قالب وبلاگ

هفته نامه صدای گلپایگان
نسخه اینترنتی
 

شهيد احمد بقايي
فرزند: محمدتقي
تاريخ تولد: 1345
محل تولد: گوگد
تاريخ شهادت: 1362/12/10
محل شهادت: جفير
يگان اعزامي: بسيج گلپايگان
سن در هنگام شهادت: 17 سال
قسمتي از وصيتنامه شهيد:
برادران عزيز، اسلام نياز به كمك و ياري دارد، مجاهده كنيد و نگذاريد اسلام از دست نااهلان ضربه بخورد.
هيچ ترسي از كشته شدن نداشته باشيد كه امام عزيز در سخنانش فرمود: »چه بِكُشيد و چه كشته شويد، پيروزيد.«

 

با پشت پا زدن به تجمل پرستي و رقابت هاي كاذب، زمينه ي ازدواج آسان و به موقع جوانان را فراهم كنيم.
                                  روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان
 

 

محمد رسول ا... اسوه ارزشها
ادامه از شماره قبل محمد (ص) » امين وحي الهي«، » نژاده آفرينش او« و » برگزيده بندگانش«، »امام رحمت«، » پيشواي خير« و » كليد بركت« بود. (1) چنانچه » امين مردم« پيش از بعثت و وحي به شمار مي آمد. » و خداي سبحان او را براي رسالت خويش برگزيد، نه فقط به دليل نبوغ انديشه و استعداد چشمگير و ادارك ژرفش، يا تنها به خاطر نژاده بودن و اصالت خانوادگي و استوار قدمي اش، بلكه به جهت پايداري اش در جهت حق و حقيقت تا سر حد قربان ساختن خويش و پاي بندي اش به صداقت و صراحت، هر چند كه او را زيان رساند و قيام نمودش در برپايي » قسط« و »عدل« با وجودي كه عليه خود او و خواسته هايش باشد و به لحاظ پاكي و بي آلايشي اش در » روش كرداري« (سيره) و » انديشه بي پيرايه اش(سريرت) و دوست دار خير و نيكي بودن و رحمت و عنايت بي حدش نسبت به دشمنان و دوستان خويش و شيفته ساز تلاش كردن براي سعادت همگان. اين شيوه هاي رفتاري برتر و امثال آن بود كه پيش از بعثت و پس از آن از سرچشمه وجودي او مي تراويد و سعادت خلق را آبياري مي نمود و به اين دليل ها و شواهد است كه سزاوار وحي الهي و بر دوش گرفتن رسالت خدايي گرديد. همچنين به اين خاطر است كه شيعه علوي معتقد به عصمت پيامبر از هرگونه خطا و لغزش كوچك و بزرگ از هنگام زاده شدن تا وقت رهسپاري به سوي معبود يگانه است« (2) هم او (ص) در » سفينه البحار« مي گويد: » هر آن كس كه در دنيا خيانت در امانت نمايد و آن را به اهلش بازنگرداند، پس او را مرگ فراگيرد، بر جز آيين من (ملتي) مرده است« و مفهوم عبارت اين است كه هر كس اهل وفاداري نباشد، دين ندارد (3) و محمد (ص) خود نمونه عيني وفاداري و امانت بود.
محمد(ص) به تدبير امور » امت« مي پرداخت، چونان سياستگزاريِ » امام عادل« و » رسول صادق« و پيشوايي كه حتي در يك چشم انداز و نگرش بر كسي از »عدل« و »حق« عدول نمي كرد و دهان به سخن نمي گشود جز كه »حق« مي گفت و گامي برنمي داشت و اقدامي نمي نمود، مگر كه با تعادل و ميانه روي. و خود گويد: » مردم، همگان برابرند، همچون دندانه هاي شانه و هيچ كس را بر ديگري برتري نيست، جز كه در پرتو تقوا و خداترس بودن«.
محمد (ص) آن گونه كه به دين و پاي بندي بر مباني اعتقادي آييني و دنياي واپسين اهتمام مي ورزيد، ژرف بينانه به دنياي مردم و زندگي آنان هم توجه مي كرد و دنيا را در پيوسته با آخرت مطرح مي نمود ، چونانكه مي گويد: » آن كس كه معاش ندارد و از زيستي سالم برخوردار نيست، بازگشت گاهي نيك براي او نمي باشد« همچنين مي گويد: » حقا كه خداوند دنيا را بر اساس نيت آخرت عطا مي كند و سرباز مي زند از اينكه آخرت را بر مبناي نيتِ دنيا به كسي بخشد« (4) اين روايت منقول از پيامبر (ص) ميان دنياي مادي و جهان معنوي پيوندي تنگاتنگ برقرار مي سازد و به همين صورت ميان دين و زيستي برتر آن گونه ارتباط برقرار مي كند كه عمل و كردار انسان در جهت خداي و خواهاني پاداش نيك در روز حساب و كتاب را، وسيله اي و عاملي براي پيروزي و رستگاري در همين دنيا و زيست مادي محسوب مي دارد.« و در زبان نيايش با پروردگار و معبود يگانه و محبوب خويش مي گويد: » خدايا، براي ما، در نان، بركت حاصل نماي و ميان ما و » نان« جدايي مينداز. چرا كه اگر نان نباشد، روزه نمي گيريم و نماز نمي گزاريم و فريضه هاي آييني پروردگارمان را انجام نمي دهيم.« (5) يعني كه توان انجام نداريم يا كه دغدغه نان و روزمرّگي تمامي انديشه و حواسّ ما را متوجه خود مي سازد و به سهل انگاري در فرايض وامي دارد. هم اوست كه مي گويد: » كادالفقر ان يكون كفرا« زودا كه فقر به كفر بيانجامد!
آري! محمد، »امين« و وجودش » امانت« و مكتب و مرامش » امانتداري« است. هر آن كس كه در »امانت« او خيانت ورزد و راهي سواي مسير او در پيش گيرد، بهره اي از انديشه ديني الهي ندارد و از خداباوران و دوستداران و ياران الهي محسوب نمي شود. صادق آل محمد (ص) گويد: » اگر چنانچه كشنده علي (ع)، همان شمشيري را كه علي را با آن به قتل رسانيد، به عنوان » امانت« به من بدهد و من آن را از او بپذيرم بي هيچ سهل انگاري امانت را به او برمي گردانم« (6)
اين قانون از قوانين الزامي شعري است، نه كه از قوانين صرفاً اخلاقي و مستحبات باشد؛ زيرا كه تمامي قوانين و احكام شرعي، اخلاقي است و همه قوانين اخلاقي، شرعي مي باشد« (7) و تفكيك ميان اين دو نادرست است و بي ترديد» مردم« امانت خدا در زمين اند و » رسول« به عنوان » امين خداوند« بر تمامي » ناس« خواهد بود. پس آن كس كه رسول و سلوك و شيوه كرداري اش را پي گيرد و او را به عنوان » اسوه اي حسنه« و معيار ارزش ها و محك تعالي ها و » امام عدل« (پيشواي دادگستري) و » قائد امت« و » خليفه خداوند در زمين« برگزيند و در همين حال، سرپرستي و ولايت » ناس« را به عهده گيرد و به تدبير امورشان پردازد، هرگز مباد كه در اموال و وجودشان و سرنوشت آنها خيانت ورزيده، راهي جز مسير » امانتداري« بسپرد. چونان كه امام صادق (ع) گويد: » برترين جهاد اين است كه كسي شب را به روز آرد، ولي در صدد برنيايد تا به احدي ستم نمايد« (8) و روشنگرتر اينكه فرمايد: » برترين جهاد، بيان سخن عدل است فراروي پيشوايي ستمگر« (9) و نقل است كه هلاكوخان تاتاري چون بر كرسي حاكميت نشست و زمام امور را در دست گرفت، دستور داد تا علماي عراق را گرد آرند و استفتاء نمايندكه آيا كداميك، سلطان كافر عدل گستر يا زمامدار مسلمان جور پيشه برتر است؟ و كدام را مي سزد تا زمام امور را در دست گيرند؟ پس عالمان ديني »مستنصريه« را جمع نمودند. زماني كه بر اصل » استفتاء« اطلاع يافتند، از ارائه »فتوا« خودداري نمودند و در ميان اهل فتوا، سيد بزرگوار، عالم رباني، مشهور به »رضي الدين علي ابن طاوس« حضور داشت و در بين عالمان ديني عراق از پيشگامان برجسته و مورد احترام و تكريم همگان بود، پس »استفتاء« را دريافت و با قلم و به خط خويش » تفضيل و برتري كافر عادل« را در پاسخ نگاشت. پس آنگاه ديگر عالمان علوي انديش هم بي هيچ توقفي، فتواي اين بيدارگر علوي را تأييد نموده، آن را امضاء كردند. چنين فتوايي را پس از نقل روايتي از سرور كاينات، مصطفاي آفرينش به انجام رسانيدند كه فرمود: » يبقي الملك بالعدل مع الكفي و لايبقي بالجور مع الايمان« (10)
منابع و مراجع:                     »گردآورنده: محمدحسن توكل«
(1) برگرفته از نيايش2 / صحيفه سجاديه
(2) في ظلال الصحيفه/ 39،محمدجواد مغنيه
(3) في ظلال الصحيفه/39، محمدجواد مغنيه
(4) نغمات محمديه/ 60، محمدجواد مغنيه
(5) نغمات محمديه/ 45
(6) في ظلال الصحيفه/ 42
(7) في ظلال الصحيفه/ 42
(8) في ظلال الصحيفه/ 42
(9) و (10) نغمات محديه/65

