قالب وبلاگ

هفته نامه صدای گلپایگان
نسخه مجازی

وظايف منتظِران در دعاي مهدوي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)

                                                                       » سعيد نخعي گلپايگاني«                                                                                                                                                                                               

بزرگترين معلم انتظار راستين، امام منتظَر (عج) است. سخنان نوراني و ادعيه ماثور آن حضرت درسنامه بزرگ تربيتي است که از سالکان کوي يار که مشهور به » اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفيقَ الطّاعَةِ« مي باشد از ادعيه ارزشمند آن امام همام است که بيانگر مجموعه وظايف فرد و جامعه منتظِر است، مجموعه پيش رو برگرفته از کتاب :» امام مهدي (عج) موجود موعود« اثر استاد فرزانه آيت ا... جوادي آملي (حفظه ا...)

وظايف شخصي منتظِران:

الف)امور شخصي

هر منتظري بايد پيوند خود را با خداوند برقرارکرده و ضمن درخواست روزي در ابعاد مختلف، براي استقرار صفات ذيل در خويش از خداوند کريم طلب کرامت کرده و در تحقق آن ها از پاي ننشيند.

1) توفيق طاعت:» اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفيقَ الطّاعَةِ«

منتظران راستين هم اهل اطاعت خدا،پيامبر (ص)و امام معصوم (ع) هستند و هم توفيق چنين فرمانبري را همواره از خداي سبحان مي خواهند.

2) دوري از معصيت:» وَ بُعدَالمَعصيةِ«

گناه، مانع مسيرحرکت به سوي خدا و مهمترين عامل سقوط انسان است. منتظر واقعي ضمن درخواست توفيق الهي درترک گناه، بايد سعي بليغ درتحقق چنين صفتي را به کار گيرد، هرچندگناه کوچک و صغيره باشد.

3) نيت خالصانه:»وَ صِدقَ اَلنّيةِ«

اصلاح انگيزه اعمال(نيت)و اخلاص هر چه تمام تر در انجام اوامر و نواهي الهي به نحوي که اعمال از هرگونه شائبه شرک و ريا در جميع مراتب به دور باشد.

4) شناخت محرمات الهي:» وَ عِرفانَ اَلحُرمَةِ«

ترک معاصي ممکن نيست مگر با شناخت چيزهايي که خداوند با حکمت بالغه اش بر بندگان حرام کرده است. منتظِري که محرمات الهي را نشناسد چه بسا که با شکستن حريم آنها گرفتار شود؛ لذا شناخت محرمات الهي ضروري است.

5) درخواست هدايت و پايداري:» وَ اَکرِمنا بِالهُدي وَالاِستِقامَةِ«آنچه مايه کرامت آدمي است،هدايت يافتن به نور دين الهي و حفظ تقواست،کساني که در مسير او هدايت نشوند قطعاً گرفتار جهالت و انحراف شده و از کرامت الهي انسان محروم خواهند شد، برمنتظِر واقعي لازم است که زمينه افاضه اين هدايت را درخويش پرورش دهدو ازخداوند بخواهد که او را در اين مسيرثابت قدم بدارد.

6) سخن حق و حکيمانه گفتن:» وَ سَدِّد اَلسِنَتَنا بَالصَّوابِ وَاَلحِکمَةِ«

منتظِر واقعي جز از سر راستي سخن نگويد؛ بلکه وظيفه او اين است که حکيمانه سخن گفته و از گفتار بي محتوا و بي فايده که نه در امر دين سودي مي بخشد و نه در کار دنيا،پرهيز نمايد.

7) کسب نور علم و معرفت:» وَاملَاء قُلوُبَنا بِالعِلمَ وَالمَعرِفَةِ«

اکتساب علم و معرفت و خارج شدن از ناداني وظيفه هر منتظِري است،تفاوت علم و معرفت در اين است که معرفت اخص از علم است،معرفت به علمي گفته مي شود که باتمييز کامل معروف از غير خود و ادراک خصوصيات آن همراه باشد؛ لذا هر منتظِري بايد با عمق بخشيدن به گستره  علوم به کسب معرفت نايل آيد که هر معرفتي علم هست؛ ولي هر علمي معرفت نيست.

ب)امور اجتماعي

هر منتظِري مي کوشد تا در حوزه امور اجتماعي مثل فعاليت هاي سالم اقتصادي و تأمين امنيت اجتماعي و اخلاقي به وظيفه خود عمل نمايد و از درآمد و ارتزاق نامشروع و ناسالم و يا حتي مبهم و نامشخص پرهيز نمايد.

8) پرهيز از اموال نامشروع ويا مبهم:» وَ طَهِّر بُطُونَنا مِنَ الحَرامِ وَاَلشُّبهَة«

دوري از اموال و درآمدهاي ناسالم و نامشروع که عادتاً محصول گذشتن از خطوط احکام الهي و ظلم و اجحاف درحق ديگران است وپرهيز از درآمدهايي که حلال يا حرام بودن آنها مبهم است وظيفه هر منتظِري مي باشد.

9) دوري از ظلم و سرقت:» وَاکفُف اَيدِينا عَنِ اَلظُّلمِ وَالسِّرقة«

در اين فرع به دو عنوان کلي اشاره دارد:يکي ضايع کردن يا اداء نکردن حقوق صاحبان که همان معناي حقيقي ظلم است ،خواه در حق خود باشد يا ديگران، ازحقوق الهي باشد يا حقوق مخلوقات، مادي باشد يا معنوي، عنوان ديگر حقي را که ديگران دارند مخفيانه و بدون دليل موجه شرعي از او بگيرد و يا بردارد، چنين فردي سارق ناميده مي شود.

10) کنترل چشم از فجور و خيانت:» وَاغضُض اَبصارَنا عَنِ الفُجُورِ وَالخِيانَة«

چشم هاي پاک لايق نظاره بر جلوه هاي گوناگون جمال حق اند و ديدگان ناپاک سبب آلوده شدن قلب و محروم ماندن از رويت جلوه هاي نوراني حق، از اين رو صيانت چشم با دو عامل اساسي سفارش شده،يکي کنترل چشم از ديدن چيزهايي که خلاف اقتضاي تقوا است و ديگري جلوگيري از خيانت چشم که انسان چشم را بر خلاف اراده يا دستور آفريننده اش به کار گيرد؛ چون خيانت آن است که برخلاف عهدي که تکويناً يا تشريعاً از کسي توقع مي رود يا به آن موظف شده کاري يا نيتي در دل بپرورد.

11) پرهيز از سخنان لغو و غيبت:» وَاسدُد اَسماعَنا عَنِ الَغوِ وَالغِيبَة«

فرد و جامعه اي که در انتظار ولي ا... زمانش به سر مي برد بايد گوش خود را از سخنان لغو، بيهوده و بي ثمرحفظ نمايد و از غيبت کردن پشت سر هر مسلماني پرهيز نمايد؛ چون سخن لغو و غيبت روح انسان را مکدر مي کند.

وظايف گروه ها

الف)وظايف علماء

علماء و دانشمندان در زمينه سازي ظهورآخرين حجت الهي نقش مؤثري دارند، در اين فرع به دو نقش مهم اشاره شده،يکي زهد و بي رغبتي به دنياو ديگري نُصح و خلوص در عمل.

12) زهد:» وَ تَفَضَّل عَلَي عُلَمائِنا بِالزُّهدِ«

دنياطلبي و رغبت باطني به آنچه وابسته به دنيا است بزرگ ترين آفت دانشمندان مي باشد از اين رو بايد دانشمندان بکوشند تا ملکه زهد و بي رغبتي به زينت هاي حقيقي و اعتباري دنيا را در خويش تقويت کنند به طوري که در باطن به دنيا و متعلقاتش بي ميل شوند .

13) نصيحت:» وَالنَّصِيحَة«

واژه "نُصح" به معني خلوص تمام و دوري از هر شائبه و ناخالصي است. علماء بايد در انديشه، قول و فعل خويش از هر شائبه آلوده کننده اي به دور باشند و باخلوص هر چه تمام تر خيرخواه امت بوده و جز به خير و صلاح آنها به چيز ديگري فکر نکنند.

ب) وظايف دانشجويان و متعلمين

14) تلاش در راه علم اندوزي:» وَ عَلَي اَلمُتَعَلِمِينَ بِالجُهدِ«

جُهديعني به کار بستن تمام توان خود در مسير رسيدن به مقصد، طالب علم بايد در راه فرا گرفتن علم،تمام توان خود را به کار بگيرد؛ لذا فرد يا جامعه جاهل، قادر به فراهم کردن زمينه ظهور نخواهد بود.

15) رغبت در کسب علم:» وَالرَّغبَة«

رغبت،تمايل اکيد و ميل شديد است. از ديگر صفات دانشجوي منتظِر، داشتن ميل شديد به اندوختن علم وتجهيز به آخرين دستاوردهاي علمي و فکري وتوليد دانش و انديشه است؛چون تلاش بي رغبت به سردي و سستي مي گرايد و خاموش مي شود.

ج)وظايف مستمعان

در اين دعا از کساني که نه در سلک علماء هستند و نه در زمره دانشجويان با عنوان مستمعين ياد شده تا بفهماند اگر کسي از دوگ روه مذکور نيست براي سعادتمندي راهي جز گوش سپردن و متابعت از راه شناسان ندارد، وظيفه اين گروه در دو عنوان بيان شده است.

16) پيروي و متابعت:» وَ عَلَي اَلمُستَمِعِينَ بِالاِتباعِ«

اهل استماع بايد با ميل و رغبت در پي دين شناسان و عالمان ربّاني که اوامر معصومين (عليهم السلام) را مي شناسند حرکت کنند و از مسير نوراني قرآن و عترت منحرف نشوند.

17) موعظه:» وَالموعِظة«

موعظه به معناي ارشاد به حق است؛ لکن در اينجا به قرينه مقام و قرائن لفظي مانند" مستمعين" و "اتباع" به معناي "اتعاظ" يعني پندپذيري و قبول ارشاد است. بر اين اساس منتظِران مستمع بايد قلب خويش را بر سخنان حکيمانه عالمان ربّاني که برگرفته از معارف ناب قرآن و عترت است بگشايند.

د)وظايف کهنسالان

کهنسالان در جامعه با کوله باري از تجربه در حرکت و تربيت جوامع نقش چشمگيري دارند، شايسته است که خود را به دو صفتي که در اين دعا آمده متصف کنند تا هم خود اهل انتظار راستين باشند و هم الگويي عملي براي ديگران باشند.

18) حفظ وَقار:» وَ عَلَي مَشايخِنا بِالوَقار«

وقار به معناي متانت و سنگيني است، بنابراين بر کهنسالان لازم است که در انديشه و عمل، متانت خويش را حفظ کرده و از هر عملي که از قدر آن ها بکاهد و جايگاهشان را پايين آورد، بپرهيزند.

19) حفظ سَکِينه وآرامش:» وَالسَکِينَة«

سَکينه به معناي آرامش و طمأنينه جسمي و روحي است.کهنسالان اگر چه به خاطر طبيعت پيري،کم صبر و بي قرار هستند؛ ولي شايسته است تا در هنگام عصبانيت و غضب آرامش و وزانت خويش را حفظ کنند.

ه)وظايف جوانان

ارتباط دائمي با خداوند و مراقبت هميشگي، بهترين راه براي حفظ نعمت جواني است.آنچه در اينجا آمده صيانت از اين نعمت بزرگ الهي است.

20) توجه تمام به خداوند:» وَ عَلَي الشَّبابِ بِاالِانابَة«

اِنابه همان توجه کامل به خداوند و روي گرداندن از غير خداوند است. هر جوان منتظِري بايد با تهذيب و تزکيه نفس، هر انديشه غيرخدايي را از خود دور کند و توجه خود را به سوي خدا معطوف دارد و براي او خالص گرداند.

21- توبه:»وَاَلتَوبَة«

توبه به معناي بازگشت از گناه است. با توجه به اين که طبيعت پرشور جوانان، احتمال افتادن به دام گناه را در اين ايام افزايش مي دهد از اين رو هر جوان منتظِري بايد هميشه مراقبت مستمر بر اعمال و افکار خويش داشته باشد و در صورتي که خدايي نکرده مرتکب گناه گرديد با توبه و بازگشت به سوي خدا جان خويش را با آب توبه شستشو  داده و خود را از دام شيطان برهاند.

                                                                                        (ادامه دارد...)

سبُومان خشك و آب چشمه سنگ است

سخن داريم ميدان سخت تنگ است

حديث شور و مستي واي افسوس

در اين دنيا تبِ افيون و بنگ است

                                                      سروده قاسم اشراقي گلپايگاني

 

طلبه شهيد ناصر شايسته

فرزند: محمدرضا

تاريخ تولد: 1342

محل تولد: گلپايگان

تاريخ شهادت: 1361

محل شهادت: شلمچه

يگان اعزامي: بسيج

سن در هنگام شهادت: 19 سال

قسمتي از وصيتنامه شهيد

اي ملت شهيدپرور ايران تمام اين شهيدان فقط به خاطر استقرار مباني اسلام و شرع مقدس اسلام در همه ابعادش در جهان و ايران شهيد شده اند آنها نه حس حماسه جويي و نه جنگ طلبي داشته اند و نه به خاطر پول و غذا و خانه و ماديات شهيد شده اند؛ بلكه تنها هدف آنها استقرار اسلام در همه ابعادش بوده است.

من سعادت خودم را در شهادت در راه خداوند تبارك وتعالي مي دانم و رضايت او براي من سعادتي بس بزرگ است.

