنها با ثبت نام خبرنگاران در سايت سمان قابل حل بوده و خبرنگاران پس از ثبت نام در اين سايت نسبت به بيمه، كارت خبرنگاري كشوري و دريافت وام از طريق صندوق اعتباري نويسندگان و هنرمندان مي توانند اقدام كنند.

هادي بياتي افزود: در خصوص تجهيز يك چاپخانه مجهز در شهرستان نيز با اداره كل مشورت هايي خواهد شد تا در صورت لزوم خبرنگاران و نشريه داران مشكلي در رابطه با چاپ نشريه خود كه هم اكنون با آن مواجه هستند، نداشته باشند.

گفتني است؛ در پايان اين نشست با اهداي لوح و هدايايي از سوي امام جمعه گلپايگان و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي از خبرنگاران تجليل به عمل آمد.

 

ميرمحمدي تأكيد كرد:

مديران شهرستان از عملكرد مديريت اداره گاز گلپايگان الگو بگيرند

ر- زماني: نماينده مردم شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي گفت: مديران و مسئولين شهرستان عملكرد مديريت اداره گاز گلپايگان را به لحاظ شجاعت، ابتكار و نوآوري هايي كه براي رفع مشكلات مردم به كار گرفته است، الگوي خويش قرار دهند.

سيد محمد حسين ميرمحمدي در بازديد از اداره گاز شهرستان گلپايگان كه عصر چهارشنبه صورت گرفت، اظهار داشت: هدف بازديد امروز از اداره گاز بر اساس برنامه ريزي هايي كه از سوي رئيس اين اداره به منظور كسب اطلاع از آمار و عملكرد و خدماتي كه به وسيله مجموعه به مردم داده مي شود، انجام گرفت.

نماينده مردم شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه با كسب اطلاع از يك سري اقدامات انجام گرفته از سوي مديريت اين اداره امروز ديدار و شنيده هاي ما تبديل به اطلاعات جديدي از اقدامات رئيس اداره گاز و همكاران ايشان در راستاي خدمات دهي مطلوب به مردم شد، افزود: سيد رضا ميرهندي در مجموعه وزارت نفت و اداره گاز به عنوان مردي باتجربه، پيشكسوت و مورد اعتماد سيستم هم از جهت حفظ بيت المال و هم ارائه خدمات به مردم و مشترياني كه مخاطبان دستگاه هاي دولتي هستند اقدامات و برنامه هاي بسيار خوبي را داشته اند كه جاي تشكر و قدرداني دارد.

ميرمحمدي با تأكيد بر اينكه لازم مي دانم اقدامات ايشان را به مقام عالي وزرات منعكس كنم، افزود:  خود نيز به عنوان نماينده مردم در راستاي عملكرد رئيس اداره گاز گلپايگان و همكاران وي اين اقدامات را موفقيت يك مدير در حوزه عملكردي فراتر از مسئوليت خود دانسته و ضمن اينكه براي ايشان آرزوي موفقيت و بهروزي در امور محوله را دارم به مديران و مسئولين شهرستان متذكر مي شوم اين مديريت را به لحاظ شجاعت، ابتكار و نوآوري هايي كه براي رفع مشكلات مردم به كار گرفته است، الگوي خويش قرار دهند.

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مسئولين شهرستان به لحاظ ريسك پذيري و شجاعتي كه سيد رضا ميرهندي در مديريت اداره گاز شهرستان گلپايگان دارند بايد از وجود چنين ظرفيت هايي استفاده بهينه را داشته باشند، افزود: معمولاً به طور آماري كمتر مديري در شهرستان و حتي استان سراغ داريم كه به لحاظ اين گونه عملكرد با توجه به ابتكارات مديريتي و به طور ويژه در ايشان يافت مي شود.

وي با تقدير از اقدامات رئيس اداره گاز گلپايگان خاطر نشان كرد: حجم تقاضاهاي فراواني كه در دوره مديريت هاي قبلي انباشته شده بود با اقدامات و رايزني هاي سيدرضا ميرهندي با دستگاه هاي ذيربط منجر به رفع مشكلات بسياري از شهروندان شد كه سال ها براي استفاده از اين نعمت در تلاش بودند.

نماينده مردم در مجلس با تقدير از مديركل اداره گاز استان در همراهي و مساعدت با مديريت گاز شهرستان، اظهار داشت: من بارها از مديران دستگاه هاي اداري شهرستان در جهت رفع مشكلات خلاء هاي قانوني در راستاي رضايتمندي مردم خواستار به كارگيري ابتكار و هنر مديريت و شجاعت مشابه اقدامات رئيس اداره گاز گلپايگان بوده ام كه هم اكنون شاهد گره گشايي بسياري از اين معضلات كه با يك روش و هنر مديريتي و تعامل با برخي از دستگاه هاي ذيربط باز شده است، شاهد رضايتمندي بخش عظيم آحاد جامعه از رئيس اداره گاز شهرستان هستيم.

ميرمحمدي در راستاي افزايش تعرفه هاي جديد قيمت هاي گاز مصرفي كه از ابتداي سال براي مشتركين اعمال شده است، اذعان داشت: با توجه به موقعيت جغرافيايي و سردسيري شهرستان و اينكه تا پايان ارديبهشت ماه از وسايل گرم كننده در منازل استفاده مي كنند مقرر شد مسئولين ذيربط اداره گاز شهرستان گزارشي در اين رابطه ارائه كنند تا از طريق مقامات ثالث در راستاي كاهش اين تعرفه ها كما في السابق اقدام نمايند تا مردم از اين قضيه متضرر نشوند.

 

 

 

[ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ] [ 10:44 ] [ صدای گلپایگان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

  • پی دی با
  • مکس دی ال