 

 

بي فرهنگي تا كجا؟
فرهنگ به معناي وسيع كلمه يعني ايجاد تغييرات مطلوب در افراد آدمي. يك فرهنگ عام داريم يك فرهنگ خاص. آداب و اخلاق و تفكرات مفيد اجتماعي را فرهنگ عام گويند؛ اما فرهنگ خاص اسطوره هاي تاريخي و هنر و ادبيات ملت ها در قرون متمادي را كه جهاني است و خاص يك ملت منحصر به فرد نيست و مربوط به سابقه فرهنگي و تمدن درخشان آن ملت در گذشته است. آن چه منظور نظر است و در اين مقال خواهد آمد فرهنگ عام است كه هر چه در ملت ها فراگير باشد نشانه اي از تجدد و تمدن و آگاهي آن هاست كه برتري يك ملت را بر ملت ديگر نشان مي دهد. براي اين كه نمونه اي ارائه داده باشم به تحولات شهر در پايان سال 1393 توجه فرماييد.
شهرداري گلپايگان با تمام امكانات و تجهيزات لازم براي حفظ آبروي گلپايگان و مردم آن چه در توان داشت براي زيبايي شهر و نظافت آن كوشش فراوان نمود كه جاي بسي تقدير و تشكر است.
چاپ جزوات زيبا با تصاوير روشن و گويا با تقويم منحصر به فرد و درج گويش هاي گلپايگاني توجه هر خواننده را به خود جلب مي نمود. شهرداري در ميادين شهر و ورودي هاي آن با صرف هزينه زياد زيبايي خاصي به گلپايگان داده بود.
جلب گردشگران در هر شهر و ديار يعني رونق اقتصادي آن شهر كه نفع آن به همه خواهد رسيد. متأسفانه عده اي بي فرهنگ قسمتي از زحمات شهردار كوشا و فهيم و مسئول زيباسازي شهر را به هدر داده اند.
زحمت گل بلبل كشيد و برگ گل را باد برد
فرهنگ عمومي مردم شهر وديعه اي يك روزه نيست مدتي بايد تا خون شير شد. بزرگترين مسئوليت در فرهنگ سازي اول به عهده آموزش و پرورش و بعد خانواده و وعاظ و سخنگويان و صدا و سيما مي باشد. بايد از همان اوان كودكي به اطفال ياد دهند شهر خانه دوم آنهاست در نظافت و زيبايي آن كوشا باشند. در اين چند روزه بي فرهنگي عده اي تا آنجا رفت كه در ميادين شهر و نقاط حساس هر چه بود تخريب شد. مراسم هفت سين در ميدان بزرگ شهر با زيبايي خاص و گل و گلدان ها در اطراف پل قاضي زاهد به يغما رفت، وظيفه همگاني از معلم، شاگرد، پدر، مادر و كليه افراد آگاه آن است كه بكوشند در همه مجامع آموزشي و مساجد و نماز جمعه مردم را به وظيفه زيباسازي شهر آشنا گردانند.
در پايان سال 1393 در تمام شهرهاي ايران بسيج عمومي بود كه شهر را براي ورود گردشگران آرايش دهند تا هر چه بيشتر بتوانند گردشگران و مسافران را جلب نمايند نمونه گويا همسايه ما تركيه است كه نه نفت دارد نه گاز از طريق جلب توريست و مهمان نوازي مردمش بيشترين درآمد را دارد و توانسته است تورم را مهار و رفاه اجتماعي را برقرار نمايد اما در مورد بعضي از افراد ناآگاه بايد گفت:
دشمن به دشمن آن نپسندد كه بي خرد
با نفس خود كند به مراد هواي خويش
                                                                               »محمدرضا خالصي«

 

 