 

انديشه ايمن، جامعه ايمن

هفته چهل و پنجم

نكات ايمني در خصوص استفاده از بخاري (2)

همشهريان گرامي پيرو مطالب شماره قبل توجه شما را به ادامه نكات ايمني در مورد بخاري ها جلب مي نماييم.

1) در بخاري هاي نفتي اگر جداره داخلي لوله بخاري دوده گرفته باشد، گاهي جداره آتش مي گيرد و در اثر سرايت آتش به بيرون باعث آتش سوزي مي شود؛ لذا بايد قبل از نصب بخاري تمام مسير لوله را كاملاً تميز كنيد.

2) چنانچه ضخامت بدنه دودكش مناسب نباشد و فاصله آن از مواد قابل اشتعال مانند خرپاهاي چوبي، پرده يا ... رعايت نشود، بدون شك باعث بروز آتش سوزي مي شود.

3) دودكش بايد مستقيم و عمودي نصب گردد، به ازاي هر يك متر لوله افقي بايد سه متر لوله عمودي در نظر بگيريد.

4) ملاط آجرها و مصالح اطراف لوله بايد مقاوم در برابر حريق باشد، مراقب باشي در حين عمليات ساختمان سازي مسير لوله ها با مصالح يا ديگر اشياء مسدود نگردد.

5) قطر دودكش بايد متناسب با ارزش حرارتي دستگاه باشد، هر وسيله بايد داراي يك دودكش مجزا مجهز به كلاهك اچ (H) و تا 120 سانتيمتر بالاتر از سطح بام باشد. قطر لوله بخاري و هود بايد حداقل 10 سانتيمتر و لوله آبگرمكن و پكيچ و شومينه 15 سانتيمتر باشد.

                                               ايمن بيانديشيد تا ايمن بمانيد

                                       آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان

 

مِهر و مُهر تأكيد بر گراني

مِهر است و دل از خلوت جيبم چه خزان است

اين قامت بيچاره ز غم ها چه كمان است

از كودك دلبند خود آهسته گريزم

شرمنده ز رويش همه شب، خسته بسوزم

درگير مُد و فخر و نگاهش چه بَد آهنگ

آويزه ي گوشم شده هر شب چو شباهنگ

غافل ز من و جيب فقيرم شده هر روز

در كوچه ي رندان شده ام شمع شب افروز

آشفته به بازار مرا خسته بِراند

تا اسبِ هوس را به ثريا بكشاند

در كوچه ي بن بست حقيقت شده رهبر

اين كودك خواهش كه شده بر همه سَرور

من در خَم بازار و خريدار محبت

دنبال رهايي ز خَم كوچه ي بن بست

ذهنم همه آشفته ي دنياي حساب است

اين كودك دلبند جهان، عشق مذاب است

اين جا، مَلك آيينه ي تقدير الهي است

گر صبر كني، مِهر خدا لايتناهي است

»زهره ملكي«

 

ابليس كي گذاشت ما بندگي كنيم!

_(تا مَلك بودم و فردوس برين جايم بود)

درد و رنج و غم و غصه، همه در خوابم بود

من نظر كرده ي محبوبِ خداي دو جهان

غرق درياي مراد و همه جا يارم بود

روضه ي پاك اِرم بود، مرا جا و مكان

از ثري تا به ثريا، همه بر كامم بود

تا كه ابليسِ گُنَه بر دل من خيمه بِزَد

مشعل داغ ندامت همه شب، دستم بود

او به سر پنجه ي تدبير مرا خامم كرد

ورنه از روز ازل، خُلد برين جايم بود

دانه اي از هوسِ خوشه ي گندم خوردم

هان! عجب بين، كه چه آمد به سرم، حَقَّم بود

من كه از عرش به فرش آمدم از روي گناه

مكر و تزوير و جفا، توشه ي فردايم بود

مكر ابليس مرا بُرد به دنياي دگر

ورنه از لطف خدا عرش برين،سهمم بود

هان مَلك، عذر به درگاه خدا چون آري؟

آه از اين توبه شكستن كه فقط كارم بود

» زهره ملكي«

آدرس وبلاگ: www.adeibstan.mihanblog.com

 

مردها بخوانند

(اين قصه مستند و واقعي است)

... يه روز دل به دريا زدم بهش گفتم آقامهدي تو كه پولداري فرصت زندگي هم خدا بهت داده تا كي مي خواي اين وضع خسته كننده را ادامه بدي؟ هر كاري راهي داره بيا يه پرستار 24 ساعته براش بگير يا اصلاً بذارش آسايشگاه خصوصي كه بهتر از خودت بهش برسند و تو با لطف خدا تجديد فراشي و زندگي تازه اي و .... گناهم كه نكردي خيلي مشروع و همه !!! اين كارو مي كنند حتي طرف هم راضي ميشه! به فرض چند روز هم دلش ميگيره؛ اما زود يادش ميره! و براش عادي مي شه و شما بقيه عمر را در كنار يار جديد و هواي تازه، ايام خوب و خوشي خواهي داشت...

اجازه داد حرفام تموم بشه من اميد داشتم حرفامو پذيرفته چون سرش پايين بود و حرفي نمي زد سكوت هم كه علامت رضا و ...

آهي كشيد و پرسيد حرفاي قشنگي و ظاهراً منطقي بود و شرعاً و عرفاً هم ايرادي نداشت و از اينكه درك مي كني چقدر سختي مي كشم ممنونم؛ اما اينكه گفتي شرعاً اشكالي نداره بر چه مبنايي و طبق كدام فتوا اينو گفتي؟ كمي فكر كردم گفتم ما مردها شرعاً آزاديم تا 4 همسر شرعي داشته باشيم اين خانم شما الان 25 ساله بيماره وحدود 7 ساله روي ويلچره و چند بيماري ديگه هم داره؛ اما تو سالمي، زندگي مي خواي، زن مي خواي آخه اين كه نشد زندگي!

آهي كشيد گفت فلاني تو از عشق و دوست داشتن چي مي دوني؟ گفتم تا حدودي. گفت: اما هيچي نميدوني! اين همسر من در منزل پدرش زندگي خوب و آسوده و دست مهربان پدر و مادر و برادر و خواهر بر سرش بود. تنها چيزي كه نگرانش بود ازدواج بود كه چه آينده اي و چه آدمي و چه زندگي خواهد داشت تا اينكه من به فكر ازدواج افتادم تا بخشي از نيازهايم را كامل كنم با تحقيق و بررسي و گزينش به سراغش رفتم، باهاش حرف زدم قول دادم حامي و اميدش باشم، هيچگاه تنهاش نذارم و اونم منو تنها نذاره و كلي حرفاي ديگه. با اين اميد كه همديگر را خوشبخت كنيم زندگي را شروع كرديم در همه فراز و نشيب ها دلسوز هم بوديم با اخلاق من و سختي هاي زندگي من ساخت، بچه هايمان را به دنيا آورد و بزرگ كرد به قيمت فرسوده شدن جسم و جانش، خانه را برايم محيط امن و گرم و عاشقانه نگه داشت. الان بيمار شده، 25 ساله پرستارش هستم الان احساس مي كنم اين مدت جزو زندگي ماست، سختي ها بخشي از زندگي ماست، وظيفه اخلاقي، شرعي، عرفي و انساني من است كه تا همسرم زنده است عاشقانه با هم باشيم. خدا نياورد روزي كه به هر بهانه و دليل مرتكب اين ظلم و خيانت بشم كه همسرم را تنها بگذارم و به جاي »ما« به »من« فكر كنم.

چند روز ديگه سفري در پيش دارم كه همسرم را با خودم مي برم. تعجب كردم يك زن ايزوله و صد در صد وابسته و روي ويلچر چگونه مسافرت؟ اما تعهد و عشق كار خودش را مي كند همسر عزيزش را با خود برد حدود 4 روز در راه و آن همه مشكلات اما گفت اينم بخشي از زندگي است همسرم جسم ندارد؛ اما روح، دل، فكر و احساس او زنده است حالا چي ميگي؟ از خواب غفلت و جهل بيدار شدم آخه چگونه بعضي ما همين كه همسرمون نقطه ضعفي يا بيماري يا نقصي پيدا كرد به جاي چگونه ماندن به فكر چگونه رفتن مي افتيم؟ كدام شرع، كدام عرف و كدام عقل به ما اجازه مي دهد به جاي خدمت، خيانت كنيم، به جاي ماندن، فرار كنيم، به جاي محبت، ظلم كنيم.

آهاي آقاها، آهاي خانم ها بياييد به زندگي با همسرمون متعهد باشيم.

                                            حسين ربيعي- بازنشسته آموزش و پرورش

 

مديركل ثبت احوال استان اصفهان:

خميني شهر و گلپايگان كمترين نرخ طلاق را دارند

مديركل ثبت احوال استان گفت: آمار ازدواج در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 46 درصدي مواجه بوده است، چنانكه در سال گذشته 43 هزار و 720 مورد ازدواج رخ داده كه طبق محاسبات صورت گرفته، نرخ ازدواج 88 درصد گزارش شده است.

حاجي رحيميان بيشترين نرخ ازدواج در شهرستان هاي استان را فريدونشهر و كمترين نرخ ازدواج را در شهرستان لنجان عنوان كرد و افزود: بيشترين نرخ طلاق در شهرستان شاهين شهر و ميمه و كمترين نرخ طلاق را خميني شهر و گلپايگان داشته است.

مديركل ثبت احوال استان با اشاره به اينكه بيشترين حجم ازدواج هاي ثبت شده مردان در استان اصفهان را گروه سني 29-25 سال به خود اختصاص دادند، تصريح كرد: بيشترين حجم ازدواج هاي ثبت شده زنان در استان را گروه سني 24-20 سال تشكيل مي دهند.

وي با اشاره به اينكه بيشترين نرخ ولادت استان مربوط به تيران و كرون است، ادامه داد: كمترين نرخ ولادت مربوط به شاهين شهر و ميمه است. همچنين بيشترين نرخ فوت در استان اصفهان مربوط به شهرستان خوانسار و كمترين نرخ فوت مربوط به شهرستان آران و بيدگل است.

وي گفت: بيشترين حجم طلاق هاي ثبت شده مردان و زنان در استان را گروه سني 29-25 ساله به خود اختصاص دادند كه اين توزيع سني تقريباً معادل رده سني كشوري است.

صداي گلپايگان:

اين در حالي است كه برخي از مسئولين شهرستان در جلسات متعدد آمار نرخ طلاق را به علت پايين رفتن اشتغال نسبت به شهرهاي ديگر در رتبه بالاتري اعلام مي كنند.

 

تردد شما از لاين سمت راست بزرگراه ها، تأثير بسيار چشمگيري در كاهش تصادفات و تلفات رانندگي خواهد داشت.

                              روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

به دنيا آمدن تو دليل دارد

تا به حال از خودت پرسيده اي: » چرا عده اي از مردم به خاطر موفقيت هايشان چنان زبانزد همگان مي شوند كه قرن ها پس از مرگ، باز هم از آن ها ياد مي شود. عده اي هم بي سر و صدا به دنيا مي آيند و همان طور هم از دنيا مي روند؟ چه چيزي باعث مي شود كه افراد موفق دنيا را متحول كنند؟ آيا آنان ذهنيت و شخصيتي بسيار متفاوت با ديگران دارند؟«

تفاوت اين گونه افراد با ديگران در اين است كه آنان رسالت و مأموريت خود را در زندگي متوجه شده اند و همه آن ها بر اين باورند كه بايد كاري مهم در طول عمر خود انجام دهند كه به نفع همه انسان ها باشد. خوب با اين حساب چه كسي به آنان القا كرده و اين انگيزه شناخت رسالت را در آن ها تقويت كرده است؟ بايد گفت كه عده اي از آنان در ذات خود با حس قوي رسالت به دنيا آمده اند و عده اي ديگر هم به خاطر محيط خانواده و داشتن پدر و مادر دلسوز و همچنين در جامعه به خاطر برخورداري از مربيان و معلمان دانا توانسته اند مسير رسالت و مأموريت خود را به خوبي طي كنند و درهاي موفقيت را به روي خود و ديگران بگشايند.

به طور كلي، هر كسي مي تواند ردپاي افراد موفق را دنبال كند؛ يعني با تغيير و تحول در نقشه ذهني خود از » پيشگامان موفقيت« به عنوان قطب نما و راهنماي زندگي استفاده كند. اگر تو هم باوري قوي در رابطه با رسالت خود داشته باشي، مي تواني در زندگي خود و ديگران تأثير بسزايي بگذاري.

گاهي وقت ها به نظر مي رسد كه به خاطر ناملايمات زندگي مانند: بيماري، ورشكستگي مالي، از هم پاشيده شدن زندگي خانوادگي، نابساماني اوضاع اقتصادي و هزاران مورد مأيوس كننده ديگر، قادر نخواهي بود كه رسالت خود را در زندگي پيدا كني و آن را به پايان برساني؛ اما بايد همين شكست ها و ناكامي ها را به فال نيك بگيري و بداني كه از بين همين موارد است كه رسالت تو در زندگي آشكار مي شود. اگر هر كدام از اين موارد را نردبان موفقيت به حساب بياوري و از آن ها درس بگيري، خيلي راحت تر مي تواني با اين قضيه كنار بيايي. باور قوي به رسالتي كه تو در زندگي داري موجب ايجاد انگيزه،اميد، تلاش و كوشش مي شود.

ممكن است اين سؤال به ذهنت برسد كه: » چطور مي توانم رسالت خود را پيدا كنم؟ چطور مي توانم به آن هدف الهي برسم؟« جواب اين است كه از روي عشق و علاقه ات مي تواني به هدف و رسالت خود در زندگي پي ببري. بايد فكر كني كه دوست داري در زندگي چه كاري را با عشق و علاقه انجام دهي؛ البته اگر با باوري قوي در اين راه پيش بروي، لزومي ندارد كه به مسائل ديگر مانند مسائل مادي و غيره فكر كني. هر لحظه كه هدف و مأموريت خود را در زندگي مشخص كردي، خداوند هم با روش خاص خودش درها را يكي پس از ديگري به روي تو مي گشايد و با امداد غيبي و وسيله شدن ديگران مي تواني به اهداف و رسالت خود برسي. البته امداد الهي و غيبي ممكن است به صورت الهام، انگيزه و يا تجربه به سراغت بيايد. بايد خيلي حواست را جمع كني تا هيچ كدام از نيم نگاه هاي الهي را از قلم نيندازي. تجربه تو ممكن است از طريق آشنايي با افراد جديد باشد كه نقش مهمي در زندگي تو خواهند داشت. براي رسيدن به رسالت در هر مسيري كه گام برمي داري بايد به نداي دروني ات هم گوش دهي؛ چون همين ندا و شهود است كه تو را مستقيم به سمت اهدافت هدايت مي كند. توجه به نكات مهم زير هم باعث مي شود كه زودتر رسالت خود را شناسايي كني.

از خدا بپرس:

براي مشخص شدن هدف و رسالت خود در زندگي، از خدا سؤال كن، حتماً تعجب مي كني، درست است؟ ولي مطمئن باش زماني كه از ته دل از او بخواهي كه سر نخي به تو بدهد، خداوند صدايت را مي شنود و خواسته ات را اجابت مي كند. قدرت بي منتهاي الهي تأثير بسزايي بر زندگي ات دارد. خدا منتظر است كه صدايش كني. با كمك پروردگار مي تواني از هدف زندگي ات آگاه شوي. در اين مورد باوري قوي داشته باش و هرگز قدرت باور را دست كم نگير.

ذهنيت خود را تغيير بده:

سعي كن تفكري جديد را به خورد ذهنت بدهي. اسير شدن در قفس افكار پوسيده و گذشته باعث مي شود كه نتواني آينده روشن پيش روي خود را ببيني. با مرور گذشته فقط درس عبرت بگير تا بتواني از آن به عنوان سكوي پرتاب به سوي موفقيت استفاده كني. در طي اين مسير فردي موفق را كه گذشته اي ناخوشايند داشته و امروز به اوج موفقيت رسيده، الگو و سرمشق خودت قرار بده. البته الگو قرار دادن به اين معنا نيست كه بخواهي از او تقليد كني؛ بلكه بايد اول توانايي ها و استعدادهاي نهفته خودت را شناسايي كني و سپس با اتكا به آن ها و سرمشق گرفتن از زندگي آن فرد موفق، خودت هم جاده هاي موفقيت را كه خداوند با امكانات كامل در اختيارت قرار داده، يكي پس از ديگري طي كني.

قدرت تجسم را دست كم نگير:

قدرت تجسم تو نقش مهمي در زندگي دارد. هر آنچه را دوست داري به آن برسي، در ذهنت تجسم كن. البته صحنه اي را كه در ذهن خود فعال مي كني بايد با احساسات همراه شود. براي مثال اگر دوست داري كه براي تعطيلات به كنار دريا بروي، روش تجسم زير را انجام بده:

در گوشه اي خلوت بنشين. نفسي عميق بكش، چشمانت را ببند و اين صحنه را تجسم كن:

هم اكنون در خانه اي بسيار زيبا بر روي تپه اي مشرف به دريا زندگي مي كني. خورشيد در حال غروب كردن است. از دوردست افق نارنجي رنگ پر ابهت را مي بيني. چنان شيفته اين منظره مي شوي كه بي اختيار از خانه بيرون مي آيي، از تپه اي زيبا پايين آمده و به سوي دريا مي روي. در كنار ساحل، نرمي ماسه ها را زير پاي خود احساس مي كني. موجي قوي به پاي تو برخورد مي كند و لذتي بي مانند را نصيبت مي سازد. به دريا چشم دوخته اي و باز هم در فراسوي دريا، فكري ديگر كه دلت مي خواهد عمل شود به ذهنت مي رسد. در ذهنت هر آنچه را مي خواهي باز تجسم كن. تو بايد چنان غرق در تخيل باشي كه از يك طرف برخورد موج ها را به پاهايت كاملاً احساس كني و از طرف ديگر، با چشم دوختن به دريا، باز به افكارت پر و بال بيشتري بدهي و همه چيز را چنان احساس كني كه انگار واقعي است.

مردمان را ببين، به رنگ ها توجه كن، طعم غذاها را بچش. سر و صداي بازي كودكان را بشنو. خودت را در هر جايي كه دلت مي خواهد باشي ببين. مدتي در اين حال و هوا باش. سپس با شمردن معكوس اعداد از ده تا يك، از دنياي مجازي به دنياي واقعي خودت برگرد. ممكن است فكر كني فقط پنج دقيقه در عالم تخيل فرو رفته بودي؛ اما بعد كه به ساعت نگاه مي كني متوجه مي شوي، تجسم، بيست دقيقه طول كشيده است!

براي اين كه به خواسته ات برسي و در ضمن هدفت را از زندگي مشخص كني، هر روز به مدت ده دقيقه قوه تخيل خود را تقويت كن و در صحنه هاي آن ، هر آنچه را دوست داري رسالت تو در اين جهان باشد مجسم كن. مطمئن باش كه با تكرار اين كار و ارتباط با خود برتر و شم و شهودت، به زودي مأموريت و رسالت تو مشخص مي شود و هر آنچه را در عالم رؤيا و تخيل ببيني، به واقيعت مي پيوندد. يادت باشد كه تو خودت اقيانوس عظيم هستي و لزومي ندارد آب را از ديگران گدايي كني، همه چيز در وجود خودت پنهان است،كافي است كه آنها را مرئي كني. ناگهان متوجه مي شوي كه به فضل الهي و با شناسايي استعدادها وتوانايي هايت، درهاي موفقيت يكي پس از ديگري به روي تو گشوده مي شوند.

فراموش نكن، بعد از اين كه اطمينان و باور قوي پيدا كردي كه به خواسته هايت مي رسي، بايد همه چيز را به خدا بسپاري، توكل الهي موجب مي شودكه رؤياهايت در بهترين زمان و عالي ترين شكل ممكن، به حقيقت بپيوندد.

پس اختيار با خودت است كه درهاي موفقيت را بگشايي يا آن ها را بسته نگه داري.

                                                                     »گردآورنده: محمود ساري«

 

سامانه پيامكي پليس فتا

*آيا مي دانيد در فضاي سايبري افراد بزه كار در كمين فرزندان دلبند شما هستند؟

* از ترفندهايي كه مجرمان اينترنتي براي سرقت اطلاعات شما به كار مي گيرند با خبريد؟

* براي دريافت توصيه ها و پيام هاي آموزشي پليس فتا عدد 3114 را به 6080 پيامك بزنيد.

پليس فتا حافظ امنيت مردم در فضاي سايبر

                          » روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان«

 

يكي بود يكي نبود!!!

يكي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود. يك چوپان بود كه يك گله بزغاله داشت و يك كله كچل و هميشه هم يك پوست خيك مي كشيد به كله اش تا مگس ها اذيتش نكنند. از قضاي كردگار يك روز آقا چوپان ما داشت گله اش را از دور و پر شهر گل و گشادي مي گذراند كه ديد جنجالي است كه نگو. مردم همه از شهر ريخته بودند بيرون و اين طرف خندق علم و كتل هوا كرده بودند و هر دسته يك جور هوار مي كردند و يا قدوس مي كشيدند.

همه شان هم سرشان به هوا بود و چشم هاشان رو به آسمان. آقا چوپان ما گله اش را همان پس و پناه ها، يك جايي لب جوي آب زير سايه درخت توت خواباند و به سگش سفارش كرد مواظبشان باشد و خودش رفت تا سر و گوشي آب بدهد؛ اما هر چه رو به آسمان كرد چيزي نديد. جز اين كه سر برج و باروي شهر و بالاسر دروازه هاشان را آينه بندان كرده بودند و قالي آويخته بودند و نقاره خانه شاهي، تو بالاخانه سر دروازه بزرگ، همچه مي كوبيد و مي دميد كه گوش فلك را داشت كر مي كرد.

آقا چوپان ما همين جور يواش يواش وسط جمعيت مي پلكيد و هنوز فرصت نكرده بود از كسي پرس و جويي بكند يك دفعه يكي از آن قوش هاي شكاري دست آموز مثل تير شهاب آمد و نشست روي سرش. از آن قوش هايي كه يك بزغاله را درسته مي برد هوا و آقا چوپان ما تا آمد بفهمد كجا به كجاست كه مردم ريختند دورش و سر دست بلندش كردند و با سلام و صلوات بردند. كجا؟ خدا عالم است. هر چه تقلا كرد و هر چه داد زد مگر به خرج مردم رفت! اصلاً انگار نه انگار! به خودش گفت: خدايا مگه من چه گناهي كرده ام؟ چه بلايي مي خوان سرم بيارن؟ خدا رو شكر كه از شر اين حيوون لعنتي راحت شدم. نكنه آمده بود چشام رو درآره!...« و همين جور با خودش حرف مي زد كه مردم دست به دست رساندندش جلوي خيمه و خرگاه شاهي و بردندش تو. آقاچوپان ما از ترس جانش دو سه بار از آن تعظيم هاي بلند بالا كرد و تا آمد بگويد: » قربان« ... كه شاه اخ وپيفي كرد و به اشاره دست فهماند كه ببرندش حمام و لباس نو تنش كنند و برش گردانند.

آقا چوپان ما كه بدجوري هاج و واج مانده بود و دلش هم شور بزغاله ها را مي زد، باز تا آمد بفهمد كجا به كجاست كه سه تا مشربه آب داغ ريختند سرش و يك دلاك قلچماق افتاد به جانش. اين جاي قضيه البته بسيار خوب بود؛ چون آقا چوپان ما سال هاي آزگار بود كه رنگ حمام را نديده بود. البته سال و ماهي يك بار اگر گذارش به رودخانه باريكه اي مي افتاد تني به آب مي زد؛ اما غير از شب عروسيش يادش نبود حمام رفته باشد و كيسه كشيده باشد. اين بود كه تن به قضا داد و پوست خيك را از كله اش كشيد و تا كرد و گذاشت كنار و ته توي كار را يواش يواش از دلاك حمام درآورد كه تا حال كله اين جوري نديده بود و ماتش برده بود.

قضيه از اين قرار بود كه هفته پيش سرب داغ تو گلوي وزير دست راست پادشاه مانده بود و راه نفسش را بسته بود و حالا اين جوري داشتند برايش جانشين معين مي كردند.

آقا چوپان ما خيالش كه راحت شد سر درد دل را با دلاك وا كرد و تا كار شست و شو تمام بشود و شال و جبه صدارت را بياورند تنش كنند فوت و فن وزارت را از دلاك ياد گرفت و هر چه » فدايت شوم« و » قبله عالم به سلامت باشد« و از اين آداب بزرگان شنيده بود به خاطر سپرد و دلاكه هم كوتاهي نكرد و تا مي توانست كمرش را با آب گرم مالش داد كه استخوان هاش نرم بشود و بتواند حسابي خودش را دولا راست بكند و كار حمام كه تمام شد خودش را سپرد به خدا و رفت توي جبه صدارت.

اما از آن جا كه آقا چوپان ما اصلاً اهل كوه و كمر بود، نه اهل اين جور ولايت ها وشهرها، با اين جور بزرگان و شاه و وزرا و از آنجا كه اصلاً آدم صاف و ساده اي بود، فكر بكري به كله اش زد و آن فكر بكر اين بود كه وقتي از حمام درآمد كپنك و چاروخ ها و پوست خيك كله اش را با چوب دستي گله چرانيش پيچيد توي يك بخچه و سپرد به دست يكي از قراول ها و وقتي رسيد به كاخ وزارتي اول رفت تو زيرزمينهاش گشت وگشت و گشت تا يك پستوي دنج گير آورد و بخچه را گذاشت توي يك صندوق و درش را قفل كرد و كليدش را زد پر شالش و رفت دنبال كار وزرات و دربار.

اما بشنويد از پر قيچي هاي وزير دست راست قبلي كه با آمدن آقا چوپان ما دست و پاشان حسابي تو پوست گردو رفته بود و از لفت و ليس افتاده بودند؛ چون كه آقا چوپان وزير شده ما سور وسات شان را بريده بود و گفته بود » به رسم ده هر كه كاشت بايد درو بكند« ... جان دلم كه شما باشيد اين پر قيچي ها نشستند و با وزير دست چپ ساخت و پاخت كردند و نقشه كشيدند كه دخل اين وزير دهاتي را بياورندكه خيال كرده كار وزرات مثل كدخدايي يك ده است.