اختلاف شوراي اسلامي شهر و شهرداري گلپايگان بحث روز جامعه
ر- زماني: اختلاف شوراي اسلامي شهر و شهرداري گلپايگان اين روزها بحث روز جامعه شده است به نحوي كه هر روز شايعاتي در خصوص استيضاح و يا استعفاي شهردار بين مردم رد و بدل مي شود.
اختلاف سليقه در مسايل مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... در بين افراد به جهت ديدگاه هاي گوناگون امري طبيعي است؛ اما زماني كه اين اختلاف سليقه با كينه ورزي، دشمني و اهداف غيرسازنده همراه شود، منجر به بروز مشكلات و مسايلي خواهد شد كه نتيجه اش گريبان آحاد مختلف جامعه را خواهد گرفت و ناهنجاري هايي را به وجود مي آورد كه دود آن چشمان بسياري را مي سوزاند.
امروزه بروز اختلاف سليقه و ديدگاه هاي مختلف را در مسايل اجتماعي بيشتر در مراكز پارلماني، هيأت مديره ها و برخي انجمن هاي شورايي و محلي شاهد هستيم كه بروز برخي از آنها منجر به همگرايي و نبوغ ديدگاه هاي فراتر مي شود، اميدواريم اختلاف سليقه هايي كه در برخي مسئولين ما ديده مي شود از همين گونه باشد.
يكي از تشكيلاتي كه از بدو فعاليت آن در نظام جمهوري اسلامي ايران گاهاً اختلاف سليقه بين اعضاي آن در جامعه نمود پيدا مي كند، شوراهاي اسلامي چه شهري و چه روستايي است كه بنا به موقعيت اجتماعي و جغرافيايي خود ابعاد آن نيز انعكاس مي يابد.
بر اين اساس بروز چنين مسايلي را در شهرستان گلپايگان نيز نمي توان منكر شد، به ويژه در فرايند فعاليت شوراهاي اسلامي شهر گلپايگان از دوره اول تا دوره سوم كه اعضاي آن پنج نفر بودند و چه هم اكنون كه تعداد اعضاي آن به 9 نفر افزايش يافته اند، مسلماً بروز اختلاف سليقه و ديدگاه هاي مختلف با توجه به اينكه هيچ كدام از آنها به صورت مشترك و گروهي به اين شورا راه نيافتند، امري طبيعي است.
مهمترين و شاخص ترين تصميم در اولين مرحله از فعاليت شوراهاي اسلامي در شهرها، انتخاب شهرداري است كه بتواند در راستاي پيشرفت و توسعه همه جانبه شهر و اهداف بلندمدت آن اقدام كند و از سوي ديگر داراي تجربيات و سوابق مديريت كلان در سمت هاي قبلي خود باشد.
انتخاب چنين شهرداري از بين گزينه هاي مختلف چه در بيرون و چه در داخل شهرستان مي تواند معادلات يك شوراي اسلامي موفق را پديدار كند و چشم اندازي روشن براي آينده درخشان شهر به وجود آورد؛ اما آنچه مي تواند در روند روبه رشد فعاليت شورا و شهرداري ممانعت و كندروي به وجود آورد و مانعي بزرگ بر سر راه پيشرفت و تعالي امور مختلف شهر قرار گيرد، تحميل برخي ديدگاه هاي تنگ نظرانه و گاهاً شخصي افرادي است كه منافع آنان با چنين اجماعي همگرايي نداشته و به خطر مي افتد كه در اين راستا با تكيه بر هر اقدامي مانع تراشي در روند را پيش مي گيرند و با بروز دسيسه ها و استفاده از هر امكاناتي به ايجاد اختلاف بين اعضاي شورا و يا شورا با شهرداري مي شوند.
وجود مسئولين روشنفكر و متفكر در رأس امور شهرستان مي تواند از پيامدهاي بروز چنين مسايلي كه آسيب هاي جدي به جامعه وارد خواهد كرد را گوشزد كرده و جلوگيري كند كه به شكرانه وجود آنان اين اختلافات تاكنون مانعي در روند فعاليت به وجود نياورده است كه اميدواريم در آينده نيز نصايح و اندرزهاي بيان شده از سوي اين دلسوزان اثرگذاري خود را در راستاي همگرايي اعضاي شوراي اسلامي و تيم شهرداري داشته باشد.
به دنبال بروز شايعات و مسايلي در راستاي اختلاف بين اعضاي شوراي اسلامي شهر با شهردار گلپايگان جمعي از فعالين و انجمن دوستداران طبيعت به همراه قشري از كسبه و بازاريان با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه عصر روز دوشنبه صورت گرفت با تقدير از اقدامات و خدمات انجام گرفته از سوي مديريت شهرداري گلپايگان با همراهي شوراي اسلامي خواستار تعامل و همگرايي شورا و شهرداري شدند.
علي فيروزي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهرستان گلپايگان در ابتداي اين نشست ضمن تبريك سال نو با بيان گزارشي از روند فعاليت شورا، اظهار داشت: هرگونه كار و تلاش انجام گرفته در شهر مديون زحمات تك تك همكاران در شورا و شهرداري است و شوراي اسلامي دوره چهارم در گلپايگان از بدو فعاليت خود بيشترين جلسات و نشست ها را با بيش از 200 جلسه در دو سال گذشته داشته است.
وي با اذعان به اينكه وجود اختلاف سليقه در بين كارگروه هاي مختلف مديريتي امري طبيعي است، افزود: هنوز بسياري از مشكلات شهر گلپايگان از جمله ترافيك آن به ويژه در ايام تعطيلات نوروز حل نشده است كه در اين راستا با ايجاد چند خيابان مي توان راه حلي براي آن به دست آورد تا شهروندان در رفاه بيشتري باشند.
رئيس شوراي اسلامي شهر و شهرستان گلپايگان با اشاره به اينكه فعاليت كارخانه بازيافت زباله چندين سال لاينحل مانده بود، تصريح كرد: با اقدام فرماندار شهرستان و پيگيري هاي انجام گرفته، اميد است تا پايان امسال به بهره برداري برسد كه در اين خصوص از اهالي روستاي خم پيچ كمال تشكر و قدرداني را در راستاي همكاري داريم.
فيروزي با بيان اينكه ما در راستاي حفظ و نگهداري شهر دغدغه داريم، خواستار توجه بيشتر به درختان كهنسال و نگهداري آنان شد و افزود: به هيچ فردي اجازه قطع درختان چندين ساله را نداده و با امور برق شهرستان نيز در راستاي حفظ اين نعمت هاي طبيعي جلسات و نشست هايي نيز برگزار كرده ايم.
در ادامه دكتر ناصر شجاعي به نمايندگي از انجمن دوستداران محيط زيست، ضمن تشريح اهداف و برنامه هاي اين انجمن افزود: طي ديدار اعضاي انجمن با فرماندار شهرستان كه چندي قبل صورت گرفت، در خصوص مسايل مختلف از جمله امور مرتبط با شهرداري مقرر شد در اين راستا نشستي با اعضاي شوراي اسلامي شهر گلپايگان داشته باشيم.
وي افزود: اين انجمن هيچ گونه گرايش سياسي نداشته و اهداف آن بحث هاي زيست محيطي است و از جمله مواردي كه در حال حاضر به عنوان يك معضل زيست محيطي توجه اين انجمن را معطوف خود كرده، استقرار شركت پتروشيمي در بهترين نقطه آب و هوايي شهرستان است كه مشكلات زيست محيطي بسياري در اين منطقه ايجاد كرده و وجود چندين معادن كه از اعضاي شوراي اسلامي انتظار رسيدگي به اين موارد را دارند.
دكتر شجاعي با اشاره به اينكه اولين درايت شما انتخاب يك شهردار مجرب و كاردان بود، عنوان كرد: هوشياري شما در انتخاب شهردار به جا و قابل تقدير و تشكر است؛ اما آنچه در اينجا لازم است به نمايندگي از جمع حاضر بيان كنم اينكه مردم از اين همه ساخت و ساز و تغييرات خسته شده اند و گرايش جوامع ميل به بازگشت سنتي و قديم شده است.
وي با اذعان به اينكه كارخانه پنير گلپايگان به عنوان بزرگترين شركت پنير در خاورميانه است و در كشور هيچ كارخانه اي روي دست آن وجود ندارد، افزود: متأسفانه در حال حاضر اين كارخانه به منظور تأمين مايحتاج شير خود مجبور است از شهرهاي ديگر كشور آن را تأمين كند و اين به لحاظ كاهش شديد دام كه در سال 1362 تعداد 65 هزار رأس بوده، هم اكنون اين تعداد به 20 هزار رأس رسيده است كه اين يك فاجعه است و متأسفانه مردم محل نگهداري دام را به پاركينگ خودرو تبديل كرده اند.
شجاعي با اشاره به اينكه انتظار مردم از شورا و شهرداري حفظ بافت سنتي شهر گلپايگان است، تصريح كرد: ساخت بلوار و اتوبان معضل ترافيك را حل نمي كند، چنانكه در بسياري از شهرها اين معضل لاينحل مانده است، لذا بايد با الگوگيري از شهرهاي سنتي در ايام تعطيلات و اوقاتي كه مسافر به شهرستان مي آيد، خيابان هاي اصلي شهر را مسدود و مردم با وسايل نقليه عمومي تردد كنند.
وي در پايان يادآور شد: جمع حاضر به نمايندگي از مردم گلپايگان از شوراي اسلامي شهر انتظار دارند با توجه به نامگذاري سال جديد به نام » دولت و ملت، همدلي و همزباني« كه از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده است با تعامل و همدلي همچون گذشته نسبت به امور با وفاق كامل و حمايت مردم ادامه دهيد.
در ادامه محمد عباسي يكي ديگر از نمايندگان جمع حاضر ضمن تبريك سال نو با بيان اينكه دغدغه اي كه جمع حاضر نسبت به مسايل پيش آمده دارند جدا از بحث هاي ديگر شهرها در استان نيست، افزود: آنچه از تفرقي كه بين اعضاي شورا در سطح شهر مطرح شده متأسفانه مردم تلخي آن را در دوره هاي گذشته چشيده اند و اين امر باعث صرف توانمندي هاي اعضاي شورا و شهردار به اموري غير از بحث رشد و توسعه شهر خواهد شد، لذا به نظر مي رسد اين مباحث زيبنده شورا و شهر نبوده و با توجه به اينكه تغييرات به وجود آمده در سطح شهر را از حاصل همكاري شورا و شهرداري مي دانيم، انتظار است كه در سال جديد بيش از گذشته در راستاي امور عمراني و رفاهي مردم كار شود.
وي با بيان اينكه تغييرات به وجود آمده در جهات عمراني و رفاهي عليرغم كمبود اعتبار و امكانات براي زيبندگي شهر بسيار حائز اهميت است و ما به نوبه خود قدردان اين زحمات بوده و هستيم، خاطرنشان كرد: مردم گلپايگان انتظار دارند اگر مبحثي بين اعضاي شورا و شهردار وجود دارد، اين مسايل پشت درب هاي بسته حل و فصل شده و به بيرون درج نكند كه رسوخ آن بين مردم به ويژه در شهرهاي كوچكي مثل گلپايگان موجب بروز شايعات و لطمات جبران ناپذير به پيشرفت شهرستان خواهد شد.
عباسي در پايان با اذعان به اينكه اعضاي شوراي اسلامي شهر منتخب مردم و مورد احترام و وثوق هستند، بيان داشت: استيضاح يا تغيير شهردار در چارچوب قانون حق شوراست؛ اما مسئله اي كه خواست جمع حاضر مي باشد، همراهي و همدلي و كمك در راستاي رشد و توسعه بيش از پيش شهر با پشتوانه مردم است.
در ادامه سيد محمدرضا نوربخش، عضو شوراي اسلامي شهر گلپايگان با بيان اينكه در بحث هاي فرهنگي كارهاي بسيار خوبي در حال پيگيري و انجام است، اظهار داشت: اعضاي شوراي اسلامي شهر در ابتداي كار از شهردار و مدير آن حمايت كرده و اين حمايت تا اين زمان ادامه داشته است، لذا اگر دوستان حاضر مقيد به اين امر هستند كه اختلاف نبايد در يك مجموعه باشد، امري غيرمنطقي است زيرا اختلاف در خانواده ها نيز وجود دارد، اما بايد به گونه اي رفتار كرد كه اختلافات به سمت همگرايي سوق يابد.
وي خواستار همكاري و مساعدت انجمن ها و گروه هاي مختلف شهرستان در راستاي امور فرهنگي با شورا شد و افزود: كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر گلپايگان پيشنهادات شهروندان را در راستاي امور فرهنگي به منظورتأمين خواسته هاي مردم پذيرا است.
در پايان اين نشست علي فيروزي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهرستان به جمع بندي مباحث ارائه شده پرداخت و عنوان كرد: شوراي اسلامي شهر گلپايگان نيز دنبال مسايل سياسي نبوده و نخواهد بود، لذا بايد به صراحت بيان كنم من در انتخاب شهردار خود را هزينه كرده ام، اميد داشتيم اعضاي حاضر زودتر از اين نسبت به تشكيل چنين جلسه اي اقدام مي كردند كه كار به اينجا ختم نشود؛ زيرا كه ضرر آن به مردم به ويژه قشر آسيب پذير خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه اعضاي شورا نظرشان در انتخاب شهردار در شايسته سالاري بود، افزود: همه اعضا در انتخاب شهردار و ادامه فعاليت وي رأي دادند و امروز به صراحت مي گوييم ما از مسئولين كار مي خواهيم نه بار! و هدف مان منافع مردم و رضاي خداست و هم اكنون نيز هيچ مشكلي نسبت به اين قضيه نداشته و دوستان به اين جمع بندي رسيده اند!!!
فيروزي با اشاره به اينكه يك بار ديگر بحث استيضاح نيز مطرح بوده، تصريح كرد: ما به دنبال ماده قانوني هستيم زيرا كه جايگاه حقوق شهرداري و شورا را مي بينيم نه شخص شهردار را. مهم جلوگيري از بروز اتفاق براي اين جايگاه هاست، ضمن اينكه براي افرادي كه خدمت مي كنند احترام قائل هستيم.
وي در خاتمه در پاسخ به سؤال يكي از اعضاي حاضر در جلسه در خصوص اينكه شهردار در سمت خود باقي خواهد ماند يا خير؟ خاطرنشان كرد: شورا يك پارلمان محلي است و پارلمان يعني احترام به رأي ديگران، اگر چنانچه دوستان تشخيص دهند و به جمع بندي برسند هيچ فردي در رأي آنان نمي تواند اظهار نظر كند، چون اين رأي به صورت مخفي است و اعمال نفوذ نمي توان در آن كرد، به هر حال سوالاتي از شهردار شده است و ايشان هم بايد طبق قانون پاسخگوي آن باشند و شايد با پاسخ سوالات نسبت به قضايا قانع شويم.
 