اين بود كه اول سبيل قابچي باشي مخصوص وزير جديد را چرب كردند و به كمك او زاغ سياهش را چوب زدند و زدند و زدند و خبرچيني كردند و كردند و كردند تا فهميدند كه وزير جديد هفته اي يك روز مي رود تو پستو و يك ساعتي دور از اغيار يك كارهايي مي كند. اين دمب خروس كه به دستشان افتاد رفتند و چو انداختند و به گوش شاه رساندند كه چه نشسته اي وزير دست راست هنوز از راه نرسيده يك گنج به هم زده گنده تر از گنج قارون و سليمان و همه اش را هم البته كه از خزانه شاهي دزديده! شاه هم كه خيلي عادل بود و رعيت پرور و به همين دليل سالي دوازده تا دوستاق خانه تازه مي ساخت تا هيچ كس جرأت دزدي و هيزي نكند، با وزير دست چپ قرار گذاشت كه يك روز سر بزنگاه بروند گيرش بياورند و پته اش را روي آب بياندازند.

جان دلم كه شما باشيدراويان شكرشكن چنين روايت كرده اند كه وقتي روز و ساعت موعود رسيد شاه با وزير دست چپ و يك دسته قراول و يساول و همه پر قيچي ها راه افتادند و هلك و هلك رفتند سراغ پستوي مخفي وزير دست راست و همچه كه در را باز كردند و رفتند تو نزديك بود از تعجب شاخ دربياورند! ديدند وزير دست راست نشسته، پوست خيك به كله اش كشيده، جبه وزارت را از تنش درآورده، همان لباس هاي چوپاني را پوشيده و تكيه داده به چوب دستي زمخت قديمش و دارد هاي هاي گريه مي كند. شاه را مي گويي چنان تو لب رفت كه نگو. وزير دست چپ و پر قيچي ها كه ديگر هيچي.

باقيش را خودتان حدس بزنيد. البته وزير دست راست از اين دردسرهاي اول كار كه راحت شد يك نفر آدم امين را روانه ده آبااجداديش كرد كه تاوان گله مردم ده را كه آن روز لت و پار شده بود بدهد؛ چون آقا چوپان ما بعدها فهميد كه همان روز هر كدام از بزغاله مردني هاي گله اش را يكي از سردمدارها و قداره بندهاي محله هاي شهر جلوي موكب شاهي قرباني كرده.و از زير اين دين كه بيرون آمد زن و بچه هاش را خواست به شهر و بچه ها را گذاشت مكتب و به خوشي و سلامت زندگي كردند و كردند و كردند تا قضاي الهي به سر آمد و نوبت وزارت رسيد به يكي ديگر يعني وزير دست راست مغضوب شد و سر سفره دربار زهر ريختند تو غذاش و حكيم باشي دربار كه حاضر و ناظر بود به اسم اين كه قولنج كرده دستور داد به زور برساندندش به خانه. آقا چوپان ما كه وزارت بهش آمد نكرده بود فوراً شستش خبردار شد.

به خانه كه رسيد گفت رو به قبله بخوابانندش و بچه هاش را صدا كرد و بهشان سپرد كه مبادا مثل او خام جبه صدارت بشوند و اين هم يادشان باشد كه از كجا آمده اند و بعد هم سفارش چاروخ و كپنك چوپانيش را به آن ها كرد و سرش را گذاشت زمين و بي سر و صدا مُرد و چون در مدت وزارت نه مالي و منالي به هم زده بود و نه پول اندوخته بود تا كسي مزاحم زن و بچه اش بشود اين بود كه زن و بچه هاش بعد از خاك كردن او برگشتند سر آب و ملك اجدادي. دخترها خيلي زود شوهر كردند و رفتند و مادر هم فراق شوهرش را شش ماه بيشتر تحمل نكرد؛ اما پسرها كه دو تا بودند چون پشتشان باد خورده بود و بعد از مدت ها شهرنشيني پينه دستشان آب شده بود و ديگر نمي توانستند بيل بزنند و او را ياري كنند يك تكه ملكي را كه ارث پدري داشتند فروختند و آمدند شهر و چون كار ديگري از دستشان برنمي آمد شروع كردند به مكتب داري...

خوب. درست است كه صه ما ظاهراً به همين زودي به سررسيد اما شما مي دانيد كه كلاغه اصلاً به خانه اش نرسيد و درن دور و زمانه هم هيچ كس قصه به اين كوتاهي ار از كسي قبول نمي كند و از قضاي كردگار ناقلان اخبار هم اين قصه را فقط به عنوان مقدمه آورده اند تا حرف اصل كاريشان را براي شما بزنند. اين است كه تا كلاغه به خانه اش برسد، مي رويم ببينيم قصه اصل كاري كدام است ديگر.

                                                     گردآورنده: حميدرضا افشاني

 

سردار اميني:

يكي از دلايل پيروزي ما در دفاع مقدس انجام تكليف بود/ امروز با تكيه برخون شهدا و ايثارگران عزت يافته ايم

ر- زماني: فرمانده لشکر زرهي 8 نجف اشرف اصفهان گفت: يكي از دلايل پيروزي ما در دفاع مقدس انجام تكليف بود؛ تكليفي كه بر مبناي اطاعت از فرمان حضرت امام راحل و ولايت قرار داشت.

سردار محمدتقي اميني در صبحگاه مشترك رزمايش گردان هاي بيت المقدس كه به مدت دو روز در اردوگاه قدس فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه با ديدن چهره شما بسيجيان دوران جنگ و 8 سال دفاع مقدس و شور و شوقي كه آن روز ما در دفاع از انقلاب اسلامي و ميهن عزيزمان داشتيم براي ما متصور مي شود، اظهار داشت: در برخي از عمليات هايي كه رزمندگان اسلام به منظور عقب راندن دشمن بعثي در دوران 8 سال دفاع مقدس انجام مي دادند، عراقي ها به منظور حراست از بصره با امكانات و تجهيزات كامل در راستاي جلوگيري از پيشروي رزمندگان استفاده كرده بودند كه در صورت ايجاد چنين موانع و استحكاماتي در زمان مداخله نظامي آمريكا به كشورشان هرگز آنها به اين راحتي نمي توانستند داخل كشور عراق شوند.

وي با بيان اينكه تكليف كلمه بسيار مهمي است، افزود: يكي از دلايل پيروزي ما در دفاع مقدس انجام تكليف بود؛ تكليفي كه بر مبناي اطاعت از فرمان حضرت امام راحل و ولايت قرار داشت كه بزرگترين تكليف براي ما محسوب مي شود و به همين لحاظ انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و هم اكنون در حال گسترش به سراسر عالم از شرق و غرب به رغم بدچهره نشان دادن آن از سوي برخي قدرت ها و خودفروختگان هستيم.

فرمانده لشکر زرهي 8  نجف اشرف اصفهان با اذعان به اينكه بسياري از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در حال تحصيل علم و تصدي هاي مهم شغلي بودند، تصريح كرد: اعتقاد بر تكليف بود كه آنان را وارد اين كارزار مي كرد و همين اعتقاد ما را سربلند كرد و اگر امروز شما بسيجيان آمادگي خود را براي حضور در برابر دشمنان اسلام اعلام مي كنيد به دليل همان رشادت ها و اعتقادات رزمندگان در8 سال دفاع مقدس است، آنها شهيد شدند تا ما امروز به اين عزت نائل آييم.

سردار اميني با اشاره به توانايي تجهيزاتي ناچيز رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بيان داشت: اين در حالي بود كه دشمن از روز اول حمله به ميهن اسلامي به طور كامل از سوي دشمنان قسم خورده ما تجهيز شده بود.

وي به موقعيت و قدرت دفاعي در حال حاضر ايران اسلامي اشاره كرد و افزود: ما هيچگاه در آن دوران به اين باور نمي رسيديم كه ايران اسلامي پس از 30 سال به چنين پيشرفت هاي مهم نظامي و دفاعي نائل شود كه امروز بتوانيم با تكيه بر اين توان دشمنان را پاي ميز مذاكره در راستاي احقاق حقوق خود بنشانيم.

فرمانده لشکر زرهي 8  نجف اشرف اصفهان با تكيه بر فرامين بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري پيرامون خودباوري و اتكا بر توانايي هاي آحاد جامعه در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي، افزود: ما با تكيه بر همين خود اتكايي با توجه به تحريم هايي كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بر ما تحريم شد، امروز توانسته ايم در بسياري جهات روي پاي خود بايستيم و اين امكان نداشت مگر با روحيه خودباوري كه مقام عظماي ولايت مكرر بر آن تأكيد دارند.

سردار اميني با اشاره به تفاوت فاحش جنگ اعراب با رژيم صهيونيستي و قدرتي كه امروز حزب الله لبنان و مبارزان فلسطيني (در غزه) در مقابله با اين رژيم به دست آورده اند، تصريح كرد: در جنگ 6 روزه بين اعراب و اسرائيل غاصب بسياري از سرزمين هاي اعراب هم مرز به تصرف اين رژيم درآمد كه هنوز در تصرف آنهاست؛ اما در مقابل، حزب الله لبنان و مبارزان فلسطيني در غزه با الگوگيري از رزمندگان اين خطه و شهدا در مقابل اسرائيل غاصب ايستادند و در جنگ هاي 8 روزه، 22 روزه ، ... و آخرين آنها جنگ 50 روزه با شكست مفتضحانه اسرائيل غاصب را مجبور به عقب نشيني در برابر خواسته هاي خود كردند.

فرمانده لشکر زرهي 8  نجف اشرف اصفهان با بيان اينكه امروز با تكيه بر خون شهيدان و ايثارگران در دنيا عزت يافته ايم، افزود: در مسائل مهم امروز جهان به ويژه كشورهاي اسلامي و خاورميانه نقش ايران در تصميم گيري هاي آن حائز اهميت بوده تا جايي كه بسياري از كشورهاي قدرتمند به اين نكته اذعان دارند كه در صورت حضور و نقش پذيري ايران اسلامي مي توان در برابر ناهنجاري هاي به وجود آمده در كشورهايي مانند سوريه و عراق ايستاد و با گروه هاي افراطي مانند داعش كه به سركردگي و تجهيز استكبار و صهيونيسم جهاني به كشتار مردم بي گناه و مسلمان پرداخته اند، مقابله كرد.

وي با بيان اينكه امروز به دنيا اعلام مي كنيم اگر بخواهند در مقابل جمهوري اسلامي بايستند، با تمام وجود در مقابل آنها خواهيم ايستاد، افزود: دنياي استكبار مي خواهد با چه كسي بجنگد؟ چه كسي را مي ترساند؟ يك بسيجي كه بدون توقع و چشم داشتي برا? آمادگي مقابله با دشمنان اسلام در رزمايش شركت مي كند تا با فراگيري فنون نظامي و فرهنگي در برابر آنها بايستد و در جبهه روبرو، يك سرباز آمريكايي با تكيه بر تجهيزات و امكانات كامل نظامي باز هم جرأت حضور در مقابل همين رزمنده بسيجي را ندارد.

سردار اميني در پايان با بيان اينكه كشته شدن بسيجيان ما حيات ابدي است، افزود: اين پيام خداوند تبارك و تعالي است كه شهدا زنده هستند، شهيدان فراموش نمي شوند؛ لذا شما بسيجيان با تكيه بر اعتقاد و فرهنگ اسلامي خود به ديدار خانواده معظم شهيدان برويد و با حضور در گلزار مطهر شهدا ضمن ميثاق با آنان حلقه اتصال خود را با آنان محكم كنيد؛ زيرا شما انتخاب شديد براي اينكه بتوانيد راه و مرام سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) را با لبيك به نا?ب آن حضرت ادامه دهيد.

گفتني است؛ رزمايش گردان هاي بيت المقدس ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان در 27 و 28 شهريور ماه در اردوگاه قدس سپاه گلپايگان برگزار شد.

 

[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 6:47 ] [ صدای گلپایگان ]

بهره برداري و افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي شهرستان گلپايگان

ر- زماني: پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي شهرستان گلپايگان به منظور امدادرساني به حوادث جاده اي بين شهري منطقه شمال غرب استان اصفهان با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد ريال مورد بهره برداري و افتتاح قرار گرفت.

پيرحسين كوليوند رئيس سازمان جمعيت هلال احمر كشور در آيين بهره برداري و افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي شهرستان گلپايگان كه ظهر پنج شنبه واقع در جاده موته برگزار شد، با بيان اينكه اساس مأموريت هاي هلال احمر بر چهار محور استوار است، اظهار داشت: پيشگيري، آمادگي، پاسخگويي و ريكاوري از جمله اهداف و مأموريت هاي جمعيت هلال احمر به شمار مي رود كه اميدواريم بتوانيم در راستاي اهداف فوق بتوانيم خدمات به حادثه ديدگان طبيعي و غيرطبيعي را سرلوحه امور خود قرار دهيم.

كوليوند با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري پيرامون اطمينان مردم به جمعيت هلال احمر، عنوان كرد: مردم بايد مطمئن شوند كمك هاي مادي، معنوي و داوطلبي كه به جمعيت صورت مي گيرد، در كجا و چگونه صرف مي شود.

وي با تأكيد بر اينكه نجات نفسي همانند نجات دادن تمامي افراد جامعه است، افزود: خدمات جمعيت هلال احمر به دليل گستردگي بايد به گونه اي باشد كه همه مردم در آن دخيل بوده و در فرآيند آن حضور مستمر آحاد جامعه نمايان باشد، بديهي است به منظور خدمات رساني مطلوب سرعت در امداد رساني و كيفيت بالا از جمله پارامترهاي اين جمعيت خواهد بود.

رئيس سازمان جمعيت هلال احمر كشور با بيان اينكه الگوهاي ما شهدا، جانبازان و ايثارگران هستند، افزود: در نظام اسلامي بايد به گونه اي باشد كه مردم با ديدن امدادگران ياد شهدا را زنده كنند؛ يعني رفتار و عملكرد ما بايد به شيوه اي باشد كه عزيزان ما در 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحميلي داشتند.

وي به آرم جمعيت هلال احمر كه در سينه امدادگران نقش بسته اشاره كرد و افزود: اين آرم باعث آرامش مردم بوده و بايد خدماتي كه لايق مردم است و ارزشمند به آنان ارائه دهيم و در اين راستا از نظر نيروي انساني تعداد امدادگران را ارتقا دهيم و امكانات و تجهيزات به روز را در مراكز مستقر كنيم.

كوليوند با بيان اينكه آمبولانس و تجهيزات 30 درصد در جمعيت هلال احمر افزايش يافته است، افزود: در برنامه امدادرساني تابستان اين جمعيت به صورت شبانه روزي فعاليت داشته و يكي از اهدافي كه پيگير آن هستيم، تقويت ناوگان امداد هوايي است كه در رأس كارها قرار دارد.

رئيس سازمان جمعيت هلال احمر كشور با بيان اينكه در حال حاضر 500 پايگاه امدادي در كشور فعاليت دارد، تصريح كرد: در طرح تابستاني و ملي به يك هزار و 500 پايگاه افزايش مي يابد و بيش از 10 هزار نفر فعال در اين پايگاه ها امدادرساني به حادثه ديدگان را برعهده دارند.

وي در پايان يادآور شد: تعداد آموزش ديدگان تخصصي جمعيت هلال احمر بيش از 40 هزار نفر و اعضاي داوطلب و جوانان اين جمعيت حدود 2 ميليون نفر هستند.

* استان اصفهان دارای پرحادثه ترين جاده هاي كشور

در ادامه محسن مؤمني مديرعامل جمعيت هلال احمر استان اصفهان با ابراز خرسندي از افتتاح و بهره برداري پايگاه امدادي شهداي گلپايگان در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اين پايگاه به ياد و خاطره شهيدان به ويژ  شهداي امدادگر و 4 شهيد امدادگر شهرستان گلپايگان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته كه اميدواريم بتواند در راستاي وظايف هلال احمر در رابطه با امدادرساني جاده اي در اين منطقه كه جزء مناطق گردشگري و توريستي در كريدور شمال به جنوب و شرق به غرب به جهت تردد گسترده وسايط نقليه در راستاي جلوگيري از حوادث ناگوار در اين جاده باشيم.

وي با بيان اينكه دربين استان هاي كشور، استان اصفهان يكي از پرحادثه ترين جاده هاي كشور محسوب مي شود، افزود: برنامه ريزي در راستاي كمك به حادثه ديدگان از اولويت هاي جمعيت هلال احمر در اين استان است.

مؤمني در تشريح وضعيت پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي گلپايگان، خاطرنشان كرد: بهره برداري از پايگاه امداد و نجات بين شهري اين منطقه از سال 88 در كانكس آغاز و امدادگران به منظور امدادرساني در آن مستقر شدند و عمليات و ساخت اين پايگاه از حدود يكسال و نيم گذشته آغاز و احداث آن در زميني به وسعت 600 مترمربع با 1000 متر زيربنا با اعتباري بالغ بر 600 ميليون تومان آماده بهره برداري شده است و هم اكنون با تجهيزات كامل از جمله آمبولانس و خودروي نجات در امدادرساني و خدمات رساني به حادثه ديدگان است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان اصفهان با بيان اينكه اين پايگاه به تمام ست هاي مربوطه مجهز شده است، افزود: حداقل 5 امدادگر به صورت شبانه روز در اين پايگاه مستقر هستند و اميدواريم با پايگاه مستقر در روستاي سعيدآباد گلپايگان كه هم اكنون با كانكس به امدادگري به حادثه ديدگان و مصدومين در حال فعاليت است، بتوانند در انجام مأموريت هاي خود كه عمدتاً كاهش تلفات حوادث جاده اي خواهد بود، اقدامات مؤثر داشته باشند.

وي با تقدير از خيرين بزرگوار خانواده شهيد محمداسماعيل غزنوي كه در راستاي اهداي 200 مترمربع زمين به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون ريال جهت ساخت پايگاه امداد و نجات بين شهري منطقه سعيدآباد اقدام كرده اند، افزود: اميد است با استعانت از خداوند متعال و كمك هاي مردمي و تأمين اعتبارات مورد نياز ساخت اين پايگاه كه امروز كلنگ زني خواهد شد در آينده نزديك آغاز و به بهره برداري برسد تا در راستاي خدمات رساني به مصدومين و حادثه ديدگان در محور گلپايگان به خمين و خروجي استان اصفهان به استان مركزي را تحت پوشش قرار دهد.

* امداد و نجات يكي از ملزومات جامعه محسوب مي شود

حسين فراست فرماندار گلپايگان نيز با تقدير از دست اندركاران ساخت و تجهيز پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي گلپايگان بيان داشت: با برنامه ريزي و مطالعاتي كه انجام گرفته اين محور ا غرب تا جنوب كشور را تحت پوشش قرار مي دهد و به عنوان يك شريان از آن نام برده مي شود و لذا با توجه به اينكه امداد و نجات يكي از ملزومات جامعه به حساب مي آيد و در تمام مسايل زندگي به آن نيازمنديم بديهي است براي يك دقيقه آينده نيز پيش بيني هاي لازم در اين راستا داشته باشيم.

 

حجت الاسلام محمدي گلپايگاني:

رمز موفقيت نظام اسلامي ايران ولايت فقيه، حب اهل بيت(ع) و تشيع است

ر- زماني: رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت: رمز و راز موفقيت نظام اسلامي ايران، ولايت فقيه، حب اهل بيت (ع) و تشيع است و كشورهايي كه حركت اسلامي كردند؛ اما رهبريت و ولايت فقيه در آن كشورها نفوذ و استقرار نداشت، نتوانستند به پيروزي هاي دائم دست يابند.

حجت الاسلام و المسلمين محمد محمدي گلپايگاني در آيين بهره برداري و افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي شهرستان گلپايگان كه ظهر پنج شنبه برگزار شد، با تقدير از فعاليت ها و اقدامات جمعيت هلال احمر اظهار داشت: از بركت نظام اسلامي زندگي در روستاها با شهر يكسان شده و بهداشت، آب، برق و جاده آسفالت در روستاها همتراز با شهرها در اختيار مردم قرار دارد كه از نعمت وجود نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

رئيس دفتر مقام معظم رهبري به تشريح رويدادهاي 8 سال دفاع مقدس اشاره كرد و افزود: 8 سال جنگ تحميلي شوخي نبود، آن هم با دشمني كه شرق و غرب به تجهيز آن مي پرداختند و فقط اتكاء به خداوند متعال بود كه خوشبختانه در پايان جنگ حتي يك وجب از خاك كشور در زير پاي دشمن قرار نگرفت و هم اكنون نظام اسلامي در موقعيتي است كه تصميمات مهم و اساسي در كشور اسلامي ايران گرفته مي شود و در كشور عراق اين تصميمات انجام مي پذيرد.

وي با بيان اينكه رمز و راز موفقيت نظام اسلامي ايران، ولايت فقيه، حب اهل بيت (ع) و تشيع است، افزود: كشورهايي كه حركت اسلامي كردند؛ اما رهبريت و ولايت فقيه در آن كشورها نفوذ و استقرار نداشت، نتوانستند به پيروزي هاي دائم دست يابند.

حجت الاسلام محمدي گلپايگاني با تقدير از خدمات فعالان جمعيت هلال احمر اذعان داشت: كاري كه شما مستقيماً به بنده درمانده و حادثه ديده انجام مي دهيد،كاري خدايي است و اين كار را با هيچ چيز معامله نكنيد؛ زيرا كه ذخيره آخرت شماست و يقيناً آثار و بركات آن براي شما و نسل آينده تان تأثيرگذار خواهد بود؛ چون خدمت به مردم بزرگ ترين عبادت است.

وي در پايان با بيان اينكه از خدا مي خواهيم اتفاق و حادثه ناگواري براي مردم رخ ندهد، خاطرنشان كرد: حوادث و اتفاقات ناگوار قابل پيش بيني نيست و بديهي است نيروهاي امدادگر بايد در همه حال آماده خدمت رساني باشند همانگونه كه تاكنون در اين راستا خدمات بسيار ارزنده اي به حادثه ديدگان داشته و دارند.

گفتني است؛ آيين بهره برداري و افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري شهداي شهرستان گلپايگان با حضور رئيس سازمان جمعيت هلال احمر كشور، مديرعامل جمعيت هلال احمر استان، امام جمعه، فرماندار و جمعي از مسئولين استان و شهرستان گلپايگان انجام گرفت.

 

حجت الاسلام اسماعيلي:

ا?يران در بازي? آمريکا در خاورميانه شرکت نمي? کند

ر- زماني: امام جمعه گلپايگان گفت: آمريكايي ها قصد بازي گرفتن ايران را در مسايل جهاني دارند اما ا?يران در ا?ين مسئله مشارکت نمي? کند.

حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي در جلسه برنامه ريزي و هماهنگي سي و چهارمين سالگرد هفته دفاع مقدس كه عصر امروز در سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، اظهار داشت: در برهه كنوني و در زماني كه امريكايي ها در حال رايزني در دنيا به دنبال يك رويكرد جديد براي حفظ خود هستند ما بايد مسئله دفاع مقدس را جدي گرفته و اين موضوع را مورد توجه بيشتر قرار دهيم كه شاه كليد انقلاب اسلامي پس از پيروزي انقلاب دفاع مقدس بود و همانگونه كه در پيروزي براي دنيا حرف نو و تازه اي داشتيم در دفاع مقدس هم حرف هاي جديدي زديم.

امام جمعه گلپايگان با بيان اينكه استكبار جهاني به سركردگي امريكا با اين تفكر كه كشور تازه انقلابي ايران با ارتش از هم پاشيده و عدم نظم و انسجام در كشور با برنامه تنظيم شده قصد فروپاشي نظام اسلامي را در سر مي پروراندند، افزود: آنان با هجوم بي سابقه و تحميل جنگ در كشور انقلابي ما با همكاري تمامي كشورهاي غربي و حتي شوروي، ايران اسلامي تنها با حمايت كشور سوريه توانست در مقابل آنان بيايستد و به پيروزي نائل آيد.

وي با تشريح نشست 30 كشور غربي و خاورميانه اي در پاريس به منظور هجوم عليه تكفيري ها و داعشي ها به دنيا نشان دادند كه خود عامل تجهيز اين از خدا بي خبران و ددمنشان بودند، افزود: امروز به بهانه سربريده شدن دو خبرنگار امريكايي در قالب مبارزه با تروريسم و داعش قصد يورش به كشور انقلابي سوريه و عراق را حتي با مخالفت مسئولان آن كشورها برنامه ريزي كرده اند.

حجت الاسلام اسماعيلي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب در ترخيص از بيمارستان در گفتگو با خبرنگاران جمله اي بسيار زيبا در راستاي نشست 30 كشور در پاريس عنوان كرد مبني بر اينكه در سه روز آخر بستري با شنيدن اين اخبار تفريحي داشتيم و با اين جمله پرستيژ امريكا را خرد كردند و برجك امريكا را حسابي زدند، افزود: اين جمله براي امريكايي ها خيلي گران تمام مي شود و مقام عظماي ولايت هيچگاه ريز در مسايل وارد نمي شدند و فرمودند: وزير امور خارجه امريكا از وزير امور خارجه ايران جهت شركت در نشست پاريس دعوت كرده بود كه وزير امور خارجه ايران جواب منفي داده بود و براي اينكه خود را مطرح كنند و دعوت از ايران را سرپوش بر كارهايشان بگذارند اعلام مي كنند ايران نبايد در اين نشست حضور داشته باشد.

وي با بيان اينكه امريكايي ها قصد بازي گرفتن ايران را در مسايل جهاني دارند، تصريح كرد: ما در بازي آنان شركت نخواهيم كرد و امريكايي ها قطعاً از اين حركت ما ناراحت هستند، همانگونه كه سخنگوي وزارت خارجه آنها بيان كرده ما در مذاكره 1+5 شركت نمي كنيم مگر اينكه ايراني ها از برنامه هسته اي خود دست بردارند.

نماينده ولي فقيه در گلپايگان با تأكيد بر اينكه هفته دفاع مقدس را با اهتمام بيشتري گرامي داشته و ياد ايثارگران را زنده نگه داريم، افزود: انتظار است در برگزاري برنامه هاي هفته دفاع مقدس تمام امور را به سپاه واگذار نكرده و تمامي ادارات و مجموعه هاي نهادي و اجرايي در برگزاري آن نقش آفريني كنند و حتي مردم، مساجد و هيئت ها نيز در اين امر به كمك آمده و با سپاه و بسيج در پررنگ تر اجرايي كردن هفته دفاع مقدس قدم بردارند.

* احياي اسلام و پيشرفت آن در گرو روحيه جهاد است

در ادامه حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي موسوي خراساني امام جمعه گلشهر با بيان اينكه جهاد مسئله اي است كه بايد در هر زمان يك مسلمان به آن توجه داشته باشد، افزود: احياي اسلام و پيشرفت آن در گرو روحيه جهاد است و روحيه ايثارگري، شجاعت و در صحنه بودن در هر زمان تكرار شود.