 

افزايش پهناي باند اينترنت با ظرفيت 20 گيگابايت در گلپايگان/ بهره برداري از موبايل نسل سوم (3G) ظرف يك ماه آينده
ر- زماني: مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان گفت: مقدمات افزايش پهناي باند اينترنت با ظرفيت 20 گيگابايت و بهره برداري از موبايل نسل سوم با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان در گلپايگان و چهار شهر ديگر استان فراهم شد.
مهندس حسين كشايي مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان ظهر امروز در آيين توديع و معارفه رئيس مخابرات شهرستان گلپايگان كه در سالن اجتماعات كتابخانه آيت اله محمدي برگزار شد، با بيان اينكه امروز نقش و اهميت ارتباطات با توجه به رشد و تكنولوژي در اين بخش و نياز و انتظار مردم فزوني يافته است، اظهار داشت: با توجه به اينكه كسب اطلاعات از پيدايش نسل بشر وجود داشته و مهمترين سيستم ارتباطي تاريخ بشر مربوط به عصر هخامنشيان در ايران بود كه با اسب پيغام ها را از شهري به شهر ديگر رد و بدل مي كردند.
وي با بيان اينكه در طول 100 سال اخير و به ويژه در 40 سال گذشته تاكنون اتفاقي در گسترش ارتباطات و اطلاعات پيش آمده، افزود: امروز كابل فيبر نوري كه به اندازه تار مويي است، مي تواند ميليون ها پيام را در كسري از ثانيه ارسال كند.
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان با اشاره به حضور هزاران كانال تلويزيوني و رسانه هاي مختلف عنوان كرد: نهضت جهاني ارتباطات و انفجار اطلاعات در جهان صورت گرفته كه عصر حاضر را عصر اطلاعات نامگذاري كرده اند و اين در حالي است كه ما در اول راه هستيم و هنوز تكنولوژي را بومي نكرده ايم و آنچه تاكنون در بحث ارتباطات در دنيا به وجود آمده به كار نگرفته ايم.
كشايي با اشاره به اينكه ارتباطات يكي از وجوه ناشناخته بشر است كه ما در آغاز راه هستيم، تصريح كرد: اولين گوشي هاي موبايل حدود 20 سال پيش به صدا درآمد، آيا 20 سال آينده را مي توانيم پيش بيني كنيم كه چه خواهد شد؟ در حالي كه امروز كودكان پنج ساله تبلت در اختيار دارند، اين براي ما پيام دارد.
وي با اذعان به اينكه مردم ما در دنيا بسيار هوشمند هستند، خاطرنشان كرد: وظيفه ما فراهم كردن ابزار كار، زمينه و بهره برداري از مردم نه تنها در زمينه ارتباطات بلكه در حوزه هاي مختلف از جمله بهداشت و درمان، خودرو و ... اگر خلل و تأخيري وجود دارد به دليل اين است كه ما قادر به بومي كردن آن نشده ايم.
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان با اشاره به موفقيت هاي كسب شده از سوي پژوهشگران و دانشمندان ايراني در نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و انرژي هسته اي اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم با بضاعتي كه داريم در راه انتقال تكنولوژي هاي نو در زمينه ارتباطات جوابگوي خواسته هاي مردم باشيم.
وي با نويد اين نكته كه به زودي پهناي باند اينترنت شهرستان گلپايگان با اجراي يك شرايط بزرگ و پرهزينه در استان با ظرفيت 20 گيگابايت در ثانيه افزايش خواهد يافت، افزود: تغييرات پهناي باند ظرف يكي دوهفته آينده در شهرستان گلپايگان عملي خواهد شد كه اين اتفاق بزرگي است كه سالهاست در راستاي آمادگي آن فعاليت شده و با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان در اولين فرصت در استان اصفهان افتتاح و در شهرهاي مهم استان كه گلپايگان يكي از آنهاست مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
كشايي با اشاره به اينكه يكي از زيرساخت هاي اصلي ايجاد پهناي باند كه در 15 روز آينده مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت، موجب آماده سازي بهره برداري موبايل نسل سوم (3G) شهرستان گلپايگان با 6 سايت انجام خواهد شد، افزود: تا يك ماه آينده شهر گلپايگان در فاز اول و شهرهاي بعدي استان را در فاز دوم و سوم در خصوص موبايل نسل سوم و بلافاصله نسل چهارم (4G) ارتقا خواهيم داد.
مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اينكه توسعه ارتباطات روستايي متزلزم پيگيري هاي مسئولين شهرستان است، افزود: دولت مجبور است در راستاي توسعه ارتباطات روستايي با توجه به قراردادي كه با بخش خصوصي شركت مخابرات دارد، اقدام كند.
وي در پايان با تقدير از خدمات قربانعلي محمدي مقدم رئيس سابق اداره مخابرات شهرستان بيان داشت: وي سالها در اين شهرستان فعاليت داشتند و جزء يكي از بهترين و موفق ترين مديران مخابرات استان اصفهان محسوب مي شدند كه كارنامه عملكرد ايشان در تحت پوشش قرار داشتن ضريب تلفن ثابت، همراه و ... نمايانگر اين ادعاست.
در ادامه حسين فراست فرماندار گلپايگان با تقدير از خدمات قربانعلي محمدي مقدم رئيس سابق اداره مخابرات، افزود: مدت زمان طولاني خدمت ايشان در شهرستان گوياي خوبي و وجاهت خوب وي بوده كه مردم شهيدپرور و فهيم گلپايگان پذيراي او بودند و اين نشانه موفقيت كسي است كه خداوند توفيق خدمت و وظيفه به نحو احسنت را به او داده است.
وي در راستاي درخواست مردم از پايين بودن سرعت اينترنت خواستار افزايش پهناي باند شد و افزود: با توجه به اينكه در سال جديد رخ داد مهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را در پيش داريم، بديهي است نياز مردم و دستگاه هاي ذيربط به امكانات روز ارتباطات يك امري ضروري محسوب مي شود.
فراست در پايان با بيان اينكه كار مخابرات امري حساس و پرمشغله است، تصريح كرد: در راستاي مشكلات نقاط كور ارتباطي شهرستان به ويژه در برخي از روستاها خواستار تجهيز و رفع معايب آنها شد.
در ادامه قربانعلي محمدي مقدم رئيس سابق اداره مخابرات شهرستان گلپايگان با بيان اينكه شرايط مخابرات نسبت به سازمان هاي ديگر در رده قابل قبولي است، اظهار داشت: نيازهاي امروزي مخابرات با وضعيت هاي قبلي بسيار متفاوت بوده و امروزه بحث پهناي باند و سرويس هاي پيشرفته مورد خواسته جامعه بشري است.
وي افزود: در حال حاضر منصوبه تلفن ثابت شهرستان گلپايگان 51 هزار و 500 با 4 مركز GSM روستايي و 41 هزار تلفن ثابت و 2700 GSM با ضريب نفوذي حدود 49 درصد فعال است.
محمدي مقدم با اشاره به اينكه 30 سايت تلفن همراه در سطح شهرستان با 57 هزار مشترك فعال است، تصريح كرد: از اين تعداد تلفن همراه 30 هزار اعتباري و 27 هزار دائمي با ضريب نفوذ اسمي 63 درصد در حال بهره مندي شهروندان است.
رئيس سابق مخابرات شهرستان گلپايگان به 11 مركز مخابراتي در سطح شهرستان اشاره كرد و افزود: مركز شهيد سيفي جزء مراكز پرظرفيت مخابرات بوده و دو مركز ريموت در گلشهر و شهيد رجايي عمران نيز در امور مخابراتي فعال است.
وي با اشاره به اينكه 41 كيلومتر كانال سازي در شهرستان گلپايگان صورت گرفته است، افزود: حدود 11 DLC در شهرستان گلپايگان به عنوان مركز كوچك فعال بوده و تعداد منصوبه ADSL  يازده هزار و 500 پورت است كه با توجه به درخواست مشتركين نياز به كار بيشتري دارد.
محمدي مقدم در پايان ضمن تقدير از همكاري و مساعدت مسئولين شهرستان از مردم گلپايگان نيز تشكر و سپاسگزاري كرد.
شايان ذكر است، در پايان آيين توديع و معارفه رئيس مخابرات شهرستان گلپايگان ضمن تقدير از خدمات قربانعلي محمدي مقدم در تصدي چندين ساله اداره مخابرات شهرستان گلپايگان، مهندس مهدي يوسفي به عنوان رئيس جديد اين اداره معرفي شد.