وي با اشاره به اينكه برگزاري كنگره شهدا به منظور شناخت مردم و جوانان است، افزود: افرادي كه دوران دفاع مقدس را درك نكرده و نديده اند كه بيش از 40 كشور دنيا با تجهيز و كمك به صدام قصد فروپاشي نظام اسلامي ما را در سر مي پرورانند و اگر روحيه جهادي نبود ما مسلماً شكست مي خورديم.

* شركت آحاد جامعه در برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه هاي هفته دفاع مقدس

در ادامه معاون فرمانداري گلپايگان اظهار داشت: در برگزاري برنامه هاي هفته دفاع مقدس بر اساس تأكيدات سال گذشته دستگاه هاي ذيربط نسبت به آماده سازي فضاي شهري و سيستم اداري با رنگ و بوي ارزش هاي دفاع مقدس برنامه ريزي كنند به گونه اي كه با ديگر برنامه هاي طول سال متفاوت باشد.

محمدسعيد طاهري با تأكيد بر اينكه تمام ادارات نسبت به نصب بنر و پلاكارد از تصاوير متناسب و جملات اثرگذار در سردرب ادارات استفاده كنند، تصريح كرد: حضور در برنامه هاي دفاع مقدس از سوي مديران و كاركنان ادارات، ايجاد سنگر در ورودي ادارات و حضور در ميدان تير واقع در اردوگاه قدس، غبارروبي مضجع شريف شهداي گرانقدر در رأس برنامه هاي مديران و مسئولين ادارات و نهادها قرار گيرد.

وي در ادامه به تشكيل كميته هاي مربوط به هفته دفاع مقدس اشاره كرد و خواستار شركت تمامي اعضا با انسجام كامل در برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه هاي هفته دفاع مقدس تأكيد كرد.

گفتني است، سرهنگ محمداسماعيل عليشاهي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان نيز گزارشي مبسوط از برنامه هاي هفته دفاع مقدس را جهت استحضار اعضاي حاضر در جلسه بيان كرد و خواستار حضور آحاد جامعه به ويژه مسئولين دستگاه هاي اجرايي و نهادي شهرستان در برنامه هاي هفته دفاع مقدس شهرستان گلپايگان شد.

 

عليشاهي:

مزين شدن درب منازل شهيدان گلپايگان با نصب كتيبه شهدا

ر- زماني: فرمانده ناحيه بسيج سپاه گلپايگان گفت: براي اولين بار نصب كتيبه شهدا بر سر درب منازل خانواده هاي معظم آنان همزمان با برگزاري كنگره عظيم سرداران و 372 شهيد شهرستان گلپايگان صورت مي گيرد.

سرهنگ محمداسماعيل عليشاهي در نشست خبري كه در محل فرماندهي سپاه گلپايگان (حوزه شهيد مدني) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد، به اهم برنامه هاي هفته دفاع مقدس و كنگره بزرگداشت سرداران و 372 شهيد شهرستان پرداخت و اظهار داشت: اميدواريم هميشه در مسير شهدا، ايثارگران، امام راحل و ولايت گام هاي محكم و مؤثرتر از گذشته برداريم.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان با تشريح موقعيت ايران در زمان هجوم همه جانبه استكبار به سركردگي صدام ملعون و 8 سال دفاع مقدس ايثارگران و شهيدان والامقام در پاسخ به نداي ملكوتي امام راحل در دفاع از اسلام و كيان ميهن اسلامي، افزود: رزمندگان جان بركف با تكيه بر ايمان و رشادت هاي خويش مانع از دراختيار قرار دادن يك وجب از خاك ميهن مان شدند و در زمان پذيرش قطع نامه سازمان ملل با سرافرازي و پيروزي تا پايان جنگ قطع نامه را پذيرفتيم.

وي به برنامه هاي هفته دفاع مقدس كه از 31 شهريورماه برگزار خواهد شد اشاره كرد و افزود: در جلسه ستاد برگزاري هفته دفاع مقدس با تشكيل 10 كميته ( روحانيون و مبلغين- تبليغات شهري- ايثارگران، جهادگران، اصناف، هماهنگي و برنامه ريزي- دانشجويي- بانوان- دانش آموزي و فرهنگيان، ارزيابي و عملكرد كميته ها) اقدامات در زمينه فعاليت اين ستاد به صورت رسمي آغاز شد.

سرهنگ عليشاهي به برگزاري مراسم صبحگاه مشترك با اداي احترام به ساحت مقدس شهداي شهرستان به عنوان اولين برنامه در نظرگرفته شده هفته دفاع مقدس اشاره كرد و افزود:  دومين اجلاس مجمع بسيج شهرستان با حضور خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، نيروهاي نظامي و انتظامي، بسيج و رؤساي ادارات و سازمان ها، مراسم صبحگاه زنگ مقاومت در مدارس شهرستان ( الزهرا (س) و شهيد بهشتي) ،با ائمه جمعه، خانواده هاي معظم شهدا،ايثارگران و جانبازان 70 درصد- پذيرايي از خودروهاي عبوري در ميادين شهرستان از جمله برنامه هاي هفته دفاع مقدس خواهد بود.

وي از افتتاح پايگاه بسيج كارخانه شيرآلات گلپايگان و بانك مسكن شهرستان خبر داد و افزود: جلسه حلقه صالحين و تجليل از رزمندگان دفاع مقدس در شهرهاي (گلپايگان، گوگد و گلشهر)، آذين بندي شهر، مراسم كوهپيمايي، برپايي نمايشگاه دفاع مقدس- رژه موتوري بسيجيان، عطرافشاني و گل گزاري قبور مطهر شهدا، قرائت زيارت عاشورا، جشنواره حضرت علي اكبر (ع) و تجليل از سربازان نمونه ناحيه مقاومت بسيج- تبيين و شبهه زدايي موضوعات دفاع مقدس در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، برگزاري يادواره شهداي روستاي تيكن، برگزاري دعاي كميل در همه پايگاه هاي بسيج،  اردوهاي زيارتي قم و جمكران در برنامه هاي هفته دفاع مقدس شهرستان قرار گرفته است.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس را اينگونه بيان داشت: حضور گسترده و نمادين بسيجيان در نماز عبادي سياسي جمعه، برگزاري شب شعر، مقاله نويسي، خاطره نويسي و دل نوشته، همايش جهادگران، ديدار از خانواده هاي ايثارگر و جهادگر شهرستان، نورافشاني، برگزاري نمايشگاه عكس، همايش دوچرخه سواري، ديدار با خانواده شهداي دانش آموزي و فرهنگي- استقرار اكيپ پزشكي در محل نمازجمعه ها، رزمايش رزمندگان پايگاه شهيد مدني و امام موسي كاظم (ع) گلشهر در اردوگاه قدس و همچنين ترخيص خودروهاي توقيفي از سوي نيروي انتظامي و ويزيت رايگان بسيجيان در راستاي برنامه ريزي هفته دفاع مقدس است.

وي در ادامه به تغيير روز برگزاري كنگره بزرگداشت سرداران و 372 شهيد شهرستان از 10 به 17 مهرماه اشاره و تصريح كرد: از 11 سال گذشته تاكنون كه اولين كنگره شهداي شهرستان برگزار شد، آحاد جامعه و مردم خواستار برگزاري كنگره شهداي شهرستان شدند كه بر اين مبنا با برنامه ريزي هاي انجام گرفته و تشكيل كميته هاي 8 گانه در راستاي برگزاري هر چه بهتر اين كنگره انجام گرفته و در اين خصوص پخش تبليغات در رسانه ملي جهت اطلاع رساني عموم در نظر گرفته شده است.

سرهنگ عليشاهي با بيان گزارشي در راستاي برگزاري كنگره بزرگداشت سرداران و 372 شهيد شهرستان، اظهار كرد: تدوين فيلمي از گلچين رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، تصاوير پيكر شهدا به عنوان سند ماندگار و تكثير در 5 هزار نسخه، استفاده از اسناد، مدارك و وصاياي شهدا، ساخت نماهنگ شهداي شهرستان با اجراي محمد گلريز، كلنگ زني حسينيه شهداي گمنام شهر گوگد در پارك لاله، چاپ ويژه نامه از موضوعات مربوط به شهدا، ايجاد سايت شهدا، برپايي ايستگاه صلواتي و استقرار يادمان شهدا در يكي از ميادين شهرستان، نصب كتيبه شهدا بر سر درب منازل خانواده هاي معظم آنان، برپايي نمايشگاه و توزيع بسته هاي فرهنگي- انعكاس اخبار كنگره در روزنامه هاي سراسري و محلي و نصب تصاوير شهدا و رزمندگان در ميادين را از برنامه هاي در نظر گرفته شده كنگره عظيم سرداران و 372 شهيد شهرستان برشمرد.

وي در پايان زمان برگزاري كنگره عظيم شهدا كه به نام " شهدا امامزادگان عشق اند كه زيارتگاه اهل يقين اند" مزين شده را از ساعت 8:30 روز پنج شنبه 17 مهرماه در آستان مقدس امامزادگان هفده تن و ناصربن علي (ع) شهرستان گلپايگان اعلام كرد.

 

زرگرپور:

دولت با تدبير در امور و اميد به آينده كارها را پيگيري مي كند

ر- زماني: استاندار استان اصفهان گفت: دولت با تدبير در امور و اميد به آينده امور را پيگيري مي كند و كارگزاران اين دولت ملزم هستند مبشر، مبلغ و محقق كننده سياست ها، برنامه ها و رويكردهاي دولت باشند و برنامه هاي دولت را نه تنها قبول كنند؛ ليكن در راستاي محقق شدن آن نيز تلاش كنند.

رسول زرگرپور در آيين توديع و معارفه فرماندار شهرستان گلپايگان كه ظهر يكشنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه اين آيين نه توديع و معارفه؛ بلكه تكريم و معارفه است، اظهار داشت: امروز بايد فردي مورد تكريم و احترام قرار گيرد كه خدمات و خلق و خوي مردمي و اسلامي او در اين شهرستان و در استان زبانزد خاص و عام مي باشد و بعد از اين سنگر در شهرستان ديگري به مسئوليت خود ادامه خواهد داد.

استاندار استان اصفهان با تقدير از خدمات محسن حسين ميرزايي فرماندار شهرستان بيان داشت: بايد از تجربيات اين افراد به خوبي استفاده شود و از ظرفيت هاي آنان در منصب هاي مهم بهره گيريم.

وي با معرفي حسين فراست به عنوان فرماندار جديد گلپايگان افزود: ايشان فردي بومي با سابقه در تصدي هاي مختلف شهرداري، استانداري و ... است كه معتقديم افراد بومي تلاش مضاعف و فداكاري در امور را با توجه به شناخت مردم منطقه خواهند داشت.

استاندار اصفهان با اشاره به مشكلات و مسايل به جا مانده از دولت قبل در آغاز فعاليت دولت جديد، بيان داشت: كشور با مشكلاتي از قبيل مسايل محض اقتصادي كه رشد اقتصادي كشور به منهاي 8/5 رسيده بود و بيكاري جهش صعودي يافته بود به گونه اي كه جوانان و مردم در شرايط اقتصادي نگران كننده به سر مي بردند و خواهان روند بهبود شرايط و توسعه روابط با ديگر كشورهاي دنيا به غير از امريكاي جنوبي بودند.

زرگرپور با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون بيش از 85 هيئت سياسي خارجي با سمت وزير به بالا از استان اصفهان ديدار داشتند، افزود: در امور سياست داخلي نيز كشور در يك آرامش مطلوب به سر مي برد و كشور مانند يك جزيره با ثبات در ميان درياي درگيري ها، خون، جنگ و انفجارات در حال گذران است كه اينها به بركت وجود امام زمان (عج) و سياست هاي مقام عظماي ولايت و دولت تدبير و اميد است.

وي به مسايل اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: تورم 45 درصدي نقطه به نقطه هم اكنون به 14 درصد رسيده و در طول يكسال 30 درصد كاهش تورم داشته ايم و آنچه مهم ترين  و شاهكارترين اقدام دولت در يكسال گذشته محسوب مي شود، طرح تحول نظام سلامت بود كه هم اكنون مراجعين به مراكز پزشكي تنها با پرداخت 10 درصد در شهرها و 5 درصد در روستاها از خدمات پزشكي مطلوب بهره مند مي شوند و ما در استان هر 24 ساعت در راستاي طرح تحول نظام سلامت مبلغ 200 ميليون تومان صرف شده و در مجموع از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون مبلغ 16 ميليارد تومان يارانه در استان اصفهان پرداخت شده است و مبلغ 65 ميليارد تومان ديگر در راستاي اين امر در حساب استان تا پايان سال موجود است و 165 پزشك متخصص و فوق تخصص از 2 بعدازظهر در بيمارستان ها جهت ويزيت بيماران حضور مستمر دارند.

* مسئولين گلپايگان جز خدمت به مردم در انديشه ديگري نيستند

امام جمعه گلپايگان در ادامه با تقدير از خدمات محسن حسين ميرزايي فرماندار شهرستان بيان داشت: ايشان فردي ارزشمند با افكار بسيجي، ايثارگري در پست و مسئوليت فرمانداري بودند كه در عرصه و صحنه هاي مختلف در كنار ديگر مسئولين شهرستان زحمات قابل توجهي داشته اند.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعيلي با بيان اينكه مسئولين در شهرستان گلپايگان با همدلي و وفاق جز خدمت به مردم در انديشه ديگري نيستند، افزود: مسئولين خدوم با تبعيت از مقام معظم رهبري و اجرايي كردن منويات دولت از دكتر روحاني پيروي مي كنند.