 

 

به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) صورت گرفت:
ديدار شهردار گلپايگان با مادران و همسران شهدا
ر- زماني: شهردار گلپايگان به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گراميداشت روز مادر با مادران و همسران شهداي والامقام ديدار كرد.
محمود بخشي شهردار گلپايگان در ديدار با چند تن از مادر و همسران شهداي گرانقدر كه ظهر امروز به مناسبت ميلاد باسعادت دخت گرامي پيامبر گرامي اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداشت روز مادر، صورت گرفت، ضمن ابلاغ تبريك اين ايام و ارج نهادن به مقام شامخ شهداي والامقام انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي اظهار داشت: اين جمع به نمايندگي از سوي مردم براي دست بوسي و قدرداني از زحمات شما صابران واقعي كه فرزندان عزيز و سرمايه هاي خود را براي دفاع از اسلام و كيان نظام اسلامي نثار كرديد، خدمت رسيده ايم تا قدردان همت و ايثارگري شما باشيم.
وي افزود: امروزه پس از گذشت 36 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ثابت شده هيچ چيز نمي تواند ذره اي از ايثار و فداكاري شما را جبران كند كه اين گونه سخاوتمندانه در راه اعتلاي اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي جگرگوشه هاي خود را براي دفاع از آرمان هاي آن سپر بلا كرده ايد.
در ادامه غلامرضا حيدري رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران گلپايگان ضمن قدرداني از مادران و همسران شهيد با اشاره به اينكه جايگاه و مرام خانواده شهيد به ويژه پدر و مادر او در رده اي قرار دارد كه فرشتگان و ملائكه به آن افتخار مي كنند، افزود: ايثارگري و گذشت شما خانواده هاي معظم شهيد سند افتخاري بر پايداري و عزت ايران اسلامي است.
در ادامه سيد محمدرضا نوربخش عضو و مسئول كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر گلپايگان ضمن تبريك ولادت بي بي دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) و قرائت دكلمه اي در رثاي دخت گرامي پيامبر گرامي اسلام (ص)، بيان داشت: شهيدان تربيت شده دامن مادراني هستند كه در تبعيت و پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) نمونه و الگو بوده اند.
وي خطاب به مادر و همسر شهيد افزود: هيچ زباني قادر به تشكر از مقام شامخ شما مادران نيست و مسلماً دعاي شما بدرقه راه كساني است كه پرچمدار جامعه توحيدي هستند.
گفتني است؛ شهردار گلپايگان با همراهي جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر، رئيس بنياد شهيد و معاونين شهرداري گلپايگان ضمن حضور در منازل مادر شهيدان: سيد حميدرضا سجادي، محمدرضا شرافت و همسر شهيد سيد رضا ساجد با اهداي يك شاخه گل و هدايا از مقام آنان تجليل به عمل آورد.

 

 

دولت و ملت، همدلي و هم زباني راه روشن در سال نو
ر- زماني: سال 1393 سالي همراه با تحول و بروز رويدادهاي مهم در شهرستان گلپايگان بود كه در چند جمله اگر بخواهيم به شاخص ترين آنها اشاره داشته باشيم، مي توانيم سرريزي سد گلپايگان پس از 12 سال، برگزاري كنگره هاي عظيم شهداي نيروي انتظامي غرب استان و شهرستان، معرفي فرماندار شهرستان و مهمترين رويدادي كه وقوع آن بازتاب گسترده در سطح كشور و حتي جهاني با توجه به مسايل و حوادث كشورهاي منطقه نمود پيدا كرد، حادثه درگيري مهاجمان مسلح با مأموران نيروي انتظامي شهرستان بودكه در پي آن افراد مسلح با به شهادت رساندن 3 تن از مأموران نيروي انتظامي و 2 نفر از افراد بيگناه با كشته شدن يكي از مهاجمان و فرار دو مهاجم ديگر، سرانجام با توجه به حساسيت وقوع اين واقعه منجر به دستگيري و كشته شدن دو فرد مهاجم شد كه در نهايت در مدت زمان كمتر از يك ماه از گذشت اين واقعه تنها فرد باقيمانده از اين باند 3 نفره كه هر سه برادر بودند و حدود 14 سال فعاليتهاي جنايتكارانه آنان در اقصي نقاط كشور با بكارگيري انواع ترفندها مخفي مانده بود، در سحرگاه روز چهارشنبه 8 بهمن به دار مجازات آويخته شد.
هر چند وقوع اين حادثه هولناك و تكان دهنده قلب بسياري از مردم شهرستان، استان و كشور را جريحه دار كرد؛ اما خون پاك شهداي نظم و امنيت شهرستان منجر به فروپاشي باندي شد كه سالها فكر و انديشه مأموران انتظامي را در جستجو براي پيدا كردن آنان متوجه خود كرده بود.
سفر وزير نيروي دولت تدبير و اميد به عنوان نماينده آن در سفر استاني دولت يازدهم به اصفهان و بررسي مسايل مربوط به آبگيري سد كوچري كه با توجه به مشكلات خشكسالي چند سال اخير در مركز كشور نقش كليدي در تأمين آب شرب 9 شهر مهم كشور ايفا خواهد كرد، از ديگر مسايل مهم شهرستان محسوب مي گردد كه در ماه هاي پاياني سال صورت گرفت؛ اما روزهاي پاياني همراه بود با برنامه ريزي پيرامون استقبال از سال نو كه با توجه به رويدادهاي مهم كشور از جمله بحث مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي قدرتمند جهان شامل امريكا، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و انگليس و انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري بايد صورت مي گرفت.
اما آنچه سال نو را به نحوي متمايز از سال هاي قبل كرد به غير از دو مورد كه اشاره شد، بحث نامگذاري سال 94 بود كه هر ساله در جهت پيشبرد اهداف نظام اسلامي از سوي مقام معظم رهبري اعلام مي شود و بر اين اساس سال 94 را »  دولت و ملت، همدلي و همزباني« بيان كردند.
بي شك همدلي و همزباني دولت و ملت مي تواند چراغ راه آينده اي روشن در فرايند اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار گيرد و مسئولي در هر رده و مقامي با تأسي از اين رهنمود در ايجاد فضاي همدلي و همزباني گام برداشته تا هر چه بهتر بتوانيم شاهد پيشرفت جامعه در همسويي دولت و ملت باشيم 
 

 

 ميثاق با شهدا در آغاز سال »دولت و ملت، همدلي و همزباني«
فرمانداري شهرستان گلپايگان با برگزاري نشست مسئولين و مديران ادارات و نهادها در ابتداي سال نو كه به عنوان يك ابتكار براي اولين بار صورت گرفت، ميثاق با شهيدان والامقام و سرافراز ميهن اسلامي بود كه در اولين روزهاي پايان تعطيلات نوروز در محل گلزار شهداي گلپايگان صورت گرفت.
حسين فراست در اين نشست ضمن خيرمقدم و تبريك سال نو هدف از اين نشست را مزين نمودن سال نو به نام نيك شهدا و تجديد خاطره با آنان ذكر كرد و افزود: امروز آمده ايم با شهداي گرانقدر ميثاق دوباره ببنديم و بگوييم آنچه داريم به بركت خون شماست.
وي با يادآوري اين نكته كه امسال را با نام پربركت حضرت فاطمه زهرا (س) شروع كرديم، تصريح كرد: بارش رحمت الهي در سال نو نيز از ويژگي آن بود كه اميدواريم سالي پربركت براي همه باشد.
فرماندار با تأكيد بر اينكه مسئولين و مديران ادارات شهرستان امروز ضمن ميثاق با شهيدان و ديد و بازديد از امروز مصمم در خدمت مردم بهتر از قبل در سالي كه به نام همدلي و همزباني است خدمت خواهند كرد، افزود: آنچه در اين برهه از زمان بيشتر از هر چيزي لازم است اينكه مردم و دولت در كنار هم بوده و در مسايل مملكت و مشكلات آن با همدلي و همزباني با مشاركت به رفع آن بپردازند.
سيدمحمدحسين ميرمحمدي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز در سخناني كوتاه ضمن تبريك سال نو و تقدير از ابتكار فرماندار در تشكيل اين جلسه اظهار اميدواري كرد مردم و مسئولين با تكيه بر همدلي و همزباني بتوانند با پشت سر گذاشتن موانع و مشكلات به موفقيت هاي عظيم نائل شوند.
وي با اشاره به اينكه نامگذاري سال 94 به نام همدلي و همزباني دولت و ملت شايد به دليل خلاء اي احساس شده از سوي مقام معظم رهبري عنوان شده است، افزود: اين نكته مثبتي است كه باعث وحدت و وفاق بيشتري بين دولت و ملت شود.
نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود خواستار توجه بيشتر مسئولين و آحاد جامعه به تداوم حركت در جهت اقتصاد مقاومتي و حضور پررنگ در برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري شد و عنوان كرد: با توجه به اينكه شهرستان گلپايگان يك منطقه كشاورزي است اميدواريم در يك برنامه منسجم با همكاري دستگاه هاي مربوطه گام هاي بزرگي در جهت شكوفايي رونق كشاورزي برداشته شود.
 

 

گام هاي شهرداري و شوراي اسلامي شهر گلپايگان
در جهت ترويج فرهنگ شهروندي
شهرداري و شوراي اسلامي شهر گلپايگان با اقدامات فرهنگي، اجتماعي و امور عمراني، رفاهي در جهت آسايش شهروندان با برنامه ريزي و اقدامات خود، گامهاي مؤثري برداشته و در جهت نيل به اين اهداف باتشكيل و برگزاري جلسات و برنامه هاي مختلف با مشاركت و حضور شهروندان گام برمي دارد.
برگزاري امور فرهنگي، اجتماعي از جمله جشنواره سفره هاي هفت سين و سبزه آرايي در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به مدت 3 روز بود كه در مراسم اختتاميه به برترين اين سفره آرايي و سبزه آرايي جوايزي اهدا شد.
محمود بخشي در آيين اختتاميه اين جشنواره ضمن خير مقدم به حضار و عرض تسليت شهادت بانو? دوعالم حضرت فاطمه  زهرا (س) از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان ا?ين جشنواره و حما?يت شورا?ي اسلامي شهر و همکاري? ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي? ، صنا?يع دستي و گردشگري? شهرستان در برنامه ر?يزي? و اجراي? ا?ين جشنواره سپاسگزاري? نمود و برپايي?? جشنواره ها و فعاليت ها?ي مردم محور شهرداري? را فرصتي مناسب? برا?ي شناسا??يي هنرمندان و معرفي? توانمنديهاي? آنان و مشارکت هرچه بيشتر شهروندان در فعاليت هاي? اجتماعي? ، فرهنگي? و هنري? برشمرد.
وي همچنين با اشاره به نما?يشگاه جنبي? پوستر طنز شهروند? ،ا?ين نما?يشگاه را تاثير گذار در آموزش و فرهنگ سازي? آداب و اصول زندگي? شهري? خواند و بر لزوم گذر از زندگي? شهرنشيني? به شهروندي? تاکيد نمود.
به گزارش دبير جشنواره ، برپايي اين  نمايشگاه با استقبال خوب مردم? مواجه شد و تعداد 28 نفر با 80 اثر در ا?ين جشنواره شرکت نمودند و آثار وارده به نوبه خود ز?يبا و ارزشمند بودند که در نها?يت 7 اثر با توجه به شاخص ها? خلاقيت، نوآور?ي و ابتکار.توجه به فرهنگ و سنت ها ، توجه به فضا?ي معنوي? نوروز 1394 (تقارن با ا?يام فاطميه) ،تناسب و هماهنگي? رنگ ها با ?يکد?يگر و اجراي هفت سين  ، سبزه آرايي??  ، رنگ آميزي? تخم مرغ ها ، ميزان کار و وقت مصروفه و دست ساز بودن ، ظرافت و دقت در چيده مان انتخاب شدند.
درپايان مراسم از برگزيدگان در جشنواره با اهداء لوح و هد?يه تجليل به عمل آمد.

 

 

توزيع نهال رايگان در آخرين پنجشنبه سال:
همچنين شهرداري گلپايگان در اقدامي تعداد 500 نهال جهت كاشت در آرامستان قاضي زاهد بر سر قبور متوفيان در آخرين پنجشنبه سال كرد و خانواده متوفيان با تحويل اين نهال ها، اقدام به غرس آنها در سر قبور رفتگان خود كردند.
جمع آوري سبزه هاي نوروزي در ابتداي جاده كوچري
شهرداري گلپايگان با برنامه ريزي انجام گرفته كه طي چند سال گذشته اقدام در جهت جمع آوري سبزه هاي نوروزي و اهداي بسته فرهنگي به گردشگران روز طبيعت مي كند امسال نيز با استقرار يك اكيپ از واحد فرهنگي، اجتماعي و خدماتي در ابتداي جاده كوچري ضمن جمع آوري سبزه هاي نوروزي و تحويل بسته فرهنگي به شهروندان اقدام كرد.
محمود بخشي شهردار گلپايگان كه به اتفاق چند تن از معاونين شهرداري از اين اكيپ بازديد داشت در گفتگو با خبرنگاران هدف از اقدام شهرداري در جمع آوري سبزه هاي نوروزي و اهداي بسته فرهنگي به شهروندان اينگونه بيان داشت: به منظور ايجاد روحيه و نشاط در شهروندان و برنامه ريزي جامع مردم در حفاظت از محيط زيست، شهرداري گلپايگان چند سال است كه با استقرار يك اكيپ در مبادي ورود به مناطق گردشگري و طبيعي اقدام به جمع آوري سبزه ها نموده و در اين راستا به بهترين سبزه آرايي ها نيز با نظر كارشناسان جوايزي به رسم ياد بود اهدا مي كند.
وي همچنين به اهداي بسته فرهنگي شامل كيسه زباله جهت جمع آوري پسماندها و كتاب براي كودكان اشاره كرد و افزود: به ياري خدا مردم فهيم  همچون گذشته در اين امر ما را ياري خواهند كرد تا ما طبيعتي عاري از آلودگي داشته باشيم.
وي همچنين به اهداي كلاه ايمني به راكبين موتورسيكلت ها طي اين روز خبر داد و افزود: اين امر نيز در جهت فرهنگ سازي ايمني شهروندان و موتورسواران از گزند خطرات صورت مي گيرد.
شهردار گلپايگان در پايان يادآور شد: شهرداري گلپايگان از اواخر آذرماه سال جاري برنامه ريزي در جهت استقبال از سال نو و بهار را سرلوحه امور خود قرار داد و بر اين مبنا نسبت به ايجاد شهري آراسته و استقبال از نوروز با تزيين ميادين با در نظر گرفتن ايام فاطميه (س) نمود كه اين امور صرفاً در جهت رفاه شهروندان و ميهمانان نوروزي انجام گرفت.

[ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:3 ] [ صدای گلپایگان ]


جايگاه گلپايگان در تقسيمات كشوري سال هاي گذشته
شهرستان گلپايگان از جمله شهرستان هاي مطرح در كشور طي ساليان مختلف بوده است.
بر اساس يك سند تاريخي از وزارت كشور اين شهرستان در سال 1316 يكي از 49 شهرستان مطرح كشور و جزو استان ششم شامل شهرستان هاي خرم آباد، گلپايگان، اهواز و خرمشهر بوده كه در آن دوران كشور به 10 استان تقسيم بندي شده بود از سال 1316 تا سال 1325 تغييرات انجام يافته محدود به ايجاد و تأسيس واحدهاي تقسيمات كشوري به غير از استان، شهرستان ها و بخش ها بوده كه با انتزاع و الحاق ها و جابجايي هاي استاني يا بين استان ها كه به عنوان نمونه مي توان به تأسيس شهرستان هاي نهاوند و محلات و جدا شدن بخش خمين از شهرستان گلپايگان و الحاق به شهرستان محلات و ايجاد بخش نراق اشاره نمود تا سال 1325 كه با توجه به ضروريات اقدام به تغييرات و ايجاد استان هاي جديد شد و ادامه آن كه امروز به تشكيل 30 استان شده است.
                                                              گردآورنده: محمدصادق زاهدي 
 
 

 

رئيس جديد دانشكده فني و مهندسي گلپايگان معرفي شد
به گزارش روابط عمومي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان دكتر حميدرضا مؤمني به عنوان رئيس جديد دانشكده فني و مهندسي گلپايگان و جايگزين دكتر حسن پهلواني رئيس سابق اين دانشكده معرفي شد. 

 

 

فرماندار: با ورود ميهمانان نوروزي جمعيت گلپايگان دو برابر شد
ر- زماني: فرماندار گلپايگان گفت: در تعطيلات نوروز امسال شهرستان گلپايگان مانند ديگر شهرهاي كشورمان پذيراي ميهمانان نوروزي شد به گونه اي كه جمعيتي برابر جمعيت شهر گلپايگان وارد اين شهرستان شده و از مراكز تاريخي و مكان هاي فرهنگي- تفريحي بازديد كردند.
حسين فراست در نشست خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه كه بعدازظهر امروز در محل فرمانداري شهرستان گلپايگان صورت گرفت، با بيان اينكه آغازين سال نو با نام مبارك حضرت فاطمه زهرا (س) مزين شد و باران رحمت الهي نويد بخش بهاري پربار بود، اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم تحت منويات مقام معظم رهبري كه امسال را سال «دولت و ملّت، همدل? و هم‌زبان?» نامگذاري كردند و در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) سالي پربركت همراه با موفقيت در تمامي عرصه ها (داخلي و خارجي) داشته باشيم.
فرماندار گلپايگان با تقدير از اقدامات تيم مذاكره هسته اي در لوزان سوئيس و اميدواري نسبت به اينكه در موعد مقرر تفاهم نامه بيان شده به سرانجامي خوشايند براي مردم ايران اسلامي بيانجامد، افزود: در تعطيلات نوروز امسال شهرستان گلپايگان مانند ديگر شهرهاي كشورمان پذيراي ميهمانان نوروزي شد به گونه اي كه جمعيتي برابر جمعيت شهر گلپايگان وارد اين شهرستان شده و بسياري از آنان كه بومي و غيربومي بودند از مراكز تاريخي و مكان هاي فرهنگي- تفريحي بازديد و با ياري خداوند متعال بدون هيچ حادثه و مسئله خاصي اين ايام سپري شد.
فراست با تقدير از مسئولين و نهادهاي ذيربط كه در زمينه رسيدگي به امور ستاد نوروزي شهرستان فعاليت داشته اند، خاطرنشان كرد: با اقدامات انجام گرفته از سوي ستاد تسهيلات سفر نوروزي كه از بهمن ماه جلسات متعددي برگزار شد خدمات و تسهيلات مورد لزوم به مسافرين و ميهمانان نوروزي ارائه و جمعيتي بيش از سال هاي گذشته طي اين ايام وارد اين شهرستان شدند.
وي به تعداد افرادي كه با خودروهاي شخصي و عمومي در ايام تعطيلات وارد شهرستان گلپايگان شدند، اشاره كرد و افزود: در ايام تعطيلات نوروز تعداد 51 هزار و 200 نفر به شهرستان گلپايگان وارد شدند كه تعداد 36 هزار و 402 نفر آنان با خودروهاي شخصي و 14 هزار و 898 نفر با اتوبوس سفر داشتند و از اين تعداد يك هزار و 566 نفر در مدارس اسكان يافتند و يك هزار و 51 نفر نيز در ساير اماكن رفاهي سكني داشتند.
فرماندار گلپايگان بازديدكنندگان از اماكن تاريخي مسجدجامع- مناره سلجوقي، ارگ تاريخي گوگد و ديگر اماكن تاريخي و فرهنگي را بالغ بر 29 هزار و 520 نفر برشمرد و افزود: از اين تعداد 7 هزار و 268 نفر از مسجدجامع گلپايگان- 6 هزار و 684 نفر از مناره سلجوقي و 15 هزار و 568 نفر از ارگ تاريخي گوگد با توجه به بارندگي ها بازديد كردند.
وي در پايان ضمن تقدير از تمامي دستگاه هاي ذيربط و مردم شهرستان گلپايگان كه در اين ايام پذيراي ميهمانان نوروزي بودند، يادآور شد: اميد است با توجه به اينكه در سال جاري انتخابات نمايندگي مجلس و خبرگان رهبري را در پيش رو داريم، بتوانيم همچون گذشته با ايجاد محيطي آرام و به دور از هياهو و جنجال آفريني رسالت و وظيفه خودمان را در ايجاد جامعه اي با نشاط و آرام به سرمنزل مقصود برسانيم.