وي ضمن خيرمقدم به حسين فراست فرماندار جديد شهرستان گلپايگان اظهار داشت: اعتقاد ما بر اين است كه هر رئيس جمهوري، با هر ايده و تفكري كه با رأي مردم بر مسند رياست جمهوري تكيه مي زند، وظيفه الهي و ديني خود مي دانيم از وي، هيئت دولت و كارگزاران نظام حمايت كنيم.

* گلپايگان بهترين ظرفيت و شاخصه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي

نماينده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه بر اساس محور اخوت تلاش مي كنيم از خط ولايت جدا نشويم، افزود: امروز و هر روز محور شاخصه قبول امور، حركت پشت سر ولايت و خدمت به مردم با نيت قرب الي الله است كه در صورت تحقق اين امر اگر خروجي هم در امور نداشته باشيم مرضي حق و مورد رضايت مقام معظم رهبري است.

سيد محمدحسين ميرمحمدي با بيان اينكه هر اموري كه در شهرستان انجام مي شود، زير سايه وحدت و همدلي است، افزود: عزم و تصميمات دولت بر كار و تلاش مسئولين و تقويت نقاط قوت است كه اميد است مسئولين با عزم و جديت نسبت به رفع مشكلات مردم به ويژه مردم شهرستان گلپايگان كه در امور دامداري و كشاورزي فعاليت دارند به دلايل مختلف از جمله پايين بودن قيمت خريد شير كه در حال حاضر پايين تر از قيمت مصوب 14 هزار و  400 ريال خريداري مي شود، مجبور به فروش و كشتار دام خود شده اند، اقدام كنند.

وي با بيان اينكه گلپايگان بهترين ظرفيت و شاخصه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي را داراست، افزود: اميد است ظرف دو سه ماه آينده مطالعات طرح مذكور جمع آوري و به دفتر رياست جمهوري ارسال شود.

ميرمحمدي در پايان خواستار تعيين تكليف خط راه آهن اراك، خمين، گلپايگان، اصفهان به عنوان زيرساخت هاي اشتغال، توليد و كشاورزي شد و افزود: اين امر براي شهرهاي اطراف نيز اهميت بسزايي خواهد داشت.

* دوستي، صميميت و همدلي مسئولين عامل موفقيت در گلپايگان

محسن حسين ميرزايي فرماندار سابق گلپايگان در ادامه با تقدير از همكاري و مساعدت تمامي مسئولين در راستاي خدمت بي منت به مردم، بيان داشت: افتخار من اين است كه تمام تلاش خود را وقف زندگي با آرامش مردم اين خطه كردم و اين ميسر نمي شد مگر با دوستي، صميميت و همدلي كه بين مسئولين شهرستان و اعتماد مردم به ما بود.

گفتني است، در آيين توديع و معارفه فرماندار گلپايگان كه با حضور مسئولين استان و شهرستان برگزار شد، حسين فراست به عنوان فرماندار جديد شهرستان گلپايگان معرفي و از خدمات محسن حسين ميرزايي فرماندار سابق تقدير شد.

همچنين در اين آيين محسن حسين ميرزايي تمامي هداياي دريافتي خود از مسئولين ادارات را به كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان اهدا كرد تا در راستاي رفع نياز مددجويان صرف شود.

 

                                                                          » دكتر ابراهيم جعفري«

با قاسمعلي فراست در ميان "نخل هاي بي سر"

                         بيا به خانه آلاله ها سري بزنيم

                         ز داغ، با دل خود حرف ديگري بزنيم

                         شبي به حلقه درگاه دوست دل بنديم

                         اگرچه وانکند، دست کم دري بزنيم

                         تمام حجم قفس را شناختيم، بس است

                         بيا به تجربه در آسمان پري بزنيم

                         اگرچه نيت خوبي است زيستن، اما

                         خوشا که دست به تصميم ديگري بزنيم

                                                                                » قيصر امين پور«

قاسمعلي فراست به قدري باصفا و صميمي است که در اولين ديدار هرکسي را مجذوب خود مي سازد.

اينجانب که از سال هاي دور نسبت به ايشان ارادت دارم، با وجود ميل باطني فرصتي مناسب براي گفتگو با او را از مدتها پيش پيدا نکرده بودم؛ تا اينکه پس از تصميم براي معرفي رمان "نخل هاي بي سر" به مناسبت سالگرد هفته دفاع مقدس در سايت آخاله و صداي گلپايگان با او تماس گرفته و خواهش کردم يک روز به محل کار ما بيايد تا تجديد ديداري داشته باشيم. ايشان با بزرگواري درخواست مرا پذيرفت و در يک روز به يادماندني ساعاتي را در کنارهم بوديم. او رمان "نخل هاي بي سر" را همراه با آخرين اثرش مجموعه داستان»هر زندگي يه قصه است« به من هديه کرد. "نخل هاي بي سر" را خواندم. در حين مطالعه بارها بغض گلويم را گرفت و اشک از چشمانم فرو غلطيد و ...

فراموش نمي کنم که با همت قاسمعلي فراست و دعوت بنياد شهيد گلپايگان در سال 1363 تعدادي از نويسندگان و شاعران نسل انقلاب از جمله شادروان قيصر امين پور به گلپايگان آمدند و در گلزار شهدا شعر خواندند و داستان گفتند. خاطره حضور آن دوستان در جمع مردم و خانواده معزز شهيدان هنوز در يادها باقي است.

هشت سال دفاع مقدس سرشار از اتفاقاتي است که مي تواند دست مايه ادبيات داستاني ما قرار گيرد. "نخل هاي بي سر" به دليل اين که جزء اولين آثار ادبيات دفاع مقدس است، به طور طبيعي مورد توجه قرار مي گيرد. رمان، حديث مقاومت، ايثار و رشادتهاي مردم و بچه هاي مظلوم اين شهر، سختي ها و مرارت هاي مهاجران جنگ تحميلي و حماسه آفريني دلاوراني است که در فتح خرمشهر جان باختند.

 خرمشهر از همان ابتدا نسبت به شهرهاي ديگري که در معرض تهاجم دشمن بودند،حضور پر رنگ تري در عرصه ادبيات داشته و مي توان به عنوان الگو و سمبلي براي شجاعت نيروهاي ايراني آن را شناخت.

داستان با شروع جنگ و تهاجم به خرمشهر آغاز مي شود؛ ناصر شخصيت اصلي داستان است که در کنار برادرش حسين و خواهرش شهناز مقابله با دشمن اشغالگر را رسالت خود مي دانند. خانواده ناصر در تب و تاب ماندن يا رفتن سرگردانند؛ پدر و مادر او گمان نمي کنند جنگ به اين راحتي خانه و کاشانه آنها را مورد تهاجم قرار دهد. ناصر، حسين و شهناز پدر و مادر را ترغيب به رفتن مي کنند و خود مي مانند تا از شهر دفاع کنند. در فاصله کوتاهي شهناز شهيد مي شود. او اولين فرد خانواده است که بر سر آرمان خود جان مي دهد. شهادت او، برادرانش را در دفاع از شهر و ارزش هايي که بدان معتقدند، راسخ تر مي کند. خانواده ناصر به تهران مهاجرت مي کند؛ او خود نيز چند بار به تهران آمده، ولي براي جبهه دلتنگي کرده و بالاخره به سوي جنگ باز مي گردد. با هجوم بعثي ها به شهر،حسين نيز شهيد مي شود و به خواهر مي پيوندد. ناصر طي مدت اشغال خرمشهر درجنگ مجروح مي شود .(ضمن اين که از يک ناراحتي جسماني نيز رنج مي برد) با اصرار دوستان روانه تهران شده، در بيمارستان بستري مي گردد، اما قبل از فرا رسيدن زمان ترخيص، با اصرار از بيمارستان بيرون آمده و به سوي خرمشهر مي شتابد.

عمليات فتح خرمشهر آغاز مي شود، سوم خرداد فرا مي رسد، مادر ناصر منتظر و در حال خواندن قرآن است که تلفن به صدا در مي آيد. مادر گوشي را بر مي دارد. صالح يکي از همرزمان ناصر مي گويد: تا چند دقيقه ديگر همه ايران، شايد هم همه دنيا خواهند فهميد که خرمشهر آزاد شده است. مادر در حال خنده، اشک مي ريزد؛ مي خواهد سخن بگويد، اما شادي امانش نمي دهد، بريده بريده مي گويد: »ديگه حالا اگر ناصر هم شهيد بشود، غمي ندارم« و از آن طرف صالح مي گويد: پس ... ناصر هم شهيد شده است...

قاسمعلي فراست طي مصاحبه اي اظهار مي دارد: در سال اول جنگ تحميلي با خانواده اي آشنا شدم به نام »حاجي شاه« که از جنگ زدگان خرمشهر بود. انس با اين خانواده، مرا با جنگ بيشتر پيوند داد و نزديک ساخت. از همان زمان(سال1361) تصميم گرفتم در اين ارتباط داستاني بنويسم. او در ادامه مي افزايد: در آن زمان من در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي مشغول فعاليت بودم. وقتي به مدير وقت حوزه هنري گفتم مي خواهم بروم در مناطق جنگي و اين داستان را بنويسم، ايشان گفت لازم نيست. همين جا بمان و در تهران قصه ات را بنويس. در واقع ماموريت اداري مي خواستم و آنها موافقت  نکردند. از اين رو درخواست ماموريت اداري را به مرخصي بدون حقوق تبديل کردم تا موافقت نمودند. البته قصد و نيت من چند روز حضور در جبهه بود که در نهايت به چندماه ماندن رسيد و يکي از بهترين دوران زندگي ام براي تجربه کردن شکل گرفت.

او خاطر نشان مي سازد که اين حضور قبل از آزادي خرمشهر بود. نزد رزمندگان رفته و در سنگرهايشان ماندم و گاهي نيز با آنها به خط مي رفتم. البته بعد از آن در خانه اي که سقفش در حال ريزش بود، چند ماهي مستقر شدم.

شهادت هر يک از دو برادر نويسنده موجب باز نويسي داستان مي شود، که حاصل اين بازنويسي ها رمان " "نخل هاي بي سر"" شد.

قاسمعلي فراست در اين مصاحبه متذکر مي شود : "يکي از بهترين تشويق هايي که دريافت کردم اين بودکه بعد از چاپ کتاب از مناطق جنگي (سال 1363) در نامه اي همراه با عکس که از سوي دو تن از رزمندگان براي من ارسال شد، نوشته بودند: »ما "نخل هاي بي سر" را در سنگر خوانديم و خوشحاليم که کار ما در اينجا براي عده اي بازتاب دارد«. اشک در چشم هايم جمع شد آنها جان بر کف بودند و من قلم در دست،اصرار ورزيدم اين مقوله را جدي تر گرفته و وقت اصلي خود را براي اين کار بگذارم. به همين خاطر از آن به بعد داستان هايم با صدا و نواي آن دو دوست ناديده ام، پيوند خورد. شايد در طول زندگي تاکنون هيچ پاداشي را که اين همه ارزش داشته باشد، دريافت نکرده باشم."

قاسمعلي فراست زماني اين رمان را مي نويسد که 23 سال سن دارد (سال 1361) و از اين رو کار شجاعانه اي محسوب مي شود. البته دو سال بعد از آن در سال 1363 به چاپ رسيده است.

اين اثر علاوه بر چاپ هاي متعدد ، چند دوره در جشنواره هاي ادبيات دفاع مقدس و نمايشگاه هاي ساليانه کتاب و  ... جوايزي را به خود اختصاص داده است. »"نخل هاي بي سر« به عنوان اولين داستان بلند جنگ مبتني بر واقعيتي است که براي خانواده " حاجي شاه" رخ داده،  بنابراين يکي از تأثيرگذارترين رمان هاي پس از انقلاب شده است.

قاسمعلي فراست از زماني که با اين خانواده مأنوس مي گردد و با ناصر( فرزند بزرگ اين خانواده) ارتباط برقرار مي کند، بخصوص پس از اين که ناصر در جبهه هاي نبرد به شهادت مي رسد، تصميم نوشتن اين رمان در ذهنش جرقه مي زند.

نويسنده "نخل هاي بي سر" اين واقعيت را با انباشت ذهني خود در هم مي آميزد. اگرچه ذهن او خيلي دور از واقعيت نيست ؛ زيرا فضاي ترسيم شده در رمان" نخل هاي بي سر" براي کساني که با دفاع مقدس سر و کار داشته اند ،تاحدودي قابل لمس مي باشد. علاوه بر آن دو سال پس از شروع جنگ زمان زيادي نيست تا فراست جوان 23 ساله بتواند تجربه قابل توجهي را پشتوانه کار خود قرار دهد. به همين دليل بايد شجاعت او را تحسين کرد.

ذکر اين مطلب خالي از لطف نيست که برخلاف تاريخ که روايت تمام ماجراهاي بيرون از ذهن است، داستان بازگويي تاريخ نيست، بلکه خيال برخاسته از وقايع است. کمااينکه او در ابتداي کتاب مي گويد: اين نوشته واقعيتي است در جستجوي حقيقت و باز در پايان اثر خود خاطر نشان مي سازد: "اگرچه تلاش شده در اين رمان واقعيت ها بيان شوند، اما هرچه در اين کتاب آمده، واقعيت محض نيست؛ از سوي ديگر براي اولين بار حضور زنان در دفاع مقدس توسط اين اثر داستاني موردتوجه قرار گرفته است. فراموش نکنيم که بيشتر رمان هاي جنگ ما مردانه اند و رمان (نخل هاي بي سر) نقش زنان را برجسته مي سازد." 

نکته قابل ذکر ديگر اين است که قاسمعلي فراست کمتر به جنبه هاي تلخ جنگ توجه کرده و بيشتر به فداکاري و ايثار رزمندگان پرداخته است. از اين رو خوانندگان را با جنبه هاي اميدوار کننده جنگ آشنا مي سازد. اين شيوه نگرش به جنگ، در ادبيات دفاع مقدس، بعد از قاسمعلي فراست پي گرفته شد و نويسندگان، بيشتر اين نگرش اميدوارانه را در نشان دادن جنگ دنبال کردند؛ به عنوان مثال در کتاب »جنگي که بود« نوشته کاوه بهمن روايت زندگي دو جانباز به نام هاي حبيب و رضا و نمايش جنگ در خرمشهر، مشخصا تحت تاثير کتاب "نخل هاي بي سر" است.

قاسمعلي فراست بعد از ورود به دانشگاه تهران، علاقه اصلي اش نوشتن شد و به قول خودش حاصل عشق بازي او با کتاب ،آثار متعددي مي باشد که از" نخل هاي بي  سر" شروع و اکنون به مجموعه داستان »هر زندگي يه قصه است« رسيده است.

پرداختن او به دفاع مقدس از زواياي گوناگون در قالب داستان فقط به "نخل هاي بي سر" محدود نمي شود، بلکه اين موضوع در رمان هاي »گلاب خانم« ، »آوازهاي ممنوع«، »عشق مانعي ندارد« و »نياز« نيز انعکاس يافته است.

نتيجه اين مجاهدت ادبي به مرزهاي ايران محدود نمي گردد؛ رمان »نياز« که به زبان هاي عربي و انگليسي ترجمه شده، ماه آينده (مهر 93) در نمايشگاه بين المللي کتاب فرانکفورت رونمايي خواهد شد.

 براي اين نويسنده توانا و پرکار که افتخار شهر ما محسوب مي شود از خداوند متعال سلامتي و طول عمر با عزت طلب مي کنيم.

جا دارد در پايان ، به مناسبت هفته دفاع مقدس و به ياد "نخل هاي بي سر" که تمثيلي از شهيدان است، دوبيتي هاي زير را از شاعران انقلاب، زنده ياد قيصر امين پور و زنده ياد سيد حسن حسيني تقديم نمايم:

شهيدان را به نوري ناب شوييم             

درون چشمه مهتاب شوييم

شهيدان همچو آب چشمه پاک اند         

شگفتا آب را با آب شوييم؟

هر چند شاخه هاي ز طوفان شکسته اند   

هر چند شعله هاي به ظاهر فسرده اند

روزي خوران سفره عشق اند ،تا ابد          

اي زندگان خاک نگوييد مرده اند

 

 

تاريخ نگاري و تاريخ نويسي

ادامه از شماره قبل:

                                                                              استاد اكبر افاضلي

شاهان ماد

 

كوروش پس از تسخير همدان (اكباتان) طلا و نقره و ثروت زياد به تصرف او درآمد كه تمام اين غنائم را به اَنشان برد، ليديه را هم تصرف كرد و در صدد جلب شهرها و مستعمرات يوناني در آسياي صغير برآمد و تمام آن به تصرف پارسي ها درآمد ممالك شرقي و بابل را هم گرفت و هر كجا را تصرف كرد با مردم به مهرباني رفتار نمود، مردم اسرائيل را كه اسير بابلي ها بودند آزاد كرد، با برگرداندن آب دو رودخانه بزرگ زمين هاي باير را به زير كشت درآورد و طبقه كارگر و كشاورز جامعه را با خود متحد كرد، فلسطين و فينيقيه هم به تصرف او درآمد، صور و صيدا از معروفترين شهرهاي آن دوره بودند با مهرباني نسبت به مردم متصرفات كشور بزرگي با مردماني زحمتكش كه زندگي نسبتاً مرفهي داشتند به وجود آورد. به تجديد بيت المقدس پرداخت و فرماني صادر كرد.

فرماني كه كوروش داده بدين مضمون بوده:

كوروش پادشاه پارس چنين مي فرمايد:

1) يَهُوَه خداي آسمان ها، جميع ممالك زمين را به من داده و مرا امر فرموده كه خانه اي براي وي در اورشليم كه در يهود است بنا نمايم. پس كيست از شما از تمامي قوم او كه خدايش با وي باشد، او به اورشليم كه در يهود است برود و خانه يهوه كه خداي اسرائيل و خداي حقيقي است در اورشليم بنا نمايد. الخ (كتاب عزرا باب اول)

2) اشعياء گويد: » خداوند كه ولي تو است و تو را از رحم سرشته چنين مي گويد: من يهوه هستم و همه چيز را آفريده ام. درباره اورشليم مي گويد: معمور خواهد شد و درباره شهرهاي يهودا كه بنا خواهند شد... و درباره كوروش مي گويد كه او شبان من است و تمامي مسرت مرا به اتمام خواهد رسانيد... (كتاب اشعياء باب 44)

خداوند به مسيح خويش يعني به كوروش مي گويد: من دست راست او را گرفتم تا به حضور وي امت ها را مغلوب سازم و كمرهاي پادشاهان را بگشايم تا درها را به روي وي باز كنم و دروازه ها به روي او ديگر بسته نشود چنين مي گويد كه من پيش روي تو خواهم خراميد و جايهاي ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهاي برنجين را شكسته پشت بندهاي آهنين را خواهم بريد و گنج هاي ظلمت و خزاين مخفي را به تو خواهم بخشيد تا بداني كه من يهوه خداي اسرائيل مي باشم و تو را به اسمت خوانده ام... هنگامي كه مرا نشناختي تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي نيست من كمر تو را بستم هنگامي كه مرا نشناختي تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند كه سواي من احدي نيست(كتاب اشعياء باب 45)

كوروش در بابل براي جذب قلوب بابلي ها بيانيه اي داده كه عين آن در حفريات بابل به دست آمده و اكنون معروف به استوانه كوروش است.

شاه در اين بيانيه خود را خادم مردوك رب النوع بزرگ بابلي ها خوانده، مي گويد بعد از آوردن مجسمه خداهاي دور به بابل او را برگزيد، او دست كوروش پادشاه انشان را گرفت و اسم او را براي سلطنت تمام عالم برد.

درباره كوروش مورخين معتقدند كه شاهي بوده با عزم و جزم و عاقل و كاري را كه شروع مي كرد تا آخرش مي رفت وهيچ كاري را ناقص نمي گذاشت.

در موارد مشكل به عقل بيش از قوه متوسل مي شد با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود به پادشاهان مغلوب به اندازه اي مهرباني مي كرد كه آنها دوست صميمي كوروش شده و در مواقع مشكل به او ياري مي نمودند. با مذهب و معتقدات ملل كاري نداشت؛ بلكه آداب مذهبي آنها را محترم مي داشت چنانكه بعد از فتح بابل هر چه از پيروان مذاهب مختلفه به غارت برده بودند به بابل آورده به آنها پس داد. ممالكي كه تحت تسلط او درمي آمدند معرض قتل و غارت واقع نمي شدند. وقتي مردم رفتاركوروش را ديدند با آنچه تا آن زمان معمول بود مقايسه مي كردند او را مخلوق فوق العاده و برانگيخته از طرف خدا مي دانستند. اين پادشاه عاليقدر يك نوع انقلاب اخلاقي را در عالم قديم باعث شده و طرز نويني از حيث سلوك با ممالك تابعه و ملل مغلوبه در عالم قديم داخل كرده است. از اين جهت پيغمبران بني اسرائيل او را بسيار ستوده اند. وفات كوروش را 529 قبل از ميلاد نوشته اند.

                                                                                         ( ادامه دارد...)

 

تلخك

تابستان امسال هم سپري شد و زير مجموعه فرهنگي شهرستان كار خاصي براي تفريح و اوقات فراغت دانش آموزان به آن صورتي كه بايد باشد عمل نكردند و همه ادارات و ارگان هاي ذيربط كارهايشان را براي اول مهر برنامه ريزي كرده اند و كارهاي فرهنگي را مناسبتي اجرا مي كنند و اين خود يك مورد ضعف و معضل در امور اجراييات فرهنگي است و اين عمل نشان مي دهد كه بودجه هست ولي بعضي از مسئولين مي خواهند بگويند اين اداره يا ارگان هم در كارهاي فرهنگي هست، يادمان نرود اول مهر شروع سال تحصيلي دانش آموزان است و مسئولين امر بايد تمركز بر روي آموزش و زيرساختارهاي آن پيدا كنند نه اينكه دانش آموزان را به كارهاي غيرآموزشي و غيره دعوت كنند آموزش صحيح و استفاده از پتانسيل افراد جوان براي آينده شهر وكشور امري است كه بايد مسئولين به آن توجه داشته باشند نه اينكه بعد از مدتي به چه كنم بيفتند و تازه متوجه شوند كه چه كسي را براي فلان سمت بگذارند و يا فرد لايقي را كه هم از نظر علمي و دانستني ها امور انتخاب كنند و اين برمي گردد به آينده نگري و برنامه ريزي طولاني كه متأسفانه در شهر آن را كم رنگ مي بينيم و كارها اكثراً دل بخواهي و سليقه اي پيش مي رود.

دوستدار افراد روشن فكر (تلخك)

كورش محسني

 

آنچه (به ما) آموخت و رفت...

سالها بود شهرستان مان مديري ارشد چون او را كمتر شاهد بود. سالها بود كه مسئولين و مديران ادارات شهرستان اين گونه پيگيري و حساسيت در امور را به فراموشي سپرده بودند. وقتي كه آمد تصور نمي كرديم بي خط و ربط آمده باشد؛ اما وقتي كه بر مسند نشست و خوب سنجش نمود، با وقار و متانت همه را پذيرفت به ويژه آنهايي كه مطرود شده بودند را با روي باز پذيراي شان شد. حرفها را شنيد، نقدها را هم شنيد؛ اما تحت تأثير جريانات آن قرار نگرفت؛ بلكه خردمندانه با در نظر داشتن همه جوانب سعي در ايجاد جوي مناسب براي كار و كار شد. در جلسات متعدد دلسوزانه كه پدري مهربان و فردي كه در زادگاهش قرار دارد همه را يك خانواده ناميد. وقتي به ديدار خانواده معظم شهداي گرانقدر مي رفت متواضعانه در كنار پدران شهيدان مي نشست، با آنها به مانند يك برادر درد دل مي كرد، هميشه دوست داشت بتواند كاري هر چند كوچك براي آنان كه هميشه خود را مديون شان مي دانست انجام دهد.

آري! او همانگونه كه در مراسم توديع خود (كه استاندار محترم تكريمش ناميد) بيان مي كرد آنچه باعث اعتماد مردم و مسئولين به او شده بود را حضور در بين آنان مي دانست و اين به راستي اثرگذارترين جلب اعتماد مردم است كه در بين شان باشي تا بداني چه مي خواهند. فرزندانت را در مدارس دولتي محل خدمت و بين فرزندان ديگر آحاد جامعه به مدرسه بفرستي مسلماً نگاه مثبت جامعه را نسبت به خود، خواهي داشت.

هر چند او نتوانست هر آنچه در دوران تصدي (فرمانداري) مسئوليتش گذشته را بر زبان بياورد؛ اما در متن گفته هايش مي توانستيم فشارهايي را كه از گوشه و كنار در برخي امور بر او وارد مي شد را كاملاً حس كنيم.

نگاه و عملكرد او در برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها نيز بسيار آگاهانه و به دور از حواشي و مهمتر از همه بيطرفانه با كمترين مشكل انتخاباتي در شهرستان برگزار شد كه كم سابقه بود.

اي كاش برخي مديران از اين گفته ها و عملكردها الگو مي گرفتند و براي امور شخصي خود كمتر از امكانات دولتي و بيت المال استفاده مي كردند و در روز پايان مأموريت خود با سربلندي همانگونه كه او نشان داد در جهت اينكه در ذمه آنها از بيت المال چيزي نماند (چك) مبلغي را به مسئول حسابداري فرمانداري تحويل مي دهد تا از حسابش برداشت و به حساب فرمانداري واريز شود.

هداياي مراسم توديع كه معمولاً از سوي ادارات به رسم يادبود داده مي شود را نيز به محرومان كميته امداد اهدا نمود تا به برخي نشان دهد مديون هيچ فردي و دستگاهي نيست.

آري؛ ما بايد از اين مديران نمونه به ويژه در تصدي بالاترين مسئول سياسي و اجرايي شهرستان الگو بگيريم. افرادي كه بعد از گذشت انقلاب شايد 2 يا 3 مورد از آن را در تصدي فرمانداري نداشتيم.

اميد است عملكرد و كارنامه محسن حسين ميرزايي به عنوان فرماندار به يادماندني اين شهرستان شاخصه و الگويي براي ديگر مديران و كارگزاران اين نظام هميشه مد نظر آنان بماند.

و در پايان ضمن آرزوي موفقيت و بهروزي براي او كه به ما آموخت و رفت.

آن سفر كرده كه صد قافله عشق همره اوست

هر كجا هست خدايا به سلامت دارش

[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 6:38 ] [ صدای گلپایگان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

  • پی دی با
  • مکس دی ال