 

 

فرماندار:  دولت مكلف به حمايت از واحدهاي توليدي است
ر- زماني: فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: دولت مكلف است تا جايي كه امكانات به آن اجازه دهد از مراكز توليدي به ويژه واحدهايي كه در عرصه توليد مواد غذايي فعاليت دارند و ايجاد اشتغال مي كنند، حمايت و پشتيباني كند.
حسين فراست در حاشيه بازديد يكي از واحدهاي توليد تخم مرغ در گلپايگان كه عصر امروز با حضور امام جمعه شهرستان صورت گرفت، ضمن تقدير از متصديان اين واحد توليدي با بيان اينكه وظيفه دولت حمايت از مراكز توليدي است، اظهار داشت: دولت مكلف است تا جايي كه امكانات به آن اجازه دهد از مراكز توليدي كه در عرصه توليد مواد غذايي فعاليت دارند و ايجاد اشتغال مي كنند، حمايت و پشتيباني كند.
فرماندار گلپايگان با تقدير از فعالين عرصه توليد و اشتغال بيان داشت: ضمن اينكه آرزوي توفيق و پيشرفت براي شما فعالين در اين عرصه را داريم كه در راستاي توليد و سرفرازي مملكت قدم برمي داريد، اميدواريم در جهت كمك و مساعدت راهگشاي شما باشيم.
وي با اذعان به اينكه امروزه بسياري از دانش آموختگان و فارغ التحصيلان ما در رشته هاي مختلف با اين فرهنگ غلط كه بيشتر تمايل به پشت ميز نشيني دارند، متأسفانه كمتر علم خود را در بخش هاي توليدي و عمراني كشور معطوف كرده و اين يك معضل بزرگ اجتماعي است؛ تصريح كرد: با توجه به اينكه يكي از اهداف تحصيل، كسب علم است، فارغ التحصيلان ما بايد پس از كسب علم، آن را در راستاي پيشرفت كشور به كار گيرند.
فراست با اشاره به اينكه مسئولين امر در مراكز علمي كشور بايد با توجه به نياز كشور فارغ التحصيلان را در رشته هاي مختلف تربيت كنند، افزود: واحدهاي توليدي موادغذايي به ويژه در رشته هاي پرورش طيور و توليد تخم مرغ مي توانند با به خدمت گرفتن دانش آموختگان نسبت به فرايند توليد، كاهش هزينه هاي توليد و ديگر مزيت هاي مورد نياز اقدام كنند كه نمونه اين امر را در اين واحد توليدي شاهد هستيم.
در ادامه مرتضي خامسي كه با همكاري شش نفر ديگر از اخوان خود تاكنون چندين واحد توليد تخم مرغ در شهرستان گلپايگان راه اندازي كرده اند، با بيان اينكه امام جمعه و فرماندار شهرستان به منظور بازديد از اين واحد توليد تخم مرغ كه با هزينه حدود 55 ميليارد ريال به تازگي احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته، مي باشد اظهار داشت: اين واحد توليد تخم مرغ كه در حال حاضر دو سالن آن با حدود 100 هزار مرغ تخم گذار فعاليت دارد، روزانه حدود 5/5 تن توليد تخم مرغ داشته كه سالن مجاور آن نيز در آينده نزديك با خريد تجهيزات و امكانات مورد نياز به بهره برداري مي رسد.
وي با بيان اينكه سال گذشته به علت نوسانات قيمت تخم مرغ بسياري از توليدكنندگان دچار مشكلات و متضرر شدند، افزود: خوشبختانه اين واحد توليدي به علت استفاده از دستگاه هاي اتوماتيك و ديگر تجهيزات كه موجب كاهش هزينه شده است، موفق به توليد و تاكنون توانسته است در اين عرصه نسبت به عرضه توليدات خود به اقصي نقاط كشور اقدام كند.
خامسي با اذعان به اينكه توليد تخم مرغ در اين واحد توليدي به علت مرغوبيت و كيفيت بالا در تمامي استان ها به ويژه استان هاي گرمسير جنوبي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، تصريح كرد: عمده مصرف تخم مرغ در شهرهاي غرب استان اصفهان به ويژه فريدن، فريدونشهر، خوانسار و گلپايگان از اين واحدها تأمين و مازاد آن نيز به ديگر شهرهاي استان اصفهان و ديگر استان هاي كشور عرضه مي شود.
متصدي واحد توليدي مرغ تخم گذار در پايان با اشاره به اينكه سال گذشته در توزيع سبد كالا موفق به عرضه تخم مرغ مورد نياز در اين راستا در استان اصفهان شده ايم، افزود: با توجه به اينكه قيمت پيشنهادي عرضه تخم مرغ جهت سبد كالا حدود پنج هزار ريال پايين تر از قيمت روز اين محصول توليدي بود، ما وظيفه خود دانستيم تا در راستاي تأمين اين قلم از سبد كالا كه دولت محترم در تأمين نياز اقشار كم درآمد برنامه ريزي كرده بود، اقدام كنيم.

 

 

حمايت نمازگزاران جمعه گلپايگان از مردم يمن
نمازگزاران جمعه شهرستان گلپايگان پس از اقامه نماز پرشكوه جمعه كه به امامت امام جمعه موقت شهرستان حجت الاسلام والمسلمين عباسي برگزار شد، در يك راهپيمايي ضمن حمايت از مردم بي دفاع يمن، حمله كشورهاي عربي از جمله حكومت وهابي عربستان را به اين كشور محكوم كردند.

كاهش 63 درصدي سرقت در ايام نوروز نسبت به سال گذشته در گلپايگان
 فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان : دستاورد امنيت در ايام تعطيلات نوروز، كاهش سرقت خودرو به صورت 100 درصد، موتورسيكلت 55 درصد، داخل خودرو 33 درصد، قطعات و جيب بري 100 درصد، احشام 100 درصد و مابقي 33 درصد را در سطح شهرستان شاهد بوديم كه در مجموع كل سرقت هاي صورت گرفته در اين ايام با كاهش 63 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.
سرهنگ محمدعلي يوسلياني در نشست خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه كه  در محل ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان صورت گرفت، ضمن تبريك سال نو و اظهار اميدواري نسبت به سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري به نام «دولت و ملّت، همدل? و هم‌زبان?» نامگذاري شده، مردم با همت و تلاش مضاعف همراه با مسئولين با اقدامات جهادي در تمامي عرصه ها به ويژه نظم و امنيت كوشا باشند، اظهار داشت: در روزهاي منتهي به آخر سال و ايام تعطيلات نوروز با مجموعه اقداماتي كه در راستاي امنيت اجتماعي با حضور تمامي آحاد جامعه، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي صورت گرفت، عليرغم افزايش ترددها و حضور مسافرين نسبت به سال گذشته امنيت مطلوبي را در سطح شهرستان شاهد بوديم.
وي به كاهش 85 درصدي سرقت از منازل در ايام تعطيلات نوروز نسبت به سال گذشته اشاره كرد و افزود: دستاورد امنيت در ايام تعطيلات نوروز، كاهش سرقت خودرو به صورت 100 درصد، موتورسيكلت 55 درصد، داخل خودرو 33 درصد، قطعات و جيب بري 100 درصد، احشام 100 درصد و مابقي 33 درصد را در سطح شهرستان شاهد بوديم كه در مجموع كل سرقت هاي صورت گرفته در اين ايام با كاهش 63 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.
فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان به تلفات جاده اي ناشي از تصادفات در سطح شهر، معابر و محورهاي مواصلاتي اشاره كرد و بيان داشت: متأسفانه در حوادث ترافيكي سه مورد تصادف منجر به فوت كه 90 درصد آن مربوط به راكبين موتورسيكلت سوار بوده است و بيشتر از قشر سالخوردگان كه به علت بي توجهي به مقررات و عدم استفاده از تجهيزات به ويژه كلاه ايمني رخ داده است.
سرهنگ يوسلياني به اجراي طرح هاي امنيت اخلاقي، كنترل تفرجگاه ها و امنيت اجتماعي پيشگيري از سرقت و كنترل مجرمين در ايام نوروز اشاره كرد و افزود: يكي از آثار امنيت در ايام نوروز، اجراي طرح سه مرحله اي فوق بود كه بسيار تأثيرگذاري در اين مقوله داشت.
وي در ادامه با تقدير از همكاري آحاد جامعه در راستاي كاهش تخلفات و بهبود خدمات انتظامي و امنيت اخلاقي خواستار رعايت موارد ايمني از سوي مردم به ويژه رانندگان و موتورسيكلت سواران شد و خاطرنشان كرد: طي سال 94، همسو با برنامه هاي سازماني در سطح انتظام بخشي نيز خدمات رساني در تمامي موارد مورد نياز خواهيم داشت.
فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان در پايان با اذعان به اينكه در چهارشنبه آخر سال و روز طبيعت هيچ گونه حادثه و مشكل حادي در شهرستان به وجود نيامد، تصريح كرد: در طول ايام نوروز با 4 درصد افزايش كشف و عملكرد اين نيرو در 12 ماهه سال 93 با كاهش 13 درصدي سرقت مواجه و به همين ميزان افزايش كشف سرقت ها را داشته ايم

 

 

با اديبان اين ديار
احمد جهانبخشي عضو انجمن ادبي حافظ و يكي از دبيران و شاعران شهرستان گلپايگان، از شعراي خوش ذوق و خوش قريحه و اديب و فاضل اين شهرستان هستند.
جهانبخشي به همت عباس اسلامي، شادروان محمد لاهوتي، محمد مشايخي، حبيب ا... قليشاي فرماندار سال هاي قبل در خوانسار و اين جانب انجمن ادبي حافظ را در اين شهرستان پايه ريزي نموديم.
افراد زيادي عضو اين انجمن گشتند از جمله خانم ها: اكرم صدرايي، عصمت پويان، نفيسه كريمي و ديگر عزيزان از جمله حضرت حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني، آقايان رحيم فروغي، عباس گلكار و محمدتقي مذهبي از شخصيت هاي فعال انجمن گرديدند.
جهانبخشي در حفظ آثار ادبي و گويش و اصطلاحات محلي استاد هستند و از اين راه خدمت بزرگي به فرهنگ و ادب اين شهرستان نموده اند.
جهانبخشي در شعر (جهان) تخلص مي نمايد و مطالعات فراواني در زمينه فرهنگ عاميه گلپايگان دارند. ايشان تاكنون 12 غزل جالب براي حضرت صاحب الزمان سروده اند كه همه آثارشان يكي از شاهكارهاي ايشان مي باشد.
استاد جهانبخشي 3 سال است كه در بستر بيماري به سر مي برد، از خداوند متعال براي ايشان سلامتي و طول عمر با عزت خواستاريم.
اكنون يكي از قصيده هاي ايشان را كه به گويش محلي گلپايگان سروده اند مي خوانيم، باشد كه در هفته نامه صداي گلپايگان به يادگار بماند.
لازم به ذكر است اين شعر ايشان در نوشته دوست فاضلم مرحوم فيروز اشراقي به چاپ رسيده است و 3 نوار كاست و دو CD هم به زبان محلي گلپايگاني از اين شاعر فرهيخته به همت عباس اسلامي تكثير شده است.
نام شعر:
حسوم بگ (1) (حسام بيك)
چِكا اين قَد تو نالوني حسوم بگ
خورَه بَخ جسم و هم جوني حسوم بگ
چِكا چون پَخچه كوره صاحب تا شُو
همش در حال جيلوني حسوم بگ
تو با اين كوغ و ريخت چفت و چولت
رقيب كوزه قيلوني حسوم بگ
تو با اين مزغلي و كور نوني
مُعينا چِرك ناخوني حسوم بگ
اگه بو ببري يك مال داري
به پايش بند تنبوني حسوم بگ
حسود و چاپلوس و دو بهم زن
تو كلب هفت پسّوني حسوم بگ
زماني مير، گاهي سر به آخور
گهي ابرام غزلخوني حسوم بگ
فقط مردي به حمام زنونه
در آنجا يكه تازوني حسوم بگ
سلندر صاحب تا شو در خيابون
اسير باد و باروني حسوم بگ
تو بخ لُنگت سه عباسي ندادي
بس انقد درب و داغوني حسوم بگ
اگه صنّار از دستت بيفتد
به بشنت مي غرمبوني حسوم بگ
تو كه بخ سور دادن زحتراكي
چكا هي مرد ميدوني حسوم بگ
به چندرغاز پول و مال دنيا
امانت دار و دربوني حسوم بگ
با اين ريخت فوقوش چوله حفطي
مگه فرزند ميموني حسوم بگ
ز دَسِّ چپ مگه وخسادي از خو
كه مند و مور و مغبوني حسوم بگ
چه قبراق و زرنگي از چواشه
مگه اهل زرنگوني حسوم بگ
گهي همچو غلاغ گنده پايي
گهي كوك خراموني حسوم بگ
به هر سمتي كه باد آيد بچرخي
تو چون بوجار لنجوني حسوم بگ
زماني سبزي هر آش هستي
گهي از ديده پنهوني حسوم بگ
به مثل جوده بس چرچ و گناسي
يقين ملاسليموني حسوم بگ
دم چالچاخونه يا حوض ميدون
هميشه وشت و ويلوني حسوم بگ
تو تنبل پاي زردآلو نشيني
به فكر كار آسوني حسوم بگ
منم فكر مداواي دل ريش
تو فكر درد دندوني حسوم بگ
منم در فكر خرج روزمره
تو آج گنج قاروني حسوم بگ
منم تازه به فكر غول و شيمه
تو آخر گاو گوخوني حسوم بگ
تو در صحرا ز كشت و كار و كوشش
ندادي باد هر چوني حسوم بگ
تو از هول حليمي را كه پختي
به سردر مين قزقوني حسوم بگ
تو كارآموزي شيطان چه خواهي
كه خود استاد شيطوني حسوم بگ
وفاداري، محبت دال بخشت
چكا اينقدر تو ملعوني حسوم بگ
ز خاك توشوني و آتش فروزي
بدان روزي پشيموني حسوم بگ
حَييف از اينكه دستت چسبناك است
اگر نه فرز و چسبوني حسوم بگ
به حنظل هم نشوني از تو ديدم
مگه هندونه بستوني حسوم بگ
به هر جا قال و قيلي را به پا شد
بدانجا كارگردوني حسوم بگ
توأم روزي ز شر و كر مي افتي
اگه سلطانِ دوروني حسوم بگ
بِشِد چون مي پرونم لنترونه
سو قومي همچون سندوني حسوم بگ
گهي سر زنده اي، گه مند و موري
نمي دانم چه معجوني حسوم بگ
رها كن جون من دوز و كلك را
اگه حقّت مسلموني حسوم بگ
با اين شيادي و بامبول بازي
نداري دين و ايموني حسوم بگ
تو كه در كل كلون مرغي نداري
چكا فكر فسنجوني حسوم بگ
نديدم با چراغ موشي كسي را
كند منزل چراغوني حسوم بگ
هوتو لچّور و اين شكل و شمايل
خيالت ماه كنعوني حسوم بگ
به كمبيزه كدو گفتا به شوخي
كه زينت بخش بوستوني حسوم بگ
تو هم در غازيار روشنايي
يقين شمع شبستوني حسوم بگ
ز چارچول بازيت پيداست روزي
چو خردر گل فرو موني حسوم بگ
به طفل خويش روزي گفت جرجي
نه نه جون، ماه تابوني حسوم بگ
تو هم هر كس بگويد اين و آني
سؤالي زد به پالوني حسوم بگ
تو كه پا بر سؤال عمر هشتي
ديه پا بر زمستوني حسوم بگ
دلت چون ليل و مويت چون نهار است
تو در خواب و پريشوني حسوم بگ
تو زُم بَسّه خُروم از بي شعوري
گمون داري فلاطوني حسوم بگ
از آن ساعت كه دم هشتي به وافور
همش سر در گريبوني حسوم بگ
به تيغ آسنگره گفته زبونت
لطيفي، ناز بستوني حسوم بگ
بي يل آسنجه را ليفي تومونت
كه دارم تيغ بُرّوني حسوم بگ
ز چُم تار كاريي امشو آبر آمد
اگر فكر زمستوني حسوم بگ
بدان ملك وجودت مالك الموت
بگيرد با شبيخوني حسوم بگ
مرا پيمانه صبر آخر تهي شد
كلوغ ناخورده آلوني حسوم بگ
وِنو كشتي كه فردا وقت حاصل
بچيني بار زيتوني حسوم بگ
اغُور شومه اگر پا كج گذاري
چرا كج كرده پالوني حسوم بگ
برو بامبول بازي را رها كن
فلك را هست قانوني حسوم بگ
به مهد معرفت با اين مشنگي
هامون گواره جنبوني حسوم بگ
بزن بر فرق »جانبخشي« علي الله
چماقي يا كه گورُوني حسوم بگ
پي نوشت ها:
(1) در فيلم تلويزيوني (سريال روزي روزگاري) كه در آن (حسام بيك) بازيگر نقش اول بود. شاعر خوش قريحه گلپايگاني او را با (... مسعود...) كه شرارت هاي فراواني در گلپايگان مي نمود مقايسه كرده و انتقاد كوبنده اي نموده است كه در ضمن نشان دهنده وضع اجتماعي گلپايگان و حاميان اين قبيل انگل هاي اجتماع مي باشد و تاكنون چنين طنزي جامع و گزنده و شيرين به لهجه گلپايگاني سروده نشده است كه مورد استقبال بي نظير گلپايگاني ها قرار گرفته باشد.

[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:28 ] [ صدای گلپایگان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

  • پی دی با
  • مکس دی ال